สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายบุญมา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวรุจีลักษณ์  คุ้มโห้
3. นายศิวัช  นิยะมะ
 
1. นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร
 
2 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวปัฐวีกาญจน์  วรานุกูลศักดิ์
2. นายพงษ์ศิริ  หอมสุวรรณ
3. นายอภิสิทธิ์  แจ้งจิตร
 
1. นายสมชาย  สุภาพเนตร
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เหล่าสิม
2. นางสาวสาวิณี  รอดบัณฑิต
 
1. นางเพ็ญจิตต์  สุวรรณศรี
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  ทัศนานุตริยกุล
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีภัทราพันธุ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
2. นางวัชรินทร์  เกษร์สุวรรณ์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวสุรัตน์ติกาญจน์  เทศสว่าง
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงจิตราพร  แตงแดง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเปรม
3. เด็กหญิงศิวพร  สีคราม
4. เด็กหญิงศุลีรัตน์  กำมะณี
5. เด็กหญิงสุนิษา  บุญธรรม
6. เด็กหญิงอุดมพร  หวังรวยกลาง
 
1. นางปุญณดา  ตุ้มต่างหู
2. นางอารีย์  พูลศรี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สามเกษร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ยิ้มสีใส
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูรอด
 
1. นางพันธุ์ทิพย์  บุณยนิภา
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงปณยา  เกิดประดับ
 
1. นางอำภาพันธุ์  ธานินทร์ธราธาร
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 11 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ประเสริฐผล
2. นางสาวปนัดดา  เพิ่มแพงพันธ์
3. นางสาวลัดดาวัลย์  เสืองามเอี่ยม
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศวพงษ์  ภิรมย์สังข์
 
1. นายอนวัช  พวงสมบัติ
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศวพงษ์  ภิรมย์สังข์
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม