สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตเมธ  เล้งรักษา
 
1. นายมงคล  วงศ์พยัคฆ์
 
2 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
3 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนลพรรณ  มณีโชติ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
4 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายสถาพร  บ้านเกาะ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 1. นายธีระเดช  ทุลินไธสง
 
1. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายชัชพล  ศรีเจริญสุข
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพินิจพงษ์  จรรยาลิขิต
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ยังเสถียร
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นายนาวี  อำพลสิงห์
2. นางสาวประนิดา  สิมัยนาม
 
1. นายพนมไพร  สวัสดิวงศ์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงตินณา  ทองรงค์
2. เด็กหญิงพชรกมล  คุณะธนานนท์
3. เด็กชายวงศธร  แก้วเกษ
 
1. นางอุทัย  ภูวนันท์