สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตเมธ  เล้งรักษา
 
1. นายมงคล  วงศ์พยัคฆ์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายวีรชัย  นีรนาทวงศ์
 
1. นายไมตรี  ศรีทองแท้
 
3 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
4 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายนิติกาญจน์   นิลอ่อน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
5 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนลพรรณ  มณีโชติ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
6 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายสถาพร  บ้านเกาะ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
7 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชยาภรณ์   อยู่เจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
8 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายจักรพรรณ์  ถาวรการ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
9 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายอนุพงศ์  ประสพถิ่น
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
10 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายธนัง  วนิชยากรชัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
11 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพรไพลิน  วาณิชถิรดิฐ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 1. นายธีระเดช  ทุลินไธสง
 
1. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายจิระชัย   พิพัฒน์สกุลพร
 
1. นายบดินทร์เดชา   รัตนเจียเจริญ
 
14 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงชญานี  นกแก้ว
2. เด็กหญิงชิณานันท์  ไชยสีหา
3. เด็กหญิงณัฐพิมล  เกษแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญาภา  คชรินทร์
5. เด็กหญิงสิริยากร  บรรยงกเสนา
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  มหาสุภาพ
 
1. นายณัฐพงษ์  ยลประเวส
2. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
3. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ระแหง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชาผา
3. เด็กหญิงญาณิศา  เจ๊าลี่
4. เด็กหญิงสัณศณีย์  คงศิลป
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตุจันทร์
6. เด็กหญิงอัตราภรณ์  เติมกล้า
 
1. นางสาวนฤมล  สรัสสลักษณ์
2. นางบังอร  เลิศพรสุขสวัสดิ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนุชฉรา  ธรรมลังกา
2. นางสาวปรียาภา  พิพิธหิรัญการ
3. นางสาวพัชราภรณ์  เพียรสุข
 
1. นางประจวบ  เกื้อด้วง
2. นางสมศรี  ด่านตระกูล
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชวิน  เอี่ยมวรวุฒิกุล
2. นายเอกดนัย  สิทธิโกศล
 
1. นายฆเนศจ์  นามสุวรรณ
2. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายชัชพล  ศรีเจริญสุข
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
19 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายชัชพล  ศรีเจริญสุข
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายสมัชชา  จันทร์ยิ้ม
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวอนุสรา  หมุนทา
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวอนุสรา  หมุนทา
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นายนาวี  อำพลสิงห์
2. นางสาวประนิดา  สิมัยนาม
 
1. นายพนมไพร  สวัสดิวงศ์
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. เด็กหญิงจริยา  เทหะจรรยา
2. เด็กชายณัฐพรรษ  ลิ้มรัตน์ศิริกุล
3. เด็กชายณัฐพัฒน์  ฉัตรแก้วมณีวงศ์
4. เด็กชายนัฐกรณ์  มหาสุคนธ์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เตมีบริบูรณ์
 
1. นางอักษิกา  มณีรัตนรุ่งโรจน์
2. นางสาวอันติมา  ยัพราษฎร์
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงตินณา  ทองรงค์
2. เด็กหญิงพชรกมล  คุณะธนานนท์
3. เด็กชายวงศธร  แก้วเกษ
 
1. นางอุทัย  ภูวนันท์
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายภาคิน  จารุศิริจินดา
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงประนิดา  สิมัยนาม
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กหญิงจิราพร  กริยานนท์
2. เด็กหญิงนิลัดดา   เกิดภาคี
3. เด็กหญิงมัลลิกา  หนูอินทร์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมสาร
5. เด็กหญิงอารี  วิละชาญ
 
1. นางสาวกานติรัตน์  ตยาคีพรรค
2. นางสุนทรี  ดามพวรรณฤทธิ์