สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 11 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงปฏิณญา  คลังนิมิตร
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.92 ทอง 5 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายชนะ  เลื่องสุนทร
2. เด็กชายณัฌนนท์  ศรีพักตร์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลชนะ
4. เด็กชายธีรโชติ  วิประจง
5. เด็กชายภานุ  พ่วงทอง
6. เด็กชายวุฒกานต์  พุ่มนิล
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คำภักดี
8. เด็กชายอภิชาติ  เพชรพิรุณ
 
1. นายดำรงค์  ศรีธารา
2. นางรัชดา  ศรีกิ้ม
3. นายวราห์  ชุมแสง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.34 เงิน 10 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายกรวิชญ์  หัสรินทร์
2. นายขจรวิทย์  เผือกเนียร
3. นายธงชัย  พริ้มจรัส
4. นายวิษณุ  ดวงเนตร
5. นายศราวุฒิ  พุ่มบาน
6. นายศักดิ์พิมล  เสนาการ
 
1. นายดำรงค์  ศรีธารา
2. นายวราห์  ชุมแสง
3. นายสุรพงศ์  ขวัญคีรี
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.32 ทอง 4 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายสุรพงษ์  ด้วงเผือก
 
1. นางภคศรัณย์  อนุพงศ์พิชิตกุล
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายสหรัฐ  นิลสังข์
 
1. นางวันวิสา  ศรีช่วง
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาววรินยุพา  ถิ่นหนองโคลน
 
1. นางกัลยา  ธนอัญญาพร
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายนคลภรส  ผุดวรรณา
 
1. นางกรรยา  ช่วยจันทร์
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 57.3 เข้าร่วม 8 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายอัตถ์  ภัทราเวทวิวัฒน์
 
1. นางสาวปิยะนุช  มากแก้ว
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายสุรพงษ์  ด้วงเผือก
 
1. นางภคศรัณย์  อนุพงศ์พิชิตกุล
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 54.8 เข้าร่วม 8 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวศศิวรรณ  ฮวบรังสรรค์
 
1. นางนาตยา  ทองบาง
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70.33 เงิน 6 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงศิริพร  ปฏิมาประกร
 
1. นายสมนึก  แพ่งยัง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. นายนัสรุจน์   อุ่นสกล
2. นางสาวพรธิดา  เกตุอาญา
3. นางสาววิสุณี  ศิลป์เสวตร์
 
1. นางทัศนีย์  กลิ่นละออ
2. นางสาววิริยา  โสพิน
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จินดาพรหม
2. เด็กชายธีรไนย  ทองสุข
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทองภูเบศ
 
1. นางสาวพจนีย์  เศลาอนันต์
2. นางอรุณ  เที่ยงทัศน์
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร 1. นายสุทิน  ช่างกลึงดี
2. นายไชยวัฒน์  สิทธิมณีกุล
 
1. นางสาวขวัญเรือน  คงแท่น
2. นางสาวรุ่งอรุณ  พุ่มนิล
 
15 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวสุทธิดา  ภาสพานทอง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทิพย์สุวรรณ
 
16 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงศิริโชค  เทพมณี
 
1. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
 
17 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 10 โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวสาวิตรี  กุวังคดิลก
 
1. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณะ  ขาวเรือง
2. นายชัยวัฒน์  เลิศวิมลศักดิ์
 
1. นางสาวชญาดา  พงศ์อร่าม
2. นางอุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  พันธุ์เล็ก
2. เด็กชายปวีณวัช  อุสิทธิ์
3. เด็กชายสรวุฒิ  ปั้นศีล
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  นาคศรีคำ
2. นางสุธีรา  นุ้ยเขียว
 
20 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวธนัชพร  เชื้อแกม
2. นายภวิศ  เชิญถนอมวงศ์
3. นายวันเฉลิม  ปัตเมฆ
 
1. นางสาวสิธิภรณ์  งามโฉมฉิน
2. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกัญญ์วรา  สิบพลาง
2. นางสาวกันทิมา  อินทะนา
3. นางสาวณัฏฐินี  พรมมัณธุ์
4. นางสาวพันทิวา  ชาญพลรบ
5. นางสาวสุภาภรณ์  ภู่สุขเสมอ
 
1. นางวาสนา  ศรีช่วง
2. นายสันทัด  เพชรสม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีซังส้ม
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใยบัว
3. เด็กหญิงขัตติยา  พรหมสุวรรณ
4. เด็กหญิงนภสร  ภู่ทอง
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉิมสอาด
6. เด็กหญิงนิชานันท์  จันทสุริวงค์
7. เด็กหญิงพันธ์กมล  จิตร์ไพศาลศักดิ์
8. เด็กหญิงรวิพร  งามสิงห์
9. เด็กหญิงอภิษฐา  ศรีสังข์
10. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  พรมประสิทธิ์
 
1. นางกัลยา  แขวงรถ
2. นางภาณุมาศ  นาควิเชียร
 
23 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงญารัตน์  ทองมาก
2. เด็กหญิงญาเรศ  ทองมาก
 
1. นายเจริญ  ผิวนิล
 
24 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่แต้
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
25 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกรกนก  พิมพ์ทอง
2. นายจักรภัทร  วรรณแสงทอง
3. นางสาวธนพร  รัตนจินดา
4. เด็กชายธนพัต  ไกรสินธุ์
5. นางสาวพิมพ์สิริ  ประเสริฐสิน
6. เด็กหญิงภักคิชญา  สง่า
7. เด็กชายมานะ  ศรีสงคราม
8. นางสาวรักษ์สิริ  แก้วล่องลอย
9. นายรัฐพล  ชูไกรไทย
10. นางสาวลักษิกา  ซังเรือง
11. นางสาววีรภัทร  คงจร
12. นางสาวศรัณยา  สง่า
13. นายสมภพ  สุขารมย์
14. นายสิทธิพร  ดวงสุวรรณ
15. นายอนันตพร  โนรี
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
2. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 6 โรงเรียนศรียาภัย 1. นายปฏิญญา  พันธ์ธร
 
1. นายธีรพันธ์  ศุกลสกุล
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 8 โรงเรียนศรียาภัย 1. นายปฏิญญา  พันธ์ธร
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์  ยิ่งเกียรติกุล
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
29 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.8 ทอง 4 โรงเรียนศรียาภัย 1. นายจักรพร  ตัณศิลา
2. นายฉลองรัฐ  วัฒนะ
3. เด็กหญิงดาวฟ้า  แพนุ้ย
4. นายทองทวี  ศรีสงกา
5. นายเกียรติศักดิ์  ธนบัตร
 
1. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรียาภัย 1. นายชวัลวิทย์  นาคสิงห์
2. นายณัฐชนนท์  คำแดง
3. นายวิชญ์พล  เบญจโศภิษฐ์
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
2. นางสาวศรินทรา  กันน้อย
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายนพรัตน์  สอนสวัสดิ์
2. เด็กชายนิธิวัต  ทิพาภรณ์กุล
3. เด็กชายแสงทอง  สระทองขอ
 
1. นายอนุสรณ์  ทองดี
2. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐพันธ์  บัวเพชร
2. นายนฤดล  อินทรโยธา
3. นายประกายเพชร  ยุวบุตร
 
1. นางสาวสิธิภรณ์  งามโฉมฉิน
2. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 18 โรงเรียนศรียาภัย 1. นายคมธันวา  สุภาเส
2. นายชยานันท์  ชำนาญพานิช
3. นายวิศรุต  ดวงมรกต
4. นายสิรภพ  สุบงกช
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
2. นางสาวศรินทรา  กันน้อย
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายพัชรดนัย  แก้วสวี
2. เด็กชายวรพล  กมลวาริน
 
1. นางสาวศรินทรา  กันน้อย
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวณัฏฐณิชา  โชหนู
2. นายศุภณัฐ  สอนวิสัย
 
1. นางสาวศรินทรา  กันน้อย
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายร่มธรรม  โรยภิรมย์
2. เด็กชายวรกานต์  ไกรมาก
3. เด็กชายเตชินท์  พรหมนรกิจ
 
1. นางสาวนิตินุช  จินดาอ่อน
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนศรียาภัย 1. นายนัทธพงศ์  พิณวานิช
2. นายพูมภพ  เอกทัฬห์
 
1. นางสาววนิตชนัย  ยังสุข
 
38 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกาญจน์  เกลื่อนแก้ว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พัฒนธานี
 
39 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายกันต์  ทองล้วน
2. เด็กหญิงณิรฌา  ธราทิน
3. เด็กชายนัทพล  ถวิลอ่อน
4. เด็กหญิงนัยน์ภัค  โกศล
5. เด็กชายวิศรุต  จ้อนเจิม
 
1. นางสาวปรัชญา  ทองวิเศษ
2. นางสาวสุวรรณา  ธรรมการัณย์
 
40 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกานต์  โสมสัย
2. นางสาวนภัสสร  เหล็กเพชร
3. นางสาวนันทิกานต์  ทรงเกียรติ
4. นางสาวศิรินันท์  เทียนดี
5. นายอัฐพงศ์  เชยอุบล
 
1. Mr.Thomas Pakorn  Doswald
2. นายธนากร  ความสุข
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนศรียาภัย 1. นายฉัตรกวิน  กำเนิดขอนแก่น
2. นางสาวณัชชา  อัยรักษ์
3. นายธวัชชัย  อินทร์รอด
4. นายธีระวัฒน์  ชูรัตน์
5. นายบุญทวี  ดวงนิราช
6. นายปฐมพงษ์  แพรสมบูรณ์
7. นายสิทธิกร  วันทอง
8. นางสาวสิมิลัน  กรยืนยง
9. นายอนุพงศ์  พนาสุวรรณรัตน์
10. นายโสภณัฐ  โสมขันเงิน
 
1. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 70.39 เงิน 4 โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สังฆะสา
2. เด็กชายพัชรพล  จับใจ
3. เด็กหญิงแคทลียา  พรมมิตร์
4. เด็กหญิงแพรวพลอย  เศรษฐภักดี
5. เด็กชายโอภาส  แตงเลี่ยน
 
1. นางสาวอรพิน  สุขแจ่ม
2. นางเจริญตา  สุวรรณสว่าง
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายปฐวี  ปิงคลาศัย
2. เด็กชายสิรภพ  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวชญาดา  พงศ์อร่าม
2. นางอุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม
 
44 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงผกามาศ  ช่วยชูหนู
 
1. นางนภาพร  เอี่ยมรอด
 
45 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนากร  โชติกะ
2. เด็กชายเสถียรพงษ์  สมประสงค์
 
1. นางแม้นมาศ  สุดสวาสดิ์
 
46 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  ปรีชามาตย์
3. เด็กหญิงสุญาณี  มาตรเจริญ
 
1. นางสาวธีรวดี  หังสเนตร
2. นางสาวพจนีย์  เคยสนิท
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 10 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  นุชยา
2. เด็กชายปริญญากรณ์  สนพิพัฒน์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองแถบ
4. เด็กหญิงลลิตา  ชัยประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุชาดา  สุขมาก
 
1. นางสาวภัทรา  นิลเพ็ชร
2. นางเสาวลักษณ์  รอดผล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกรกนก  ชัยราช
2. นายขจรยศ  มากทุ่งคา
3. นางสาวยุพารัตน์  ซ้ายชูจีน
4. นางสาวรัตนาวดี  ทองปาน
5. นายอัศวิน  พลานุวัฒน์
 
1. นางสาวภัทรา  นิลเพ็ชร
2. นางเสาวลักษณ์  รอดผล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 10 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงปานปิติ  พลคณา
 
1. นางรุ่งรัตน์  ใยฤทธิ์
 
50 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวพิชญาภรณ์  สุงคาสิทธิ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
51 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 12 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  ทองกรณ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
52 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 9 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายสมภพ  มีสุข
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
53 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวญาติกานต์  ทองรักษ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
54 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมสวัสดิ์
2. นางสาวญาติกานต์  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  มะสัน
4. เด็กหญิงนันทวัน  ศรีพิจิตร
5. นายปัญญา  โคนาหาญ
6. เด็กหญิงปิยะดา  พงษ์สมยศ
7. นายปิยะสิริ  ตั้งสุจริตธรรม
8. นางสาวพิชญาภรณ์  สุงคาสิทธิ์
9. นายสมภพ  มีสุข
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาววฤนดา  กุ่งละ
 
1. นายวสันต์  รอดผล
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 7 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาววฤนดา  กุ่งละ
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  เทวบุญ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  พรหมเกาะ
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  ศิริมังคลา
 
1. นางสาวนุชเนตร  ชูแสง
2. นายเจริญวิทย์  ชะดารัตน์
 
58 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพรรธน์  ภาษยะวรรณ์
 
1. นางเพ็ญศรี  อุชุภาพ
 
59 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.67 เงิน 6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงปทิตตา  โสมทัพมอญ
 
1. นางราณี  ภักดีคง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ระวังวงศ์
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ผลขะจี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บำรุงพล
 
1. นางนลินรัตน์  เผือกเนียร
2. นางอรพินท์  มุจลินทร์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายณัฐพร  จันทร์ประนต
 
1. นางพวงเพ็ญ  รติวัฒน์