สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
2 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 11 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ต๋าเร็ว
2. นายจักรินทร์  คำราช
3. นางสาวจันทมณี  ภูรักษา
4. นางสาวจิราภัทร  ยาวิชัย
5. นางสาวจิฬาภรณ์  ก้อนจา
6. นางสาวชนิดา  เครือเถาว์
7. นายธนบัตร  ช่างปัด
8. นางสาวปาริชาติ  อาลัย
9. นางสาวรัชณีกร  นันตาชัยวุฒิ
10. นางสาวรุ่งทิวา  สอนธรรม
11. นายวริทธิ์นันท์  บรรณโก
12. นายวรเมธ  รวมสุข
13. นายศุภกิต  จันทร์ยอด
14. นางสาวศุภมาส  ด่านชัย
15. นางสาวสุธาทิพย์  ทองคำ
16. นางสาวอรวี  แสนโสภา
 
1. นางขวัญจิต  ไฝขัน
2. นายนัฎฐพล  ศรีวิลัย
3. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นางสาวศิริพร  สมใจ
5. นายสุรชัย  คำสุ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.7 เงิน 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกัญจน์สิทธิ์  โกศัย
2. เด็กชายธรรมทัศน์  สิงห์กา
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นางเกวลิน  วุฒิสาร