สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. นายจิโรจน์  อุ่นถิ่น
2. นางสาวปราณี  มั่นพัฒนาการ
3. นางสาววรรณภา  พรมสุวรรณ์
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. เด็กหญิงฐิติชญา  คีรีมนัสกุล
2. เด็กหญิงมาริษา  ทรงสวัสดิ์วงค์
3. นางสาววสุธา  เสนาทัศนเสถียร
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. เด็กชายพิชัยภูษิต  ฤทธิ์ชัยเจริญ
2. นายภานุวัฒน์  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายยุทธนา  โชคขวัญยืน
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. นายครรชิต  แซ่ม้า
2. นายนราวิชญ์  แสนท้าว
3. นายบุญมี  เหล่าหาญ
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลทิพย์  ปานแม้น
2. นางสาวธิดารัตน์  แจ้งสิน
3. นางสาวนฤมล  กลิ่นจิ๋ว
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นางปริญาพัชร์   ก่อพงษ์เสงี่ยม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.7 เงิน 12 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์  กกสันเทียะ
2. เด็กชายมลชัย  ทรัพย์มาก
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
7 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 12 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทนา  สุขรอด
2. เด็กหญิงณัฐพร  มั่นฟัก
3. เด็กชายพงศ์นรินทร์  แป้นพัด
4. เด็กชายวรปรัชญ์  อุ่นอก
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ราดำ
 
1. นางสาวประเทือง  แย้มจันทร์
2. นางสาวภัค  รัตนพัฒน์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. เด็กหญิงกันตยา  มัวมั่นคงพาณิชย์
2. เด็กหญิงปวีณา  เจริญตกุลกิจ
3. เด็กหญิงรชนิศ  อรุณศิงขริน
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายบุญกิตติ  เขียวเกิด
2. นายภูริต  อ่วมจุก
3. นายวิศวชิต  คูศิริ
 
1. นายกิตน์บดี  สุดมี
2. นางนพพร  เขตการณ์