สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาววันเพ็ญ  อรัญ
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายจิรศักดิ์  คงศิลป์
2. เด็กชายเรืองณรงค์  โพธิ์รัตนะ
 
1. นางเกศกนก  นันตา
 
3 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายนฤเบศ  ทีฆายุทธสกุล
2. นายนิติภักดิ์  ภุคุกะ
3. นายสรเลข  เกียงตระกูล
 
1. นายสรรชัยพัฒน์  พรหมศรี
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายฐาปวุฒิ  กระจ่างศรี
2. นายนฤปีติ  หาเรือนทรง
3. นายวีระชัย  ยุบลวัฒน์
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
2. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายณัฐพล  แก้วอินธิ
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  กาหล่ำ
2. เด็กชายพงศ์อนันต์  อาษาวงค์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เสี่ยวกำปัง
 
1. นางดรุณา  ม่วงทอง
2. นางบุญเชิญ  จิตรงาม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายประณัย  เทียมเวช
2. เด็กชายวรวิทย์  พืชนะ
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน