สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายณัฐธิพงศ์  ใยดี
2. นายธนภัทร์  เพชรมุณี
3. นายภูริทัต  กิ่งน้ำฉ่า
 
1. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
2. นางวาสนา  ด้วงรอด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายศิริวัฒน์  ถิ่นพังงา
 
1. นายสุธน  ประดับศรี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 12 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. เด็กหญิงอรยา  เกษแก้ว
2. เด็กชายเจษฎา  คำศรี
 
1. นางวรรณี  ดุษฎี
2. นางสาวเกษรินทร์  สังขวิจิตร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. นายนิธินาถ  คลองโคน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อธิกูล