สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  มีจิตร
 
1. นางขวัญชนก  จริงจิตร
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวกรกนก  สุวรรณปากแพรก
2. นายมสาร  วสุนธรา
3. นางสาวมานิสา  แก้วเสน
 
1. นางสาวดารารัตน์  เพชรจันทร์
2. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายกวิน  ตันสิน
2. นายภานุกร  ไกรเทพ
3. นายโชคชัย  บุญเกื้อ
 
1. นายชัยสิทธิ์  วัฒนบัญชา
2. นายอนุชิต  พงค์เกื้อ
 
4 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงพรชนิทว์  ชุมทอง
2. เด็กชายอิสรภาพ  สุดกิจ
 
1. นายนนท์ปวิธ  เพชรสุทธิ์
2. นายสดุดี  สังขมณี
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาววนิดา  เอียดนุ่น
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
6 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายวรเทพ  ท่าจีน
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
7 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายเจียระไน  รัตนะ
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
8 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวจิตรา  กาญจนรัตน์
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
9 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ฉิมแสง
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
10 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายสิทธินนท์  อินทร์มณี
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
11 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นิ่มโอ่
2. นายกิตติศักดิ์  ชิตชลธาร
3. นายจตุรงค์  ว่องม่อย
4. เด็กชายจักรี  เดชนุ้ย
5. นายจิรศักดิ์  เล่าส้ม
6. นางสาวจุฑามณี  ซุยกิม
7. นางสาวฐิตาภา  สุวรรขำ
8. นางสาวณัฐปวีณ  จันมีศรี
9. นางสาวทัศวรรณ  แสงศร
10. นายธรรมรงค์  พัฒนสุทิน
11. นางสาวนงนภัส  แย้มใหม่
12. นายปฏิภาณ  พลวัฒน์
13. นางสาวปิยะฉัตร  สรรพจักร
14. นายพีรศักดิ์  วงศ์สุรีย์กุล
15. นางสาวมิรันตี  แก้วเล็ก
16. นางสาววรรณวดี  แก่นเมือง
17. นางสาวศิรดา  กาหยี
18. เด็กหญิงศุภมน  เขาทอง
19. นางสาวสาธิมา  สีสุข
20. นายสิทธินนท์  อินทร์มณี
21. นางสาวสุธารัตน์  รามอินทร์
22. เด็กหญิงสุธิดา  สมาธิ
23. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์สีทอง
24. เด็กชายอดิศักดิ์  อนุพจน์มนตรี
25. นางสาวอรจิรา  แซ่วู้
26. นายอรุณเดช  แซ่อ๋อง
27. นายอัครเดช  สุขขี
28. นายเขมวรรณ  จันทวัฒน์
 
1. นายนิธินัย  ขวัญนิมิตร
2. นายพายัพ  ปักษี
3. นายวัชรวิทย์  เลิศดุลย์
4. นางสาวสุภาพ  ชูผอม
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  รังษี
2. นางสาวศิริกมล  รักนุ้ย
3. นางสาวอาภรณ์ศิลป์  ช่วยหวัง
 
1. นางรติพร  จิตรสิงห์
2. นางเปรมพิชญา  ศรีเกตุ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงสาธิตา  เชาวน์เสฏฐกุล
2. เด็กชายอธิชา  รัตนประภากาศ
 
1. นางสาวเกศรา  จันฝาก
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายธนกร   การชนะไชย
2. เด็กหญิงสุนิตา   แซ่เหล้า
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ละงู
2. นางสาวเสาวลี  จริงจิตร
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายพิสิษฐ์  วจนสาระ
2. เด็กชายภาณุพันธ์  ปริสุทธิกุล
 
1. นางสาวอุบล  ดวงสุด
 
16 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจตุพร  พานแสง
 
1. Miss Narichelle Ann Sugatan  Tadique
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.8 ทอง 5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวอังคณา  อัมรัตน์
 
1. นางสาวรุจิธร  ศรีวิชัย
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นายจิรกิตต์  เชยช่ืนจิตร
 
1. นางมาดี  ศรนรายณ์