สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นายพงศ์ณรงค์  จริงจามิกร
 
1. นายอังกูร  นิลพลอย
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายพีรพัฒน์  สุรียธนาภาส
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
3 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงสิรตา  วาจาบัณฑิตย์
 
1. นายวัชระ  เปรมปรีดิ์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 1. นางสาวตีรณา  อารียะ
 
1. นางปิยะพรรณ  พูนทรัพย์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงนาภาพร  ดีขาย
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวณัฐกมล  สุขเอี่ยม
2. นางสาวนฤมล  น้อยบุญทัน
3. นางสาวพิภัสสร  สุทธัง
4. นายวิทยา  สถิตชัย
5. นางสาวเจมาณี  เรียบเรียง
 
1. นางฟาริดา  เมืองโคตร
2. นางสาวสายสุนีย์  หนูแสง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 6 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวศศิชา  พูนพล
 
1. นางอรินยา  สถิรชาติ
 
8 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86.66 ทอง 7 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายโกญจนาท  วิบูลย์เพ็ง
 
1. นายวัชระ  เปรมปรีดิ์
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชลลดา  วรรณทอง
2. เด็กหญิงปรารถนา  จุ้ยไทย
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน   โกวิทวราพร
 
1. นายคิด  นวลนุช
2. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายพชร  ทำดี
 
1. นางสาวณุตตรา  ทองสา
 
11 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กหญิงชญานิศ   ทาสี
2. เด็กหญิงปวันรัตน์   ตาลไธสง
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศรีสว่าง
4. เด็กหญิงวาสนา   อนันต์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   รัตนพลแสน
6. นางสาวอารีรัตน์   บุญล้ำเลิศ
7. เด็กหญิงเกวลิน   วงศ์แก้วไกรสร
8. เด็กหญิงเบญญากานต์    แคล้วสี
9. เด็กชายแพรวนภา   มะลูลีม
 
1. นายฉายกฤษณ์  แซมคำ
2. นางสาวรักษณาลี  คุ้มทับ
3. นายวิรุธ  ยังมีสุข
4. นางสาววิไล  ขวัญแก้ว
5. นางอรวรรณ  ไทยสวัสดิ์
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายกรวิชญ์  บานแย้ม
2. เด็กชายธาม  ภัทรยานนท์
 
1. นางสาวจิตร์ตรา  ยาคำ
2. นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงกันติชา  ธรรมกุล
 
1. นางสาวเปรมศรี  ตริยาภรณ์กุล
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กชายกณวรรธน์  จันทร์สิริวุฒิ
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายชาคริต  คูณทวี
 
1. นายบุรินทร์  แก้วพิจิตร
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 5 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองวิลัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
17 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  อนุรักษ์
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงธนัญชนก  พิบูลย์
 
1. นางสาวบุญทวี  จันทร์ประดิษฐ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงอรวรา  วิศวะกุล
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุจินต์
 
1. นางสาวอาภรณ์  ตุลาธร
 
20 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชนิดา  ไพลดำ
2. เด็กหญิงศรอนงค์   วิจิตรประชา
 
1. นางสาวปิยดา  โขมณี
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายศรัณย์  ชาญการค้า
2. นายอรรถพล  สังขวาสี
 
1. นางสาวอรัญญา  ธาราวร
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 1. เด็กหญิงวาสิตา  แหยมเปี่ยม
 
1. นางอรณุ  ดวงสว่าง