สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 82.71 ทอง 11 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์สีดา
2. นางสาวกาย  สร้อยจันดา
3. นางสาวจันทิมา  ชนะบุญ
4. นางสาวจิตสุดา  เจริญสุข
5. นางสาวจินตนา  เบียขุนทด
6. นางสาวทัศน์วรรณ  สุริโย
7. นางสาวนงเยาวว์  สร้อยจันดา
8. นางสาวพิมพิไล  บุญสุข
9. นางสาวรัตนาภรณ์  คำงอน
10. นางสาวศิริลักษณ์  นาคน้อย
11. นางสาวศิริวรรณ  โสมา
12. นางสาวสาวิตรี  ฐานเจริญ
13. นางสาวสุพรรณี  แนนไธสง
14. นางสาวสุภาวดี  ลาภประสพ
15. นางสาวอัญชลี  คุ้มห้างสูง
 
1. นายชัยนาท  พลอยบุตร
2. นางสาววิภา  ต่อโชติ
3. นายสรพล  แก้ววิไล
4. นายสายัณห์  ปุยภูงา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวชฎาพร  เจริญบุญ
2. นายชุพงษ์  วรรณพงศ์
3. นายเกียรติศักดิ์  คิดดี
 
1. นายสุขสันต์  สมมะโน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 9 โรงเรียนภูเขียว 1. นายธงชัย  ขอสูงเนิน
2. นายธนวัฒน์  เอมปรากฎ
 
1. นายถาวร  ขึมภูเขียว
2. นายมนตรี  กุลหนองแดง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81.8 ทอง 8 โรงเรียนภูเขียว 1. นายกษิดิ์เดช  ทรัพย์ศรี
2. นางสาวจันทริกา  เจริญราช
3. นางสาวอรวรรณ  โสภณชื่นสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางอลิตษา  ขวัญศิริ
 
5 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนกร  สันพันธ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองทา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจินดา  ไตรเสนีย์
 
1. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 12 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  ขอสันเทียะ
2. นายเสกสรรค์  โยธาธรรม
 
1. นางนันทรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นายปรมัตถ์  สวงโท