สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกฤติน  วีระพงษ์
2. นายจารุวิทย์   สิริพรโภคานันท์
 
1. นางสาวประภาพร  อุยยาหาญ
2. นายวินัย  พึ่งคำ
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวจอมเทียน  จันสมรัก
 
1. นางลัดดา  ศุภเศษสิริ
 
3 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายมงคล  ดำริสินชัย
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
4 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองชื่น
2. นายกิตติธัช  ยิ้มถิน
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีพัฒน์อินทร์
4. เด็กหญิงชัญญา  รอดกรณ์
5. เด็กชายณมิณพัทธ์  ปรัชญาปิติกุล
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร
7. เด็กหญิงนันทิชา  ปานอุทัย
8. นางสาวปราณชนก  สวัสดิ์ชัย
9. เด็กชายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
10. เด็กชายมงคล  ดำริสินชัย
11. นางสาววรัชยา  จ้อยจอก
12. เด็กชายวรเชษฐ์  เปียปั่น
13. เด็กหญิงวินวพรรณ  บุญชูส่ง
14. นายศิริชัย  แขกรัมย์
15. เด็กชายศุภณัฐฏ์  โอภาสวงศ์
16. นายสุชน  สมคิด
17. นางสาวสุภชา  เอี่ยมธนาพร
18. นายเจตธวัช  ทัพวาที
19. เด็กชายเจนวิทย์  จันทร์ช่วง
20. นางสาวเบญจลักษณ์  เป้าทอง
21. เด็กหญิงเวธกา  โฮกอ่อน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจิราวรรณ  เฟื่องมะนะกูล
2. นางสาวชนากานต์  สุขสุชีพ
3. นางสาวธิดารัตน์  ตั๊งสมบูรณ์
4. นางสาวนฤพร  มีประเสริฐ
5. นายภาณุวัฒน์  เหลือลอยเลิศ
6. นางสาวศุภากร  เทียนซ้อน
 
1. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวพิไลพร  ไทรทองมี
2. นายสุทัศน์  ไทรศรีคำ
3. นางสาวอัญชลี  แก้วไทรอินทร์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ฟักประไพ
2. นางอารีย์  แก้วบุบผา
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายสรวิชญ์  ครามวิชิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายสรวิชญ์  ครามวิชิต
 
1. นางสิริรัตน์  ครามวิชิต
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกานต์  เกิดแสง
2. เด็กชายนภัทร  ยิ้มลำใย
3. เด็กชายรวิพล  ว่องวันดี
 
1. นายสาธิต  บุญยรัตกลิน
2. นายอลงกรณ์  อู่เพ็ชร
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายทวีศักดิ์  จันทศร
2. นายวิชญ์พนธ์  ทวีพรตระกูล
3. นายสถาพร  บุราญรัตน์
 
1. นายสาธิต  บุญยรัตกลิน
2. นายอลงกรณ์  อู่เพ็ชร
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐธัญ  ภูวนเจริญ
2. เด็กชายวรรครินทร์  กิจทวีสิน
 
1. นางสาวจารุณี  สอนใจ
2. นายอาทิตย์  ไชยจันทร์
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายนพรุจ  พ่วงทอง
 
1. นางเรวดี  ณ พัทลุง
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายวัชริทร์   พิพัฒ
 
1. นางเรวดี  ณ พัทลุง
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายธนากร   ปิ่นทองคำ
2. เด็กชายธนโชติ  จันทร์สุข
 
1. นางกอบกุล  ลักขณานุรักษ์
2. นางมัณฑนา  สาสะ
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายรวิสุต  บุญนิยม
2. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีเพชญเจริญ
 
1. นางประทุม  สังข์สุข
2. นางพเยาว์  จิระวัฒนผลิน
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  ชวดอิ่ม
2. นางสาวนฤชล  เนติเชาวลิต
3. นายพรโสฬส  ทรงชุ่ม
4. นางสาวพัชชา  มิเกลี้ยง
5. นางสาวยุพเยาว์  สรเดช
 
1. นางกอบกุล  ลักขณานุรักษ์
2. นางสาวชิชญาญ์  เซิบกลาง
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายณฐพล  ลี้ไวโรจน์
2. เด็กชายณัฐพล  สุขสำราญ
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
2. นางพรทิพย์  อรชร
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 4 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายภูรี  จันทาพูน
2. นายสุภโชค  แซ่เลี้ยง
 
1. นางสาวกัลยา  แซ่อั้ง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีศิวะเศรษฐ์
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายยุทธ  พวงสมบัติ
 
1. นางเน็ด  หงส์เทียมจันทร์
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  จงทวีสุข
 
1. นางอภิภา  ศรีเอี่ยมสะอาด
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายณัฐพร  แสนคำ
 
1. นางอภิภา  ศรีเอี่ยมสะอาด
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวกนกพร  มาลาทิพย์
2. นางสาวจันจิรา  สุ่มแก้ว
3. นางสาวบุษบา  ทรงอาษา
4. นางสาวประภาพรรณ  หอมแก้ว
 
1. นางกอบกุล  ลักขณานุรักษ์
2. นายทิวากร  อาจหาญ
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายจาตุรนต์  แสงพิทักษ์
2. นางสาวพัฒน์นรี  อรรถสกุลชัย
3. นายระพีพัฒน์  แสงพิทักษ์
4. เด็กชายรังสรรค์  สิงห์ตะบุตร์
 
1. นางสาววรนุช  จิตรมณี
2. นางเรวดี  ณ พัทลุง
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82.3 ทอง 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แก้วนารี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหิรอดิศัย
3. เด็กหญิงรัตติกาล  รสชา
4. เด็กหญิงเขมอักษร  สิทธิพันธ์
5. เด็กหญิงเปรมสุดา  ศรีสุรา
6. เด็กหญิงแสง  มีแก้ว
 
1. นางชวนพิศ  แววสอน
2. นางประทุม  สังข์สุข
3. นางผการัตน์  กุลเรือง
 
25 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายณัฐพล  เมอริดิธ
 
1. นางสาวรัชนี  ฤทธิศาสตร์
 
26 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  รอดถนอม
2. เด็กหญิงวิภาดา  ตั๊นเจริญ
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.16 เงิน 11 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วังพรม
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงชญากานต์  สมุติรัมย์
3. เด็กชายพีรณัฐ  รักเกียรติดี
4. เด็กชายศักดิ์ศรี  เหมือนด้วง
5. เด็กหญิงสาวิณี  กาสี
 
1. นายกมล  ประทีปธีรานันต์
2. นางจันทิมา  เอี่ยมสะอาด
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 87.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวชุติมา  ผ่องภิรมย์
2. นายปณิภาณ  เลินไธสง
3. นางสาวพิรญาณ์  ยอดแก้ว
4. นางสาวลูกศร  โกยไชย
5. นางสาวศศิอาภา  จายะวานิช
 
1. นายกมล  ประทีปธีรานันต์
2. นางจันทิมา  เอี่ยมสะอาด
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงวนรี  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงวนดา  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
32 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวกนกกร  แช่มสาคร
2. นางสาวกฤตกนก  กิ่งโคกกรวด
3. นายกฤติน  ประไพวรรณ
4. นางสาวกัญญาวีร์  ส่งศักดิ์เสรี
5. นายจิรพัส  เตชะศิรินุกูล
6. นางสาวจิรัชญา  เหลืองเกรียงไกร
7. นางสาวชนิตา  แสงพิทักษ์
8. นางสาวชาลินี  จิรายุวัฒน์
9. นายณัฐพงศ์  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
10. นายณัฐภัทร  มาชมสมบูรณ์
11. นายธนชัย  ผุยมูลตรี
12. นางสาวธนภรณ์  พรมเวียง
13. นายธนากร  แสนนรินทร์
14. นายธนเดช  แก้วสมบูรณ์
15. นายนรวิชญ์  สิงห์ทอง
16. นางสาวนวินดา  สกาวรัตน์
17. นางสาวนัชชา  สิมณี
18. นายนัทธพงศ์  นวลฉวี
19. นายนิธิภัทร  อธิวัฒน์กุลภัทร
20. นายนิธิศ  มหาวงศ์ตระกูล
21. นางสาวนิรชา  สิมณี
22. นางสาวปวริศา  ธนโชติจิรกร
23. นางสาวปัทมพร  พุฒขาว
24. นางสาวปิ่นสุดา  ศรีวิบูลย์
25. นางสาวปุญญาพร  แสงนวล
26. นายพงศ์พันธุ์  วีระสมวงศ์
27. นายพชรพล  แช่มทองดี
28. นางสาวภัตติมา  แซมเพชร
29. นายมาวิน  อนุชิตานุกูล
30. นางสาววิภาดา   สุภวัฒนางกูร
31. นางสาวศิริลักษณ์  อานอาชา
32. นางสาวหริภา  ภูมิสิริภักดี
33. นายหฤษฎ์  สัจจมาศ
34. นางสาวอธิชา  สิริกาญจน
35. นางสาวอนุตรา  สุขพันธ์
36. นายอภิสิทธิ์  อาชวกุลพงศ์
37. นางสาวอัญญารัตน์  เลาหบุตร
38. นางสาวอินทร์สุดา  เสถียรยานนท์
39. นายเกรียงไกร  ภุชชงค์
40. นางสาวเปมิกา  ภุชชงค์
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายธนิต  พณิชยกุล
3. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
4. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน
5. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
6. นางสาวศิรารัตน์   สุขชัย
7. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
8. นางแน่งน้อย  ตราชู