สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิภาธร  ว่องวิไลรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรพร  อินทะวัน
3. เด็กหญิงวิภาวินี  คงสระ
 
1. นางศศิวิมล  จูงศิริวัฒน์
2. นางสาวอาทิตยา  ลานนาสถิต
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายธนัท  เปี่ยมสุวรรณ์
2. เด็กชายวรพล  คงตั้งจิตต์
 
1. นายเมธี  สงวนทรัพย์
 
3 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนิราภร  เลาหะธีระพงษ์
 
1. นางประภาพรรณ  วัยวุฒิ
 
4 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายสิทธิชัย   นิชาภัทรกุล
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
5 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายณัฐดนัย  ตันติเกียรติ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
6 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.3 ทอง 5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายชัยรัตน์  มีงาม
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
7 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82.3 ทอง 11 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติกรณ์  สักกะโต
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
8 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
9 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายการัณยภาส  มานำ
2. นางสาวจันทิรา  นางแล
3. เด็กชายชัชณุพงศ์  ใจแก้ว
4. เด็กหญิงญาณิศาม์  นามเมือง
5. เด็กชายฐิติ  แก้วน้อย
6. นายณัฐดนัย  ตันติเกียรติ
7. นายธนวัฒน์  ปวงหล้า
8. เด็กชายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
9. นางสาวปารียา  พรมละอองวัน
10. เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญยิ่ง
11. เด็กหญิงมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
12. นายวริศ  คำสร้อย
13. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณศร๊
14. เด็กชายสิทธิชัย  นิชาภัทรกุล
15. เด็กหญิงสุทธิรักษ์   เครือบุญ
 
1. นายกิตติเดช  อ้นภา
2. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
10 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  นิลวาส
2. นางสาวจิณหธาน์  กิติยศ
3. นายจีระเกียรติ  แก้วมาลัย
4. นางสาวญาณิศา  มินสุวรรณ
5. นายณัฎฐ์  ล้อสินคำ
6. นางสาวณัฐธิดา  วณะเจริญ
7. นางสาวณัฐวดี  แดงประดับ
8. นายณัฐวรรษ  ปุณณะบุตร
9. นางสาวณิชกานต์  รัตนเสถียร
10. นางสาวธัญญาพร  ชูสุวรรณ
11. นายธีรนัย  ฝึกหัด
12. นางสาวนพรัตน์  อิสสระจินดา
13. นายปณิธาน  แดงเรือน
14. นางสาวประไพพรรณ  นันต๊ะเสน
15. นางสาวปรางค์  ทองคำมูล
16. นางสาวพัชณิดา  ง้าวทาสม
17. นางสาวพัชรนันท์  คงธนกรัณย์
18. นางสาวพัชรีพร  กันธะวงค์
19. นายพิธาน  ราชรักษ์
20. นางสาวพิมพ์นิภา  วงษ์กาวิน
21. นางสาวภัควิภา  เงินคีรี
22. นายมาวิน  วิภาภรณ์พรรณ
23. นายวรรณรัตน์  ศรีสุทธะ
24. นายวัชรพงษ์  หงษ์ทองคำ
25. นายวัฒนพันธุ์  โยธามาศ
26. นายวีรภัทร  บัวเดช
27. นางสาวศุภลักษณ์  ถวิลวิศาล
28. นายศุภสิทธิ์  สิงห์ก่อ
29. นางสาวสกุลสิริ  แจ่มสุกใส
30. นายสิทธิณัฐ  เงินคีรี
31. นายสิทธ์นนท์  จันทร์สมบัติ
32. นายสุรธัช  ธัญลักษณากุล
33. นายสโรชพัฒน์  สงวนสัตย์
34. นางสาวอธิติยา  วณะเจริญ
35. นายอมรฤทธิ์  ดาวราม
36. นางสาวเบญจมาศ  จงวัฒนา
37. นางสาวเพียงตะวัน  นาคฤทธิ์
38. นายเอกพจน์  พวงสายใจ
39. นางสาวโยษิตา  ปุกมณี
 
1. นางคีตกานต์  โยธามาศ
2. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
3. นางวิสสุดา  กระแสชัย
4. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
5. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
6. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาทะ  จะอื่อ
2. เด็กหญิงสุนีย์  จะก้วย
3. เด็กหญิงอารยา  มันตนา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายณัฐพงษ์  เรือนทอง
2. นางสาววัลลีญา  กามี
3. นางสาวอรวรรณ  ปันนา
 
1. นางภัทราวรรณ  ลิขิตตระกูลรุ่ง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  โตสงวนสิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมติ๊บ
3. เด็กหญิงสิริกานต์  คำเชียงเงิน
 
1. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2. นางวารี  นุภาพ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฎฐ์  อินตา
2. นายภาสกร   เร่งเหิม
 
1. นายลัทธวัฒน์  สอนศรีนุสรณ์
2. นายอัครพล  จันทะมา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นางสาววัชรียา  ยอดประทุม
 
1. นางนภัสกร  บางสายน้อย
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวทิพสิรินทร์  ยินดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ปุกคำนวล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.7 ทอง 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กหญิงมิโฮะ  ทาคัทซึกะ
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  เมืองสุวรรณ
2. นางสาวนีรภางค์  เลาหวิรภาพ
 
1. นางสาวกฤติกา  จันทรเกษม
2. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91.99 ทอง 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวศิรประภา  สุชาติ
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายอานนท์  โยคำ
 
1. นางสาวพจมาลย์  สิงห์หะราช