สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  นิลวาส
2. นางสาวจิณหธาน์  กิติยศ
3. นายจีระเกียรติ  แก้วมาลัย
4. นางสาวญาณิศา  มินสุวรรณ
5. นายณัฎฐ์  ล้อสินคำ
6. นางสาวณัฐธิดา  วณะเจริญ
7. นางสาวณัฐวดี  แดงประดับ
8. นายณัฐวรรษ  ปุณณะบุตร
9. นางสาวณิชกานต์  รัตนเสถียร
10. นางสาวธัญญาพร  ชูสุวรรณ
11. นายธีรนัย  ฝึกหัด
12. นางสาวนพรัตน์  อิสสระจินดา
13. นายปณิธาน  แดงเรือน
14. นางสาวประไพพรรณ  นันต๊ะเสน
15. นางสาวปรางค์  ทองคำมูล
16. นางสาวพัชณิดา  ง้าวทาสม
17. นางสาวพัชรนันท์  คงธนกรัณย์
18. นางสาวพัชรีพร  กันธะวงค์
19. นายพิธาน  ราชรักษ์
20. นางสาวพิมพ์นิภา  วงษ์กาวิน
21. นางสาวภัควิภา  เงินคีรี
22. นายมาวิน  วิภาภรณ์พรรณ
23. นายวรรณรัตน์  ศรีสุทธะ
24. นายวัชรพงษ์  หงษ์ทองคำ
25. นายวัฒนพันธุ์  โยธามาศ
26. นายวีรภัทร  บัวเดช
27. นางสาวศุภลักษณ์  ถวิลวิศาล
28. นายศุภสิทธิ์  สิงห์ก่อ
29. นางสาวสกุลสิริ  แจ่มสุกใส
30. นายสิทธิณัฐ  เงินคีรี
31. นายสิทธ์นนท์  จันทร์สมบัติ
32. นายสุรธัช  ธัญลักษณากุล
33. นายสโรชพัฒน์  สงวนสัตย์
34. นางสาวอธิติยา  วณะเจริญ
35. นายอมรฤทธิ์  ดาวราม
36. นางสาวเบญจมาศ  จงวัฒนา
37. นางสาวเพียงตะวัน  นาคฤทธิ์
38. นายเอกพจน์  พวงสายใจ
39. นางสาวโยษิตา  ปุกมณี
 
1. นางคีตกานต์  โยธามาศ
2. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
3. นางวิสสุดา  กระแสชัย
4. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
5. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
6. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายณัฐพงษ์  เรือนทอง
2. นางสาววัลลีญา  กามี
3. นางสาวอรวรรณ  ปันนา
 
1. นางภัทราวรรณ  ลิขิตตระกูลรุ่ง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฎฐ์  อินตา
2. นายภาสกร   เร่งเหิม
 
1. นายลัทธวัฒน์  สอนศรีนุสรณ์
2. นายอัครพล  จันทะมา