สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  มีจิตร
 
1. นางขวัญชนก  จริงจิตร
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายจักรวาล  ก้องกิตต์ไพศาล
 
1. นางรัศนียา  อุดมเจริญศักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายณัฐพล  ใจกุล
 
1. นายครรชิต  ช่วยดู
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวพัณณิตา  จรัญรักษ์
2. นายศุภกร  แย้มอุทัย
3. นายสุรวัชร  หาญศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวอาภาศรี  ชุ่มชื่น
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวกรกนก  สุวรรณปากแพรก
2. นายมสาร  วสุนธรา
3. นางสาวมานิสา  แก้วเสน
 
1. นางสาวดารารัตน์  เพชรจันทร์
2. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิติยา  สุขลิ้ม
2. เด็กชายธีรภัทร  สันติเพชร
 
1. นางจารุณี   จิตสุภานันท์
2. นางสาวนิภาพร  จิตรเที่ยง
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  แผ่นผา
2. เด็กชายนนทวรรษ  ช่วยเรื่อง
 
1. นายวิราว์  วัฒนกิจ
2. นายวีระเชษฐ  เจริญฤทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายกวิน  ตันสิน
2. นายภานุกร  ไกรเทพ
3. นายโชคชัย  บุญเกื้อ
 
1. นายชัยสิทธิ์  วัฒนบัญชา
2. นายอนุชิต  พงค์เกื้อ
 
9 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 25 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายธีรยุทธ  ด้วงหมุน
2. นางสาวประภัสสร  โยมา
3. นางสาวสุดารัตน์  ถาวร
 
1. นายจักรี  ฉิมเรือง
2. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 8 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงนันทนัธ  กาหยี
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เพ็ชรสุทธิ์
3. เด็กหญิงสิริสกุล  เศรษฐสิทธิ์
4. นางสาวอรวรรณ  พลฤทธิ์
5. เด็กหญิงอรศิริ  นาศรี
 
1. นางจิราภรณ์  คงเพ็ง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงนภัสสร  รัตวิวัฒนาพงศ์
2. นายวรัญญู  ไชยมล
3. เด็กหญิงสิรภัทร  สวัสดิกุล
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โสภัณณา
2. เด็กชายรัตนกร  พากเพียร
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาววธูสิริ  จูประทานสุข
2. นายไกรวงศ์   โตทับเที่ยง
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
14 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวณัฐกมล  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นางสาวอุบล  สบายใจ
 
15 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงพรชนิทว์  ชุมทอง
2. เด็กชายอิสรภาพ  สุดกิจ
 
1. นายนนท์ปวิธ  เพชรสุทธิ์
2. นายสดุดี  สังขมณี
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาววนิดา  เอียดนุ่น
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
17 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายวรเทพ  ท่าจีน
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
18 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายเจียระไน  รัตนะ
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
19 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 70 เงิน 12 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายบงกช  ทองย้อย
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
20 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวจิตรา  กาญจนรัตน์
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
21 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ฉิมแสง
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
22 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายสิทธินนท์  อินทร์มณี
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
23 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นิ่มโอ่
2. นายกิตติศักดิ์  ชิตชลธาร
3. นายจตุรงค์  ว่องม่อย
4. เด็กชายจักรี  เดชนุ้ย
5. นายจิรศักดิ์  เล่าส้ม
6. นางสาวจุฑามณี  ซุยกิม
7. นางสาวฐิตาภา  สุวรรขำ
8. นางสาวณัฐปวีณ  จันมีศรี
9. นางสาวทัศวรรณ  แสงศร
10. นายธรรมรงค์  พัฒนสุทิน
11. นางสาวนงนภัส  แย้มใหม่
12. นายปฏิภาณ  พลวัฒน์
13. นางสาวปิยะฉัตร  สรรพจักร
14. นายพีรศักดิ์  วงศ์สุรีย์กุล
15. นางสาวมิรันตี  แก้วเล็ก
16. นางสาววรรณวดี  แก่นเมือง
17. นางสาวศิรดา  กาหยี
18. เด็กหญิงศุภมน  เขาทอง
19. นางสาวสาธิมา  สีสุข
20. นายสิทธินนท์  อินทร์มณี
21. นางสาวสุธารัตน์  รามอินทร์
22. เด็กหญิงสุธิดา  สมาธิ
23. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์สีทอง
24. เด็กชายอดิศักดิ์  อนุพจน์มนตรี
25. นางสาวอรจิรา  แซ่วู้
26. นายอรุณเดช  แซ่อ๋อง
27. นายอัครเดช  สุขขี
28. นายเขมวรรณ  จันทวัฒน์
 
1. นายนิธินัย  ขวัญนิมิตร
2. นายพายัพ  ปักษี
3. นายวัชรวิทย์  เลิศดุลย์
4. นางสาวสุภาพ  ชูผอม
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 12 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
25 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายคมธันว์  จันทรศาล
2. นางสาวชนินาถ  รักนาชาติ
3. นางสาวชนินาถ  แก้วประเสริฐศิลป
4. นางสาวชบาพร  นวลช่วย
5. นางสาวชลิตา  หนูพลัด
6. นางสาวฐานิดา  พิชัยอุดมพร
7. นางสาวฐานิตา  พิชัยอุดมพร
8. นายณัฐปคัลภ์  คำหล้า
9. นางสาวณัฐสิมา  ก่อเกียรติ
10. นายธนภัทร  ลิ้นหล่อ
11. นายธนวัฒน์  เริ่มอรุณรอง
12. นางสาวธัญลักษณ์  สงเทพ
13. นางสาวธิติมา  ทิวแพ
14. นายธีรนัย  จันทร์เกตุ
15. นายธีร์รักษ์  ลูกเมือง
16. นายนพคุณ  นภกุลกิติบดี
17. นางสาวนัจมีย์  เอียดวารี
18. นางสาวปนัสยา  เขตอนันต์
19. นายปรมัตถ์  ขุนชิต
20. นายปิยพัทธ์  นานช้า
21. นางสาวปิยะพร  ไทรงาม
22. นางสาวพรรณไม้  รื่นยุทธ์
23. นางสาวพัชฤนาถ  ตั้งใจมั่น
24. นายพัสกร  ขันตี
25. นายภาณุรุจ  พงษ์วะสา
26. นางสาววริษฐา  ศรีคราม
27. นายวิศวะ  โกมลวิวัฒน์
28. นายศรัณยู  ดำคชรัตน์
29. นายศิขรินทร์  มโนภิรมย์
30. นางสาวศิริลักษณ์  พุดด้วง
31. นางสาวศุภานิช  สุริโย
32. นายสวัตติ์  พงศ์ภัทรกิจ
33. นางสาวอรณิชา  รักไทย
 
1. นายคณาวุฒิ  จันทรดึก
2. นางสาวจันทิมา  ฉุ้นย่อง
3. นางสาวปุณญาวรรณ  แคนยุกต์
4. นางสาวพรทิพย์  ทองคำยาน
5. นางสาวพลิ้วแพร  โชติรัตน์
6. นายวิษณุ  วรรณบวร
7. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
8. นางอัจฉรา  ลายดี
 
26 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนปัญญาวิทย์    
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  สิทธิชัย
2. เด็กชายจิรกิตต์  หยังหลัง
3. เด็กหญิงธันวรักษ์  เหล็มปาน
 
1. นางสาวนาตยา  พรรณสิทธิ์
2. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายธีรพนธ์  จริงจิตร
2. นายพีระวัฒน์  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวนาตยา  พรรณสิทธิ์
2. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  รังษี
2. นางสาวศิริกมล  รักนุ้ย
3. นางสาวอาภรณ์ศิลป์  ช่วยหวัง
 
1. นางรติพร  จิตรสิงห์
2. นางเปรมพิชญา  ศรีเกตุ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงสาธิตา  เชาวน์เสฏฐกุล
2. เด็กชายอธิชา  รัตนประภากาศ
 
1. นางสาวเกศรา  จันฝาก
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายนที  พุ่มเกลี้ยง
2. นายบดี  กังงา
3. นายปุณยวัจน์  คำทอง
4. นายเปรมวุฒิ  สังขาว
 
1. นายธำรงค์  วงศ์เจริญยศ
2. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายธนกร   การชนะไชย
2. เด็กหญิงสุนิตา   แซ่เหล้า
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ละงู
2. นางสาวเสาวลี  จริงจิตร
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายณัฐพล  ศุภศรี
2. นางสาวภัทรศิรินทร์  เอียดเรือง
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกฤติ  ภิรมย์ทอง
2. นางสาวอัญชิษฐา  นบนอบ
 
1. นายตุลชัย  สะกัญญา
2. นางเพชรณา  บริพันธ์
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายพิสิษฐ์  วจนสาระ
2. เด็กชายภาณุพันธ์  ปริสุทธิกุล
 
1. นางสาวอุบล  ดวงสุด
 
36 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจตุพร  พานแสง
 
1. Miss Narichelle Ann Sugatan  Tadique
 
37 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายพชรพล  พรหมทัต
 
1. นางกาญจนา  อินทรโชติ
 
38 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 11 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษณะ  เมฆเกตุ
2. นางสาวกวินทิพย์  ยิ่งขจร
3. นายณัฐพงศ์  สมจริง
4. นางสาวประไพพิมพ์  ชาตรีกุล
5. นางสาวอุไรวรรณ  รักภักดี
 
1. Miss Jocelyn Ariston  Bunyi
2. นางประพัฒน์  ทวิชศรี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.8 ทอง 5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวอังคณา  อัมรัตน์
 
1. นางสาวรุจิธร  ศรีวิชัย
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 8 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปัญญดา  คิ้วฮก
 
1. นางสาวรักษ์ดาวรรณ  รมทอง
 
41 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง 5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นายจิรกิตต์  เชยช่ืนจิตร
 
1. นางมาดี  ศรนรายณ์