สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. นางสาวจิตรลดา  พิมพะการ
2. นางสาววิภา  บุญหนัก
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หมื่นราม
 
1. นางสาวสุนันทา  ขวัญรักษา
2. นายสุวัฒน์  ถิ่นเขาน้อย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงนาตยา  เดชเรือง
3. เด็กหญิงพรทิวา  คงกะเรียน
 
1. นางวราภรณ์  พรมมา
2. นางเฉลิมศรี  พรหมสถิตย์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.56 ทอง 4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายชนสิษฐ์  รุ่งระวีศรีศศิธร
2. นายภูมิสันต์   ชูแสง
 
1. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก
2. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ชัยวงค์สี
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยุติมิตร
3. เด็กชายภานุพงศ์  คนซื่อ
 
1. นายธีระศักดิ์  อินตัน
2. นางสุรีย์พร  รินสกุล