สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนกร  เพชรกาฬ
2. นายนวกิจ  พรหมมินทร์
3. นายวรพล  ชัยชมภู
 
1. นายจักรพงษ์  บุญตันจีน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายปวริศพงศ์  เสาร์สาร
2. นายเจนวิทย์  ชินพงศ์ฐิติวัสส์
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  คงกิจติเจริญ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1. นายกฤษณรัช  นันต๊ะคำ
 
1. นายไพฑูรย์  บัวแดง
 
4 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายปฏิภาณ  เก่งกาจ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
5 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายการัณยภาส  มานำ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
6 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75.66 เงิน 9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
7 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 11 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปวงหล้า
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายปณิธี   แดงเรือน
 
1. นางนวลศรี คุปตรัตน์   คุปตรัตน์
 
9 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณาวุฒิ  พวงสุกระ
2. นางสาวจิตรลดา  ภู่เจริญ
3. เด็กชายฉัตรดนัย  จรัสแสงเพชร
4. เด็กหญิงฉัตรนารี  สุยะเขียว
5. เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธนะ
6. นายชาคริต  โกษาสุวรรณ
7. เด็กชายฐนิสสพงศ์  วงศ์ฟั่น
8. นางสาวณัฏฐกมล  มณีรัตน์
9. เด็กชายตวิษวัช  จันต๊ะภา
10. เด็กชายทรงเกียรติ  เทียมสอน
11. เด็กชายธนภัทร  หิรัญวัฒนกุล
12. เด็กชายธนโชติ  วงศ์ษา
13. นางสาวธรรมพร  สมบูรณ์
14. เด็กชายธวิชัย  ยาวิลาศ
15. นายธัชภทร  ไชยวุฒิ
16. นางสาวธีรนุช  เชยชมศรี
17. เด็กชายนพรินทร์  วงค์สุริยะคำ
18. เด็กหญิงนภสร  ก่ำคำ
19. เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญชละ
20. นางสาวปพิชญา  อมรรัตนโรจน์
21. เด็กหญิงปลายฟ้า  พิสิษฐ์กุล
22. นายปัณธนัสถ์  สุวรรณวัฒน์
23. เด็กชายพรประเสริฐ  จาแสง
24. เด็กชายพลวัฒน์  อินต๊ะ
25. นายพันธกร  ทองเณร
26. นางสาวรุ่งทิวา  ขันทราษฏร์
27. นางสาววชิรญาณ์  บุญเพิ่มพูล
28. นายวรวิช  ชำนาญคิด
29. นางสาววรัตถ์ภัค  ฟูเต็มวงค์
30. เด็กชายวรากร  มหาวันแจ่ม
31. นายวริทธิ์  ขันธมัง
32. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ระดม
33. เด็กหญิงวิสสุตา  ช่อประเสริฐ
34. เด็กชายศตนันท์  ปิยะลังกา
35. นายศรวิษฐ์  สร้อยรอด
36. เด็กชายสิริวัฒน์  อุปนันท์
37. เด็กหญิงสุภาพร  ปานประสิทธิ์
38. นายสุรภัทร์  เมืองมูล
39. นางสาวอัญญกุล  สุนันชัย
40. นายอัณณ์  เขมรรัตน์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ณ ลำพูน
2. นางดวงดาว  ยะมะละ
3. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
4. นางอัญชลี  สุนันชัย
5. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.83 เงิน 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนาฤทธิ์  ศิริวัฒน์
2. นายพีรณัฐ   มานิตย์ศิริกุล
 
1. นายกุลภาค  วิชา
2. นางสาวสิริกัญญา  วงค์คำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79.17 เงิน 9 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. นางสาวบุญเรือน  เบ้าแก้ว
 
1. นางสาวสุรางคนา  ชวนพงษ์พานิช
 
12 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74.5 เงิน 7 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายชยพงศ์  เศรษฐบุปผา
 
1. นางสุชาวดี  ยั่งยืน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.92 เงิน 11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษญา  เงาแก้ว
2. เด็กชายกู้พงศ์  ฉั่วชุมแสง
3. เด็กชายทัพไทย  ทะลือชัย
4. เด็กชายธนวัฒน์  ไพยารมณ์
5. เด็กชายปริญญภัฎ  ตายะ
6. เด็กชายภาณุพงศ์  ชวนารัติ
7. เด็กชายวราวุฒิ  มหาคุณวงศ์
8. เด็กชายวินไทย  บู่หลู่
 
1. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
2. นายวิชิต  สอาดล้วน
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง