สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 10 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เสนอใจ
2. เด็กหญิงฉัตรนภา  ทองใบ
3. เด็กหญิงฐาน์รวี  เพิ่มสุข
4. เด็กหญิงประกายฟ้า  เพิ่มสุข
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เจียรสถิตย์
6. เด็กหญิงศุภัสสร  เอี่ยมยิ่ง
7. เด็กหญิงสุธิดา  แสงรวี
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวพรพรรณ  ศรีบุญธรรม
3. นางสาวเสาวนีย์  พิฉินทธารี