สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายพฤทธิ์  โภคสมบัติ
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
2 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.17 ทอง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกษิดิ์เดช  ผาลาด
2. นายกันตภณ  รอดน้อย
3. นางสาวกานดา  วิริยะสิทธิ์
4. นายกาลัญญู  สร้อยพวง
5. นางสาวกุลณัฐ  ลังกาวงษ์
6. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์ขุนทด
7. นางสาวชฎาพร  ทันตจิต
8. นายชาญณรงค์  ปราบเสถียร
9. นางสาวช่อทิพย์  นุ่มมีศรี
10. นางสาวฐิติมา  บำรุงกิจ
11. นางสาวณัฐพร  อาสน์สถิตย์
12. นายทัศพล  แก้วสนั่น
13. นายธนภัทร  พานิชสาร
14. นายธนวัฒน์  ปาณะจำนงค์
15. นายนพรัตน์  ปฏิญาณกุล
16. นางสาวปีย์วรา  คุ้มปลี
17. นางสาวพรรณกาญจน์  บรรพต
18. นายพฤกษ์  วรรคาวิสันต์
19. นายพลวัฒน์  อยู่ดี
20. นางสาวพิชญาภา  เดชกล้า
21. นางสาวภารารัตน์  ทองรัตน์
22. นางสาวมณฑิรา  ใจกล้า
23. นายรัฐพล  ฉัตรแก้ว
24. นางสาวรุ่งอภิญญา  ชัยไพบูลย์
25. นายวรัชญ์  สาระจิตต์
26. นางสาวศิรดา  รัตนวาร
27. นางสาวสมณวรรณ  อุเทนสุด
28. นายสิทธิชัย  ไทยเถียร
29. นางสาวสุกัญญา  คงผอม
30. นายสุรเชษฐ์  แซ่ลิ้ม
31. นางสาวสุวรรณา  อยู่คง
32. นายสุวิชาญ  อองดา
33. นายอภิชัย  ธรรมชาติ
34. นางสาวอศรพร  อดทน
35. นางสาวอาภัสรา  ชอบรส
36. นายเจษฎา  หมื่นชรา
37. นางสาวเพ็ญพร  เผ็งเหลา
38. นางสาวแพรว  โค้วประเสริฐ
39. นางสาวแพรวา  พาทีทิน
40. นางสาวแสงจันทร์  วิเวกกิ่ง
 
1. นายครรชิต  แดงศรี
2. นายชาตรี  ถาวรวงษ์
3. นายปัญญา  ปิ่นกุล
4. นายพชระ  เพชรรัตน์
5. นายรติรัตน์  แสงสาคร
6. นางสาวอรพรรณ  เทียนคันฉัตร
7. นายเชาวลิต  สมรรถการ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายธนัช  สอิ้งทอง
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
4 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกนกกร  ลาภเหลือ
2. นางสาวกมลวรรณ  พินิจแก้ว
3. นางสาวชนกวรรณ  ภักดี
4. นางสาวฐิติวรรณ  ใจชื่น
5. นางสาวธนิษา  อยู่เกษม
6. นางสาวนัฐทิชา  รัตติยนต์
7. นางสาวนัฐริกาญจน์  พันธุมณี
8. นางสาวนุตประวีณ์  โชติช่วง
9. นางสาวปวิตรา  จีนากำเนิด
10. นางสาวพัณณิตา  กนกอังกูร
11. นางสาวพิรญาณ์  เอกปิยะกุล
12. นางสาววิภาภรณ์  อยู่นัดที
13. นางสาวสมใจรักษ์  ศรีเกษ
14. นางสาวสิริรัตน์   อยู่นัดที
15. นายอานุภาพ  ทองศรีสมบูรณ์
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวสุรษา  สิริสุขสมภพ
 
1. นางอมรา  กระต่ายจันทร์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายทัดภูมิ  เจริญสุข
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.33 เงิน 10 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงปัญฌรี  กุมภะ
2. เด็กหญิงสกุลตลา  รัตนวาร
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธีัร์ธวัช  หงษ์วิเศษ
2. นายภูมิ  เวทยากร
3. นายอัครวัฒน์  วิภาสไพศาล
 
1. นายอรุณ  กุมภะ
2. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 10 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม 1. นายนภสินธุ์  วิทาเวช
2. นางสาวรุ่งนภา  พันเรือง
3. นางสาววิไลลักษณ์  สุขศรี
 
1. นางน้ำจิตร  เสริมชีพ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายธนภู  เลียดประถม
2. เด็กชายธีรโชติ  ท่าพริก
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์   จันทสาร
 
1. นายภาสกร  ศรภักดี
2. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายจิรวัฒน์  แก้วทอง
2. นายชญาวัต  ขำน้อย
3. นายธนวัฒน์  แก้วกุย
4. นายธรรพณธร  จำลองศรี
 
1. นายภาสกร  ศรภักดี
2. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ