สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.2 ทอง 7 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยดา  อาจศรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปั้นทอง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ระพันธ์คำ
 
1. นางสุวณา  พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เครือแตง
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ประดับคำ
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม
 
3 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำวุฒิ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงค์ตาผา
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พุทธา
4. เด็กหญิงอรัญญาณี  ศรีวรสาร
5. เด็กหญิงอารียา  โชติวุฒิมนตรี
6. เด็กหญิงเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นายอนุชา  สอนสกุล
 
4 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกรรวี  วรรณสุกศิริ
2. นางสาวณัฐมล  ดอกไม้
3. นางสาวณัฐริตา  ประพัฒน์พงษ์
4. นางสาวปรีญานุช  สมรักษ์
5. นางสาวพรชิตา  ภูล้อมทาง
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงศ์ตาผา
7. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พุทธา
8. เด็กหญิงเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นายอนุชา  สอนสกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายกิตติพศ  ขุนทอง
2. เด็กหญิงชยากร  เตโช
3. เด็กหญิงนารา  แก้วขวัญ
4. เด็กชายภชรพล  คืมยะราช
5. เด็กชายสมเจตน์  คำลือ
 
1. Mr.Chito  Lagrimas
2. Mr.Mat  R. Baldago
 
6 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พจนา
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายโกเมนทร์  พ่อเกตุ
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ผากงคำ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม 1. นายชาญชัย  งามดี
2. นางสาวนิตติยา  สิงห์ด้วง
3. นางสาววิลาวรรณ   สิงห์ด้วง
 
1. นางนุ่มนวล  วงศ์สุเพ็ง
2. นายวิษณุ  ราชชมภู
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกลดา  สุขมอญ
2. เด็กหญิงวรนาฏ  อุสาหะ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ลุนลา
 
1. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
2. นายสุรชัย  ศรีวรชัย
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 8 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ดีนัก
2. เด็กชายอานนท์  พลจันทร์
 
1. นายศิริ  บุญกิจ
2. นางสาวแก้วใจ  อ่อนสีทา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นางสาวมลวิภา  คนซื่อ
2. นางสาวสุปรียา  สมแพง
3. นางสาวอารียา  นามโพธิ์ชัย
 
1. นางจันทิมา  เมืองโคตร
2. นายสายัน  ปองไป
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.6 ทอง 7 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวฐิติรัตน์  ตะโพธิ์
2. นางสาวรัชฎา  โพระกัน
3. นายวรัญญู  เวียงสิมา
 
1. นายธนธรณ์  พรหมอารักษ์
2. นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายวรุตม์  คนซื่อ
 
1. นางสุพันนี  มนต์วิเศษ
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง 7 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวรัชนก  มูลเพ็ญ
 
1. นางสายยล  แสนรังค์