สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โกสุมวิทยาสรรค์ 69 23 13 105 106 6 1 1 113
2 เชียงยืนพิทยาคม 33 29 14 76 80 10 5 2 95
3 ชื่นชมพิทยาคาร 26 15 13 54 62 13 5 3 80
4 เขวาไร่ศึกษา 21 18 16 55 56 10 3 3 69
5 กุดรังประชาสรรค์ 9 5 2 16 16 2 1 0 19
6 นาโพธิ์พิทยาสรรค์ 7 13 16 36 36 12 9 2 57
7 มัธยมวัดกลาง 4 6 7 17 23 4 5 2 32
8 กู่ทองพิทยาคม 3 1 4 8 12 8 0 1 20
9 โพนงามวิทยานุกุล 2 7 2 11 12 4 2 4 18
10 เขื่อนพิทยาสรรค์ 2 3 4 9 14 4 0 1 18
11 วังยาวศึกษาวิทย์ 0 2 4 6 11 8 1 1 20
รวม 176 122 95 393 428 81 32 20 541