สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณพล  ใสสะอาด
2. นายธนเดช  คุ้มไข่น้ำ
3. นายพัทธนันท์  พรมสวาท
 
1. นางสาวมนิตา  ปรางค์ชัยภูมิ
2. นางศุภรัตน์  ธรรมวงศ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนรภัทร  วงศ์สวัสดิ์ไพศาล
2. นายยศพัทธ์  ฦๅชา
3. นางสาวสวรินทร์  เรืองโรจน์
 
1. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์
2. นายสกล  ธรรมวงศ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปัณณพร  ดิเรกโภค
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เจนชัย
3. เด็กหญิงลีตรัศมิ์  เยาวพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐณิฐ  รัตนพนังสกุล
2. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวลดาวรรณ์  กุสันเทียะ
2. นายสิทธิพงษ์  ลุนชัยภา
3. นายสุรวิทย์  ปกค่าย
 
1. นายธิติพงษ์  สีขาว
2. นางวิมล  ประจงจิตร
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายเกียรติศักดิ์  จรูญสน
 
1. นางสาวจริญญา  ภู่วัฒนาดิลกกูร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธนาดล  ขันตี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ภูมิมะนาว
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายพนมทวน  ฤทธิ์กำลัง
2. นายเทพพร  สัจจชลพันธ์
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางวิยะดา  ธีร์รัตน์คุณากร