สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวโยษิตา  ศรีคำยงค์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัทน์ธัญ  อธิศธันยวัศ
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
3 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 11 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีเครือ
2. นางสาวจุฑามาศ  เหมือนโค้ว
3. นางสาวศิรินาถ  จงรักษ์
4. นางสาวสรัญธร  โกศลพงษ์
5. นางสาวเบญจวรรณ  สุภากร
6. นางสาวเอมอร  บุตรพรม
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
 
4 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายนภนต์  จตุรภุชพรพงศ์
2. นายปิยะเทพ  ดีศีลรักษ์
3. นายพีรพันธุ์  พยัคฆมาศ
4. นายวรพล  อำนาจศศิธร
5. นายเธียรวิชญ์  พิชัยเบญจสุข
 
1. นายจิรศักดิ์  มีคุณ
2. นางสาวลักขณา  เพิ่มกุศล
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวศิลป์สุภา  วิวัฒน์วิชา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จรูญรักษ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพินิจพงษ์  จรรยาลิขิต
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ยังเสถียร
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นายนรุตม์ชัย  ผลมีศักดิ์
2. เด็กชายนาวี  อำพลสิงห์
3. นางสาวปวีณา  กลีบกลาง
 
1. นางวรรณา  เทียมเมือง