สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำวุฒิ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงค์ตาผา
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พุทธา
4. เด็กหญิงอรัญญาณี  ศรีวรสาร
5. เด็กหญิงอารียา  โชติวุฒิมนตรี
6. เด็กหญิงเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นายอนุชา  สอนสกุล
 
2 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายกิตติพศ  ขุนทอง
2. เด็กหญิงชยากร  เตโช
3. เด็กหญิงนารา  แก้วขวัญ
4. เด็กชายภชรพล  คืมยะราช
5. เด็กชายสมเจตน์  คำลือ
 
1. Mr.Chito  Lagrimas
2. Mr.Mat  R. Baldago