สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายวีรชัย  นีรนาทวงศ์
 
1. นายไมตรี  ศรีทองแท้
 
2 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายนิติกาญจน์   นิลอ่อน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
3 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชยาภรณ์   อยู่เจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
4 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายจักรพรรณ์  ถาวรการ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
5 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพรไพลิน  วาณิชถิรดิฐ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ระแหง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชาผา
3. เด็กหญิงญาณิศา  เจ๊าลี่
4. เด็กหญิงสัณศณีย์  คงศิลป
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตุจันทร์
6. เด็กหญิงอัตราภรณ์  เติมกล้า
 
1. นางสาวนฤมล  สรัสสลักษณ์
2. นางบังอร  เลิศพรสุขสวัสดิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายชัชพล  ศรีเจริญสุข
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวอนุสรา  หมุนทา
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวอนุสรา  หมุนทา
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. เด็กหญิงจริยา  เทหะจรรยา
2. เด็กชายณัฐพรรษ  ลิ้มรัตน์ศิริกุล
3. เด็กชายณัฐพัฒน์  ฉัตรแก้วมณีวงศ์
4. เด็กชายนัฐกรณ์  มหาสุคนธ์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เตมีบริบูรณ์
 
1. นางอักษิกา  มณีรัตนรุ่งโรจน์
2. นางสาวอันติมา  ยัพราษฎร์
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นายนรุตม์ชัย  ผลมีศักดิ์
2. เด็กชายนาวี  อำพลสิงห์
3. นางสาวปวีณา  กลีบกลาง
 
1. นางวรรณา  เทียมเมือง
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กหญิงจิราพร  กริยานนท์
2. เด็กหญิงนิลัดดา   เกิดภาคี
3. เด็กหญิงมัลลิกา  หนูอินทร์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมสาร
5. เด็กหญิงอารี  วิละชาญ
 
1. นางสาวกานติรัตน์  ตยาคีพรรค
2. นางสุนทรี  ดามพวรรณฤทธิ์