สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เหล่าสิม
2. นางสาวสาวิณี  รอดบัณฑิต
 
1. นางเพ็ญจิตต์  สุวรรณศรี
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  ทัศนานุตริยกุล
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีภัทราพันธุ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
2. นางวัชรินทร์  เกษร์สุวรรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายบุญมา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวรุจีลักษณ์  คุ้มโห้
3. นายศิวัช  นิยะมะ
 
1. นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร
 
4 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวปัฐวีกาญจน์  วรานุกูลศักดิ์
2. นายพงษ์ศิริ  หอมสุวรรณ
3. นายอภิสิทธิ์  แจ้งจิตร
 
1. นายสมชาย  สุภาพเนตร
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศวพงษ์  ภิรมย์สังข์
 
1. นายอนวัช  พวงสมบัติ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงปณยา  เกิดประดับ
 
1. นางอำภาพันธุ์  ธานินทร์ธราธาร
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวสุรัตน์ติกาญจน์  เทศสว่าง
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศวพงษ์  ภิรมย์สังข์
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงจิตราพร  แตงแดง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเปรม
3. เด็กหญิงศิวพร  สีคราม
4. เด็กหญิงศุลีรัตน์  กำมะณี
5. เด็กหญิงสุนิษา  บุญธรรม
6. เด็กหญิงอุดมพร  หวังรวยกลาง
 
1. นางปุญณดา  ตุ้มต่างหู
2. นางอารีย์  พูลศรี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 11 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ประเสริฐผล
2. นางสาวปนัดดา  เพิ่มแพงพันธ์
3. นางสาวลัดดาวัลย์  เสืองามเอี่ยม
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สามเกษร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ยิ้มสีใส
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูรอด
 
1. นางพันธุ์ทิพย์  บุณยนิภา
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง