สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกนกกร  ลาภเหลือ
2. นางสาวกมลวรรณ  พินิจแก้ว
3. นางสาวชนกวรรณ  ภักดี
4. นางสาวฐิติวรรณ  ใจชื่น
5. นางสาวธนิษา  อยู่เกษม
6. นางสาวนัฐทิชา  รัตติยนต์
7. นางสาวนัฐริกาญจน์  พันธุมณี
8. นางสาวนุตประวีณ์  โชติช่วง
9. นางสาวปวิตรา  จีนากำเนิด
10. นางสาวพัณณิตา  กนกอังกูร
11. นางสาวพิรญาณ์  เอกปิยะกุล
12. นางสาววิภาภรณ์  อยู่นัดที
13. นางสาวสมใจรักษ์  ศรีเกษ
14. นางสาวสิริรัตน์   อยู่นัดที
15. นายอานุภาพ  ทองศรีสมบูรณ์
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธีัร์ธวัช  หงษ์วิเศษ
2. นายภูมิ  เวทยากร
3. นายอัครวัฒน์  วิภาสไพศาล
 
1. นายอรุณ  กุมภะ
2. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา