สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายทรงสิทธิ์   สมฤทธิ์
2. เด็กชายภาสกร   จำปากุล
3. เด็กชายภูธานนท์   แซ่เตีย
 
1. นายวิรัตน์  พิมพา
2. นายอดิศักดิ์  ทิสานนท์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 1. นายนันทรัฐ  เจนบุญไทย
 
1. นายอาธรณ์  หมื่นศร
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายกฤษฎา  เพ็ชรสังวาลย์
2. นายณัฐวัฒน์   มัตตะเรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
2. นางสาววรัญนิตย์  จอมกลาง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายสิทธิโชค  บุญศิริพันธ์
 
1. นางสาวเยาวดี  รูปพรม
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงเพ็ญมันตา   วรรณประเวก
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายกฤต   ศิริสวัสดิ์
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
7 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  บันจบพุดซา
2. นางสาวชนานาถ  พาเรือง
3. นางสาวณัฐวดี  กาญบุตร
4. เด็กหญิงนภาพร  สายเล็ก
5. เด็กหญิงนาตยา  รักชาติ
6. เด็กหญิงนิตติญา  อนุมอญ
7. เด็กหญิงพรรณปพร  จำเนียรหล้า
8. นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทรเจริญ
9. เด็กหญิงมณีรัตน  เล็กคำ
10. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
11. นางสาวสโรชา  อัศวผาติบุญ
12. เด็กหญิงเจนจิรา  จินดาราม
 
1. นายกัณฑ์อเนก  เทศนาบุญ
2. นางณัฐิดา  บุญรอด
3. นายประดับ  บุษบา
4. นายพรชัย  ธนปารมีกุล
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 1. นางสาวชนานาถ  พาเรือง
 
1. นายประดับ  บุษบา
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นายไตรภพ  คำสัตย์
 
1. นางรัชดา  จุลกะเศียน
 
10 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายเฉลิมพงษ์  โชติวงศานันต์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
11 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงกันติชา  ธรรมกุล
 
1. นางสาวเกสร  แสงสุริยัน
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายกรวิชญ์  โชคไมตรี
2. นายธรากร  เลิศเวชกุล
 
1. นางสาวจิตร์ตรา  ยาคำ
2. นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน์
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายทัศน์พล  นวลสมศรี
2. นายพชร  ทำดี
 
1. นางสาวณุตตรา  ทองสา
2. นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทรา
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงแสงทิพย์  มุ่งหมาย
 
1. นางวรวรรณ  วรกุล
2. นางอำไพ  เรืองฤทธิ์
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ขันกสิกรรม
2. เด็กชายสหรัฐ  รังสีธรรม
 
1. นางสาวยุบล  ภัทรเสวิการ
2. นางสาวรัฐณีรนุช  นามแก้ว
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงอังศุธร  แดงสุข
 
1. นางสาวปัทมา  เวียงวุธ
 
17 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้วจินดา
2. เด็กหญิงกมลชนก    บัวปลี
3. นางสาวชุติมา  ชารัมย์
4. เด็กหญิงณิชารีย์  สุวัฒนประดิษฐ์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ป้องสงวน
6. เด็กหญิงนวรัตน์  ศิริทรัพย์ภิญโญ
7. เด็กหญิงบุญรักษา   นารถศรีทา
8. เด็กหญิงปรางค์ชมภู    สุทธิจิตต์
9. เด็กหญิงปาริชาต   มาทะฤทธิ์
10. เด็กหญิงปาลิตา    ศรีจันพล
11. นางสาวพนิดา   สังวาลย์
12. เด็กหญิงพรวลัย    มหาบูรณะ
13. นางสาวสายชล  บัวขาว
14. นางสาวสุพรรษา   สุขภิรมย์
15. เด็กหญิงสุภาวดี   สมานวรกิจ
16. นางสาวสุวลัญช์   พรรณประหยัด
17. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
18. เด็กหญิงอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
19. นางสาวเนตรชนก  วรนาม
20. นางสาวเมฑาวี   จันทร์พัฒน์
21. นางสาวเมธาวี   ศรีนิยม
 
1. นางณัฏฐกัญญา   เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางวไลลักษณ์   ดิษพึ่ง
3. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
4. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
5. นางสุภาภรณ์  ต่วนศิริ
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  สูนย์โรค
 
1. นางธิติพร  ธวัชสิน
 
19 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยจิต
 
1. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายภาสวุฒิ  อ่อนรักษา
 
1. นางสาวเพียงใจ  ดีคาร
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1. เด็กชายกิตติชัย  สว่างตา
2. เด็กชายภาคภูมิ  ประสงค์สุข
3. เด็กชายวิฑูรย์  พลขันธ์
 
1. นายชัยวุฒ  ศรีอักษร
2. นางสุธิดา  ธาราศักดิ์
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายสรรพวิชญ์  หลายทวีคูณ
 
1. นางปาริชาติ  กลิ่นทอง
 
23 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ติระศรี
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายชลฑิต  อินทรหัน
 
1. นางสาวปัทมา  เวียงวุธ
 
25 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวภัทธานิษฐ์   ศรีเสริม
2. เด็กหญิงเจนจิรา  โสภา
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
26 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวสุพรรษา  สุขภิรมย์
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงพัชรี  สินธุสังข์
 
1. นางสาวณัทชฎาภร  ธรรมราช
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายธัชดล  สุทธิสมบูรณ์
2. นายภูมิพัฒน์  ไตรย์พืชน์
3. นายอภิรักษ์  มานีกุล
 
1. นายประยุทธ  น้อยแก้ว
2. นางสาวภาวนา  เห็นแก้ว
 
29 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงทรรศน์พร  แสงสุริโยทัย
2. เด็กหญิงปณิยดา  วงศ์ทอง
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  ยินดีตระกูล
 
1. นายเกษมพงษ์  ดีเจริญไพบูลย์
2. นายไชโย  พันธ์ดี
 
30 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงสุภาพร   สอนสมนึก
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายธนวินท์  อัศวจงรัก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 5 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1. นางสาวปาริมา  ตั่นต้านภัย
2. นายสราวุฒิ  ทองภาพ
3. นางสาวอัญชลี  มุ่งอ้อมกลาง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตั้งไชยวรวงศ์
2. นางเอื้อมพร  บรรเจิดธีรกุล
 
33 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวรมณีย์    เรือนช้าง
 
1. นายอดิศักดิ์   สท้านโยธิน
 
34 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.67 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาว ภัทราวรินทร์   วชัยหิน
2. เด็กหญิงกันตรัตน์  พิทักษ์
3. นางสาวกิ่งแก้ว  สังข์ทิพย์
4. นายกีรกิตติ์  เปรมปรีดา
5. เด็กชายจิรทีปต์  โตพิมาย
6. เด็กชายชนินทร์  น้ำเพชร
7. เด็กชายชินกฤต  เวชสถล
8. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่เอี๊ยว
9. นายณัฐชนนท์  ต๊ะอาม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  คันธรัตน์
11. เด็กหญิงณิชาพร  เมืองโคตร
12. นายธีรภัทท์  ทองนพคุณ
13. เด็กหญิงนภาพร  ก้อนน่วม
14. เด็กชายนรวีร์  บุญเกิด
15. นางสาวนวพร  นทประสิทธิ์
16. เด็กหญิงนัชพร  ตาหงส์
17. เด็กชายปิยะณัฐ   เวโรจน์
18. นางสาวพรนภา   ศรีพิกุล
19. นางสาวมาซามิ  โนมูล
20. เด็กหญิงวสิกัญญา   จันทุรัตน์
21. นางสาววิมพ์วิภา  ฉ่ำทวี
22. เด็กหญิงศรัญญา  ธัญญสาริกิจ
23. เด็กชายศสิกร  เฟื่องอาวรณ์
24. นายศิวฤทธิ์  โอวาทกา
25. นางสาวสกุลรัตน์   กลัดใจบุญ
26. นางสาวสราภรณ์   สายวิงวร
27. เด็กชายสารัช  สุดประเสริฐ
28. นายสิรวิชญ์  มณีรัตน์
29. เด็กหญิงสุพัตตรา  จำวงค์ลา
30. เด็กหญิงสุพิทยาภรณ์  ศิริวรรณ
31. เด็กหญิงสุรภา  วงศ์วิชา
32. นางสาวสุรางคณา  จิตตมิตร
33. เด็กหญิงสุราลัย  เสถียรกิจอำไพ
34. นายหัตถาชัย  ทองไพ
35. นางสาวอภิญญา  จอมอุ่น
36. เด็กหญิงอัจฉรานันท์   ธนินท์ธนณัฐ
37. นายเทพพิทักษ์  เตยะตระกูล
38. นายเนติธร  สิริพรวิทยา
39. นางสาวเพ็ญนภา  อ้วนวงศ์
40. เด็กหญิงแพรว  นิลพร้อม
 
1. พระครูก้องไกร   หงษ์เทพพิทักษ์
2. นายธีรพล  ไชยยะ
3. นายนพดล  เกิดโภคา
4. สิบเอกนาวิก   พิชิตชัย
5. นายพรพจน์  หงษ์ทอง
6. นายวีระชัย  รอดอยู่
7. นายอภิญญ์  ภาณุศานต์
8. ดร.เผด็จชัย  ป้องพิพัฒน์
 
35 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภัคพิสุทธิ์กุล
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
36 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 71.5 เงิน 9 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. นางสาวรัตนากร  บัวทุม
2. นายศิลา  ภู่ระหงษ์
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
37 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. เด็กชายขจิตภัฎ  กิจอุดม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุนนาค
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สมน้อย
4. เด็กหญิงธารีย์  วงษาอาจ
5. เด็กหญิงนันทิชา  แก่แสง
6. เด็กหญิงวรลักษณ์  ศิริคำหอม
7. เด็กชายสุรจักษ์  จงแช่ม
8. เด็กชายอารักษ์  แสงโชติ
9. เด็กชายเพชรธนากร  จันทร์นุช
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พันธุ์รัตน์
 
1. นายฐิติกัญญ์  กุลกิตติวรพันํธ์
2. นางสาวปรียาจิต  ปาปะขี
3. นางผ่องสิริ  พุกเส็ง
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 9 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวจริยา  จันหล่อ
2. นางสาวปานิตา  สังสัย
3. นายภาพพินิจ  งามพริ้ง
4. นางสาววิรากานต์  แซ่อื้อ
5. นางสาวสิริกร  แจ่มใส
 
1. นางสาวดุษฎี  แม่นปืน
2. นางสาริณี  ปัญญา
 
39 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 10 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1. เด็กชายธนภัทร  แช่มปรุง
2. เด็กชายพชรพล  จุฑามณี
3. เด็กชายสุวิศิษฏ์  รัตนโยธิน
 
1. นางสาวภัทรสวันต์  แสงคำ
2. นางสุภาภรณ์  จันทร์สุข
 
40 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วจินดา
2. เด็กหญิงกมลชนก  บัวปลี
3. นางสาวชุติมา  ชารัมย์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ป้องสงวน
5. เด็กหญิงปรางค์ชมภู   สุทธิจิตต์
6. เด็กหญิงปาริชาต  มาทะฤทธิ์
7. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีจันพล
8. นางสาวพนิดา  สังวาล
9. นางสาวสายชล  บัวขาว
10. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขภิรมย์
11. เด็กหญิงสุภาวดี  สมานวรกิจ
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ผ่องสุภา
13. เด็กหญิงอชิรญา  สุวัฒนประดิษฐ์
14. นางสาวเมฑาวี  จันทร์พัฒน์
15. นางสาวเมธาวี  ศรีนิยม
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
3. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
4. นางสุภาภรณ์  ต่วนศิริ