สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ว่องวิษณุพงศ์
 
1. นางพิมพรรณ  เพ็ญศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71.25 เงิน 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐนัย  ณ สงขลา
2. เด็กชายปภาวิชญ์  บุญญาพงศ์นุกุล
 
1. นางสาววิลาสินี  พรหมมานอก
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงปัจฉิมา  ชัยชนะดารา
2. เด็กหญิงวิภาวี  วาณิชยชาติ
 
1. นายชูเกียรติ  ชัยชนะดารา
2. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย 1. เด็กชายนพดล  ทะเจริญ
2. เด็กชายศรัณยู  ประไพย์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นายเจนวิทย์  ธงยศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  โชติรัตนศักดิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางวรรณา  พันธุ์ชนะวาณิช
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กชายปัญญวัฒน์  มหันตปัญญ์
 
1. นางนวลวรรณ   มุ่งดี
 
7 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณ 1. เด็กชายศุภวุฒิ  ธีระวัฒนชัย
 
1. นายณัชกฤษฏิฌาน์  แก้วละเอียด
 
8 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงรัตติยา  สิทธิปกร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
9 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวธนพร  สมพงษ์ผึ้ง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
10 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายชาญชัย  เพ็งพันธุ์
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
11 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 1. เด็กชายวิฑูรย์  เนียมนาค
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
12 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
13 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายกฤตธภัท  ประสพศรี
2. เด็กชายชาญชัย  เพ็งพันธุ์
3. นางสาวธนพร  สมพงษ์ผึ้ง
4. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
5. นายปณต  ปิ่นสุภา
6. เด็กหญิงสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
7. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
8. เด็กหญิงเทียนทอง  แก้วพุกัม
9. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
3. นางมาลีษา  วีรภัทร์
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวบุษกร   คงตุก
 
1. นางเตือนใจ  ฤทธิ์เรืองนาม
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวนัฐกานต์  ชมชิด
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
16 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 12 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายกัมปนาจ  สีม่วงพันธ์
2. เด็กชายคุณานนต์  สนองผัน
3. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองนก
4. เด็กหญิงชนากานต์  อุทัยวัฒนะ
5. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญนิกรวรวิทย์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทับทิมทอง
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อัคกระสูน
8. เด็กหญิงทอรุ้ง  รัตวัตร
9. เด็กชายธนพล  พจนประพันธ์
10. เด็กหญิงธัญมาส  เพ็ญจำรัส
11. เด็กชายธีรภัทร์  คดดี
12. เด็กหญิงนภาลัย  พระสว่าง
13. เด็กหญิงนฤภร  ประชาวณิชย์กุล
14. เด็กหญิงนันทภัสร์  บุญแก้ว
15. เด็กหญิงนารารัตน์  ยั่งยืนตระกูล
16. เด็กชายนิธิกร  เกียวซี
17. เด็กชายปฏิภาณ  บุณยเศวต
18. เด็กหญิงประกายดาว  สุขตะโก
19. เด็กหญิงปรียานุช  นามสงเคราะห์
20. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ฤกษ์มา
21. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เต็มรัตน์
22. เด็กหญิงปุณยนุช  ทรัพย์ธานารัตน
23. เด็กหญิงพนิดา  ศิลา
24. เด็กหญิงพิชยา  แว่นแก้ว
25. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมเจริญ
26. เด็กชายวรพัฒน์  ปอมขุนทด
27. เด็กชายวรภัทร  ทิวันทา
28. เด็กหญิงวศินี  เจริญสุข
29. เด็กหญิงวิมลภัทร  เจริญโสภา
30. เด็กชายศรุฒ  เสนะคุณ
31. เด็กหญิงศศิโสม  นินนาทนนท์
32. เด็กชายศานติวิชญ์  คชะเทศ
33. เด็กหญิงศิริวิมล  อบอุ่น
34. เด็กชายศุภวิทย์  อุดมประเสริฐดี
35. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์สำราญ
36. เด็กหญิงแพรววณิจ  บ่างมณีสกุล
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายบุริม  สายจันทร์
3. นายปิยะ  เลิศไกร
 
17 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 10 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นิ่มดำ
2. เด็กหญิงฐิตา  หาดแก้ว
3. เด็กหญิงธนพรรณ  ครองเมือง
4. เด็กหญิงธันยามณฐ์  ภัคศิริฐากูร
5. เด็กหญิงนิภาพร  ยอดเป้า
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  ฮวบเอี่ยม
7. เด็กหญิงสุภาพร  โรจน์หทัยกานต์
8. เด็กหญิงหัสยา  หวงสุวรรณากร
 
1. นางสาวกอบกาญจน์  กุลสุวรรณ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กชายสรวิชญ์  ศิรินารารัตน์
2. นายสหรัฐ  คงสิบ
3. นายสาริน  อนุตรานนท์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายกฤติพงศ์  กำเนิด
2. นายปฏิภาณ  ทัตวรากุล
3. นายพงศกร  แก้วแกมกาญจน์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 26 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. เด็กชายจักรภูมิ    บุษยบัณฑูร
2. เด็กหญิงชาลิสา    ดวงแก้ว
3. เด็กชายปัณณฑัต   สร้อยทอง
 
1. นายวีระชัย  ศรขรรค์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายกษิดิ์พิชญ์  วีระกุล
2. นายพรโชค  ศิริทรัพย์กุลชัย
 
1. นางสาวนิตยา  เพชรน้อย
2. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.1 ทอง 4 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. เด็กหญิงกุลรวี  คุณเมือง
2. เด็กหญิงจินต์ธีรา  พลยะเรศ
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ครองยุทธิ์
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
2. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 12 โรงเรียนวัดรางบัว 1. นางสาวนารีนาฏ  แซ่ภู่
2. นางสาวปิยนุช  ธรรมภิธิ
3. นางสาวอมรรัตน์  มั่นคง
 
1. นางสาวนิชานันท์  ผาดพิศ
2. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. เด็กหญิงชไมพร  พันวิไล
2. เด็กหญิงปทุมพร  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญปก
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
2. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 11 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงปัญจิรัตน์  ธิติจรูญโรจน์
2. เด็กหญิงพัชมณฑ์  เผือกเอม
3. เด็กหญิงอภิชญา  ตันพิชัย
 
1. นางสุมาลี  ตัณฑัยย์
 
26 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย 1. เด็กชายคีตพงศ์  นามวัฒน์
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
27 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพญา  พรหมขุนทอง
 
1. นางสาวสไบทิพย์  คีมทอง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1. นางสาวนนทิภา  แก้วเกตุทอง
 
1. นายฉัตรชัย  พลอยสีไพร
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายชัยวัฒน์  จิตต์ธรรมเลิศ
 
1. นางวรณัน  พึ่งคำ
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.65 ทอง 6 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงอมรัตน์  ม่วงนุ่ม
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กหญิงพนัสดา  ศรีสารากร
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายคณวัฒน์  วรกุลพาณิชย์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
33 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายพรเทพ  ภาคเนตร
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
34 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.99 ทอง 7 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนาตาชา  จันทมา
 
1. นางสาวศิริพร  วงศ์ภักดี
 
35 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นางสาวรวิศรา  วงศ์ศรวณี
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฑามาศ  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
 
37 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายธนพล  ชื่นมณี
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
38 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายนนธวัช  เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
39 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นางสาวดาริญญา   ลักษณะกุลบุตร
 
1. นายวุฒิชัย  ใจนภา
 
40 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงหทัยพัชร์  ธนารุ่งเรืองกิจ
2. เด็กหญิงอารดา  โตสูง
 
1. นางสาวศิริพร  วงศ์ภักดี
2. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
41 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวปทิตา  มุทิตาภรณ์
2. นางสาวอรปรียา  มงคลสิทธิชัย
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
2. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
42 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายชวิน  ละเอียดรชตะกิจ
2. นายวัฒนา  พระจันทร์ครึ่งซีก
 
1. นายธเนตร  โชควิเศษชัยสิทธิ์
2. นางสาวสายใจ  ศรีบุญ
 
43 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ธนัตถ์กุลพัฒน์
2. นางสาวณิชา  กุลาเลิศ
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
44 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นางสาวดาริญญา   ลักษณะกุลบุตร
2. เด็กชายปรวิชญ์  ฤทธิเดช
 
1. นายวุฒิชัย  ใจนะภา
2. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
45 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายภัทรพล  คงธนศุภไมตรี
2. นางสาวลลิตา  อธึกธนากร
 
1. นางวัฒนา  จินตนากูล
 
46 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กหญิงณิพรรณภรณ์  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวปัญญดา  แสงศรี
3. นางสาวพิชญาภา   หนูดำ
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
47 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ลารคร
2. เด็กชายธนะพล  ภู่โยธิน
3. นางสาวพัดรวี  วัฒนามระ
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
2. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
 
48 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.3 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวปาริชาติ   ใจประสงค์
2. นางสาวพลอยชมพู  วิลัยหก
3. นางสาวเกศรินทร์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นางสาวมาลิษา  พิกุลโสม
 
49 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายชนะชัย  ทิพย์จักร
2. เด็กชายญาณกร  ภักดีดำรงฤทธิ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ใจล้อม
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
50 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.6 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวธมนวรรณ   จอดเกาะ
2. นางสาวอนงค์นาถ  อบลา
3. นางสาวอรนรินทร์   พึ่งธรรม
 
1. นางสาวมาลิษา  พิกุลโสม
 
51 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพิกุลแก้ว  ชมพูประเภท
2. เด็กหญิงสุชัญญา  วิศรุตไพศาล
3. เด็กหญิงอัคริยาภรณ์  สัจจะไทย
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
2. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
52 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  เอี่ยมศรี
2. นายปรเมศ  หัตภาภรณ์เนรมิต
3. นายวีระพันธ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
2. นางวันทนา  แจ่มศรี
 
53 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นายธนาวุฒิ   หงษ์ทอง
2. นายเจตน์  วิเศษณัฐ
 
1. นายวุฒิชัย  ใจนะภา
2. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
54 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายพงศกร  วงศ์กิจรัตนชัย
2. เด็กชายวราเทพ  จีระมงคลพาณิชย์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  พรพัฒนานิคม
2. นางวัฒนา  จินตนากูล
 
55 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงสิริวีร์  ลาวัณย์วิสุทธิ์
 
1. นางวัฒนา  จินตนากูล
 
56 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายรัชชานนท์  สีตลารมณ์
 
1. นายวสันต์  จันทร์เพ็ญ
 
57 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นางสาวญาณิศา  บำรุงราชหิรัณย์
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
58 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นายพิทักษ์  สิริคุณวุฒิ
 
1. นายวุฒิชัย  ใจนะภา
 
59 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กหญิงสุรภา  สนองผัน
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
60 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 8 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกิตติกา  ธงอาษา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี