สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวพัณณิตา  จรัญรักษ์
2. นายศุภกร  แย้มอุทัย
3. นายสุรวัชร  หาญศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวอาภาศรี  ชุ่มชื่น
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวณัฐกมล  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นางสาวอุบล  สบายใจ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โสภัณณา
2. เด็กชายรัตนกร  พากเพียร
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 8 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปัญญดา  คิ้วฮก
 
1. นางสาวรักษ์ดาวรรณ  รมทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิติยา  สุขลิ้ม
2. เด็กชายธีรภัทร  สันติเพชร
 
1. นางจารุณี   จิตสุภานันท์
2. นางสาวนิภาพร  จิตรเที่ยง
 
6 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 25 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายธีรยุทธ  ด้วงหมุน
2. นางสาวประภัสสร  โยมา
3. นางสาวสุดารัตน์  ถาวร
 
1. นายจักรี  ฉิมเรือง
2. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
7 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายคมธันว์  จันทรศาล
2. นางสาวชนินาถ  รักนาชาติ
3. นางสาวชนินาถ  แก้วประเสริฐศิลป
4. นางสาวชบาพร  นวลช่วย
5. นางสาวชลิตา  หนูพลัด
6. นางสาวฐานิดา  พิชัยอุดมพร
7. นางสาวฐานิตา  พิชัยอุดมพร
8. นายณัฐปคัลภ์  คำหล้า
9. นางสาวณัฐสิมา  ก่อเกียรติ
10. นายธนภัทร  ลิ้นหล่อ
11. นายธนวัฒน์  เริ่มอรุณรอง
12. นางสาวธัญลักษณ์  สงเทพ
13. นางสาวธิติมา  ทิวแพ
14. นายธีรนัย  จันทร์เกตุ
15. นายธีร์รักษ์  ลูกเมือง
16. นายนพคุณ  นภกุลกิติบดี
17. นางสาวนัจมีย์  เอียดวารี
18. นางสาวปนัสยา  เขตอนันต์
19. นายปรมัตถ์  ขุนชิต
20. นายปิยพัทธ์  นานช้า
21. นางสาวปิยะพร  ไทรงาม
22. นางสาวพรรณไม้  รื่นยุทธ์
23. นางสาวพัชฤนาถ  ตั้งใจมั่น
24. นายพัสกร  ขันตี
25. นายภาณุรุจ  พงษ์วะสา
26. นางสาววริษฐา  ศรีคราม
27. นายวิศวะ  โกมลวิวัฒน์
28. นายศรัณยู  ดำคชรัตน์
29. นายศิขรินทร์  มโนภิรมย์
30. นางสาวศิริลักษณ์  พุดด้วง
31. นางสาวศุภานิช  สุริโย
32. นายสวัตติ์  พงศ์ภัทรกิจ
33. นางสาวอรณิชา  รักไทย
 
1. นายคณาวุฒิ  จันทรดึก
2. นางสาวจันทิมา  ฉุ้นย่อง
3. นางสาวปุณญาวรรณ  แคนยุกต์
4. นางสาวพรทิพย์  ทองคำยาน
5. นางสาวพลิ้วแพร  โชติรัตน์
6. นายวิษณุ  วรรณบวร
7. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
8. นางอัจฉรา  ลายดี