สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายสัณหภพ  ยอดสร้อย
 
1. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.4 ทอง 8 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวกวิตา  บุญญานุพันธ์
2. นายกันต์กฤษฎ์  ศรีทิพย์
3. นางสาวขวัญกมล  บุญห้า
4. นางสาวจุรดาพร  ศรีคำดี
5. นางสาวจุฬารัตน์  จิโน
6. นางสาวณัฐกานต์  สายละออ
7. นางสาวณัฐกานต์  วังอินต๊ะ
8. นายทศพร  สวาสดิ์
9. นายธนกร  สาระจันทร์
10. นายนนทนันท์  กิติ
11. นางสาวนิชกานต์  ธรรมสอน
12. นายบวร  สาระจันทร์
13. นายปรัชญา  มณีวรรณ์
14. เด็กหญิงศรินทร์ญา  ตามควร
15. นายศุภฤกษ์  ฮวดเจียม
16. นายศุภวิชญ์  บุญขวาง
17. นายอนุกูล  คนสอาด
18. นายอุกฤต  คนสอาด
19. นางสาวเบญจมาศ  ญาติทอง
20. นายเอกสิทธิ์  สิทธิ
 
1. นางสาวประภาพร  มอญแสง
2. นายพีระพล  กระมุท
3. นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ
4. นายสุรพล  สุนันต๊ะ
5. นายอาบบุญ  สมชำนาญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 82.33 ทอง 8 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงแสงพร  นาเมือง
 
1. นางศิริพร  วงศ์ศรีสุข
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แซ่ต่วน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จันทร์ประเสริฐ