สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.17 ทอง 8 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายตวงโชค  ชาลีกุล
2. เด็กชายพงศ์ปณต  ผลสนอง
3. เด็กชายเฉลิมเดช  เกตุปรางค์
 
1. นายนพรัตน์  ฦาชา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต
 
2 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 11 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนบ  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นายละออง  แกมคำ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวขนิษฐา  ตั้งสกุล
2. นายอนุชา  หิรัญเขว้า
3. นางสาวอภิลาภา  เอกาชัย
 
1. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์
2. นางพรรณวดี  มัททวีวงศ์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง 8 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนา  มุมชัยภูมิ
2. นายนพนันท์  ผุยคำพิ
 
1. นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี
2. นายบุญมี  ธนาไสย์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงดาวเรือง  แสงจิต
2. เด็กชายน้ำมนต์  เหล่าสงคราม
3. เด็กหญิงภารดี  ศรีตะ
4. เด็กหญิงศรีสุดา  บำรุงเมือง
5. เด็กหญิงสุนิศา  เม้ามีสี
6. เด็กหญิงโสรญา  ตุ้ยไธสงค์
 
1. นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ
2. นายประดิษฐ์  คำชา
 
6 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายองอาจ  จารนัย
 
1. นายพิชิต   กิจวาส
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายณัชนนท์  นิรัตนพงษ์
2. นายวงศ์วิวัฒน์  กรินสูงเนิน
3. นายวราวุธ  วรรณชาติ
4. นายศักดิ์สิทธิ์  ยอดโสดา
5. นายอณุชา  ชาวิชัย
6. นายอดิสร  สุพรรณพงษ์
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
 
8 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายสวัสดิ์พงษ์  พรรษา
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ครอบครองวงษ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ทองม้วน
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ลวดไธสง
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
2. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 8 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจรัญ  แก้วนคร
 
1. นายธนากร  ราชาเดช
 
11 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาคนามอรุณ
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พลแก้ง
3. เด็กหญิงวสุธิดา  พวงชมพู
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคล
5. เด็กหญิงสาระวารี  ศรีพิลัย
 
1. Mr.Alfredo   S. Rosales Jr.
2. นางจินตวี  ไตรณรงค์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกรกนก  พรมเมืองเก่า
2. นางสาวกัณฐิกา  วงษ์บำราบ
3. นางสาวจุฑารัตน์  ปิ่นประเสริฐ
4. นางสาวธนภรณ์  หิรัญวงษ์
5. นางสาวนันท์นภัส  แตงชัยภูมิ
6. นางสาวยุพาธิณี  จิตสุโภ
7. นางสาววันวิสา  หวะสุวรรณ
8. นางสาววีรดา  ธีระสุต
9. นางสาววีริยา  ลัญจกร
10. นางสาวสุดารัตน์  ศิริคุณ
 
1. นางจำนงจิต  รัตนวิจารณ์
2. นางผุสดี  บำเพ็ญเพียร
 
13 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 82.67 ทอง 12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวภัทรศยา  ศรีภิรมย์
 
1. นางศุภลักษณ์  เถื่อนพาชิน
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.6 ทอง 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองแสง
2. เด็กหญิงวันวิษา  ศรีวงค์ชัย
3. เด็กหญิงสุชาดา  พรชัยภูมิ
 
1. นางสมคิด  สมรรถชัย
2. นางสารภี  สืบนุการวัฒนา
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทวีวัฒนพงษ์
 
1. นายสุรสิทธิ์  รชตมงคลวิทย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 82.67 ทอง 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสิริกร  สายขุน
 
1. นางศุภลักษณ์  เถื่อนพาชิน
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวศศิธร  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 9 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกาญจน์ธิดา  ภูมิพิทยานนท์
2. นางสาวณัฐวรา  ใจสบาย
3. นางสาวอรไพลิน  พรเลิศทวีกุล
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  ประสานเนตร
2. นายพิทักษ์  เจริญวานิช
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนนทวัฒน์  กุลโคก
 
1. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐลลิดา  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงทัตติยา  ใสแสง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ฤทธิ์ชัย
4. เด็กชายสุริยา  ชาลีเปรี่ยม
5. เด็กหญิงอาจารี  สวัสดี
 
1. นางสาวจันทรวดี  สุขสำราญ
2. นางสุดารัตน์  นามศรีคุณ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณพล  ใสสะอาด
2. นายธนเดช  คุ้มไข่น้ำ
3. นายพัทธนันท์  พรมสวาท
 
1. นางสาวมนิตา  ปรางค์ชัยภูมิ
2. นางศุภรัตน์  ธรรมวงศ์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนรภัทร  วงศ์สวัสดิ์ไพศาล
2. นายยศพัทธ์  ฦๅชา
3. นางสาวสวรินทร์  เรืองโรจน์
 
1. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์
2. นายสกล  ธรรมวงศ์
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายพนมทวน  ฤทธิ์กำลัง
2. นายเทพพร  สัจจชลพันธ์
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางวิยะดา  ธีร์รัตน์คุณากร
 
24 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายเกียรติศักดิ์  จรูญสน
 
1. นางสาวจริญญา  ภู่วัฒนาดิลกกูร
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปัณณพร  ดิเรกโภค
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เจนชัย
3. เด็กหญิงลีตรัศมิ์  เยาวพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐณิฐ  รัตนพนังสกุล
2. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธนาดล  ขันตี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ภูมิมะนาว
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวลดาวรรณ์  กุสันเทียะ
2. นายสิทธิพงษ์  ลุนชัยภา
3. นายสุรวิทย์  ปกค่าย
 
1. นายธิติพงษ์  สีขาว
2. นางวิมล  ประจงจิตร