สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาทะ  จะอื่อ
2. เด็กหญิงสุนีย์  จะก้วย
3. เด็กหญิงอารยา  มันตนา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายณัฐพงษ์  เรือนทอง
2. นางสาววัลลีญา  กามี
3. นางสาวอรวรรณ  ปันนา
 
1. นางภัทราวรรณ  ลิขิตตระกูลรุ่ง
 
3 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนิราภร  เลาหะธีระพงษ์
 
1. นางประภาพรรณ  วัยวุฒิ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวทิพสิรินทร์  ยินดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ปุกคำนวล
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91.99 ทอง 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวศิรประภา  สุชาติ
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
6 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายณัฐดนัย  ตันติเกียรติ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  เมืองสุวรรณ
2. นางสาวนีรภางค์  เลาหวิรภาพ
 
1. นางสาวกฤติกา  จันทรเกษม
2. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฎฐ์  อินตา
2. นายภาสกร   เร่งเหิม
 
1. นายลัทธวัฒน์  สอนศรีนุสรณ์
2. นายอัครพล  จันทะมา
 
9 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  นิลวาส
2. นางสาวจิณหธาน์  กิติยศ
3. นายจีระเกียรติ  แก้วมาลัย
4. นางสาวญาณิศา  มินสุวรรณ
5. นายณัฎฐ์  ล้อสินคำ
6. นางสาวณัฐธิดา  วณะเจริญ
7. นางสาวณัฐวดี  แดงประดับ
8. นายณัฐวรรษ  ปุณณะบุตร
9. นางสาวณิชกานต์  รัตนเสถียร
10. นางสาวธัญญาพร  ชูสุวรรณ
11. นายธีรนัย  ฝึกหัด
12. นางสาวนพรัตน์  อิสสระจินดา
13. นายปณิธาน  แดงเรือน
14. นางสาวประไพพรรณ  นันต๊ะเสน
15. นางสาวปรางค์  ทองคำมูล
16. นางสาวพัชณิดา  ง้าวทาสม
17. นางสาวพัชรนันท์  คงธนกรัณย์
18. นางสาวพัชรีพร  กันธะวงค์
19. นายพิธาน  ราชรักษ์
20. นางสาวพิมพ์นิภา  วงษ์กาวิน
21. นางสาวภัควิภา  เงินคีรี
22. นายมาวิน  วิภาภรณ์พรรณ
23. นายวรรณรัตน์  ศรีสุทธะ
24. นายวัชรพงษ์  หงษ์ทองคำ
25. นายวัฒนพันธุ์  โยธามาศ
26. นายวีรภัทร  บัวเดช
27. นางสาวศุภลักษณ์  ถวิลวิศาล
28. นายศุภสิทธิ์  สิงห์ก่อ
29. นางสาวสกุลสิริ  แจ่มสุกใส
30. นายสิทธิณัฐ  เงินคีรี
31. นายสิทธ์นนท์  จันทร์สมบัติ
32. นายสุรธัช  ธัญลักษณากุล
33. นายสโรชพัฒน์  สงวนสัตย์
34. นางสาวอธิติยา  วณะเจริญ
35. นายอมรฤทธิ์  ดาวราม
36. นางสาวเบญจมาศ  จงวัฒนา
37. นางสาวเพียงตะวัน  นาคฤทธิ์
38. นายเอกพจน์  พวงสายใจ
39. นางสาวโยษิตา  ปุกมณี
 
1. นางคีตกานต์  โยธามาศ
2. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
3. นางวิสสุดา  กระแสชัย
4. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
5. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
6. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
10 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.3 ทอง 5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายชัยรัตน์  มีงาม
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
11 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายสิทธิชัย   นิชาภัทรกุล
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  โตสงวนสิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมติ๊บ
3. เด็กหญิงสิริกานต์  คำเชียงเงิน
 
1. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2. นางวารี  นุภาพ
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิภาธร  ว่องวิไลรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรพร  อินทะวัน
3. เด็กหญิงวิภาวินี  คงสระ
 
1. นางศศิวิมล  จูงศิริวัฒน์
2. นางสาวอาทิตยา  ลานนาสถิต
 
14 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
15 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายการัณยภาส  มานำ
2. นางสาวจันทิรา  นางแล
3. เด็กชายชัชณุพงศ์  ใจแก้ว
4. เด็กหญิงญาณิศาม์  นามเมือง
5. เด็กชายฐิติ  แก้วน้อย
6. นายณัฐดนัย  ตันติเกียรติ
7. นายธนวัฒน์  ปวงหล้า
8. เด็กชายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
9. นางสาวปารียา  พรมละอองวัน
10. เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญยิ่ง
11. เด็กหญิงมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
12. นายวริศ  คำสร้อย
13. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณศร๊
14. เด็กชายสิทธิชัย  นิชาภัทรกุล
15. เด็กหญิงสุทธิรักษ์   เครือบุญ
 
1. นายกิตติเดช  อ้นภา
2. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
16 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82.3 ทอง 11 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติกรณ์  สักกะโต
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายธนัท  เปี่ยมสุวรรณ์
2. เด็กชายวรพล  คงตั้งจิตต์
 
1. นายเมธี  สงวนทรัพย์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.7 ทอง 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กหญิงมิโฮะ  ทาคัทซึกะ
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นางสาววัชรียา  ยอดประทุม
 
1. นางนภัสกร  บางสายน้อย
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายอานนท์  โยคำ
 
1. นางสาวพจมาลย์  สิงห์หะราช
 
21 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณาวุฒิ  พวงสุกระ
2. นางสาวจิตรลดา  ภู่เจริญ
3. เด็กชายฉัตรดนัย  จรัสแสงเพชร
4. เด็กหญิงฉัตรนารี  สุยะเขียว
5. เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธนะ
6. นายชาคริต  โกษาสุวรรณ
7. เด็กชายฐนิสสพงศ์  วงศ์ฟั่น
8. นางสาวณัฏฐกมล  มณีรัตน์
9. เด็กชายตวิษวัช  จันต๊ะภา
10. เด็กชายทรงเกียรติ  เทียมสอน
11. เด็กชายธนภัทร  หิรัญวัฒนกุล
12. เด็กชายธนโชติ  วงศ์ษา
13. นางสาวธรรมพร  สมบูรณ์
14. เด็กชายธวิชัย  ยาวิลาศ
15. นายธัชภทร  ไชยวุฒิ
16. นางสาวธีรนุช  เชยชมศรี
17. เด็กชายนพรินทร์  วงค์สุริยะคำ
18. เด็กหญิงนภสร  ก่ำคำ
19. เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญชละ
20. นางสาวปพิชญา  อมรรัตนโรจน์
21. เด็กหญิงปลายฟ้า  พิสิษฐ์กุล
22. นายปัณธนัสถ์  สุวรรณวัฒน์
23. เด็กชายพรประเสริฐ  จาแสง
24. เด็กชายพลวัฒน์  อินต๊ะ
25. นายพันธกร  ทองเณร
26. นางสาวรุ่งทิวา  ขันทราษฏร์
27. นางสาววชิรญาณ์  บุญเพิ่มพูล
28. นายวรวิช  ชำนาญคิด
29. นางสาววรัตถ์ภัค  ฟูเต็มวงค์
30. เด็กชายวรากร  มหาวันแจ่ม
31. นายวริทธิ์  ขันธมัง
32. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ระดม
33. เด็กหญิงวิสสุตา  ช่อประเสริฐ
34. เด็กชายศตนันท์  ปิยะลังกา
35. นายศรวิษฐ์  สร้อยรอด
36. เด็กชายสิริวัฒน์  อุปนันท์
37. เด็กหญิงสุภาพร  ปานประสิทธิ์
38. นายสุรภัทร์  เมืองมูล
39. นางสาวอัญญกุล  สุนันชัย
40. นายอัณณ์  เขมรรัตน์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ณ ลำพูน
2. นางดวงดาว  ยะมะละ
3. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
4. นางอัญชลี  สุนันชัย
5. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
22 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79.17 เงิน 9 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. นางสาวบุญเรือน  เบ้าแก้ว
 
1. นางสาวสุรางคนา  ชวนพงษ์พานิช
 
23 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายการัณยภาส  มานำ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนกร  เพชรกาฬ
2. นายนวกิจ  พรหมมินทร์
3. นายวรพล  ชัยชมภู
 
1. นายจักรพงษ์  บุญตันจีน
 
25 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายปฏิภาณ  เก่งกาจ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.83 เงิน 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนาฤทธิ์  ศิริวัฒน์
2. นายพีรณัฐ   มานิตย์ศิริกุล
 
1. นายกุลภาค  วิชา
2. นางสาวสิริกัญญา  วงค์คำ
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายปณิธี   แดงเรือน
 
1. นางนวลศรี คุปตรัตน์   คุปตรัตน์
 
28 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1. นายกฤษณรัช  นันต๊ะคำ
 
1. นายไพฑูรย์  บัวแดง
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.92 เงิน 11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษญา  เงาแก้ว
2. เด็กชายกู้พงศ์  ฉั่วชุมแสง
3. เด็กชายทัพไทย  ทะลือชัย
4. เด็กชายธนวัฒน์  ไพยารมณ์
5. เด็กชายปริญญภัฎ  ตายะ
6. เด็กชายภาณุพงศ์  ชวนารัติ
7. เด็กชายวราวุฒิ  มหาคุณวงศ์
8. เด็กชายวินไทย  บู่หลู่
 
1. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
2. นายวิชิต  สอาดล้วน
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
30 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75.66 เงิน 9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
31 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 11 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปวงหล้า
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
32 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74.5 เงิน 7 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายชยพงศ์  เศรษฐบุปผา
 
1. นางสุชาวดี  ยั่งยืน
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายปวริศพงศ์  เสาร์สาร
2. นายเจนวิทย์  ชินพงศ์ฐิติวัสส์
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  คงกิจติเจริญ
 
34 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงYada  Uttapracha
 
1. นางสาวกฤติกา  จันทรเกษม
 
35 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายนภภูมิ  สังฆมณี
 
1. นางสาวชลดา  สุมา
 
36 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจันทร์ธิรา  ผุยใจ
2. นางสาวชมภูนุช  ต้นธรรม
3. นางสาวดารินทร์  ทินนา
 
1. นางสาวนันท์กาญ  แสงเรือน
2. นางสาวพิมพิมล  คำวงค์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 11 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิม  ลุงหลง
2. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอัมพวัญ  ทะระถา
 
1. นางมาลี  โรจนวรานนท์
2. นางสาวอัญชลี  ใจสม
 
38 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 10 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธีรวัฒน์  ศรีวะโลสกุล
2. นายพีระ  เดชพิทักษ์
3. นางสาวสิริมาศ  ประทุม
 
1. นางรัตติยาภรณ์  นามประเสริฐ
 
39 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 9 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายพีรณัฐ  มานิตย์ศิริกุล
2. นางสาวสิรินทรา  จันทราช
 
1. นางสาวประภาศรี  ทาขุน
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 29.16 เข้าร่วม 12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิรดา  ลิ้มจีระจรัส
 
1. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
41 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายรัฐพล  ปลื้มวิทยาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย