หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวอุษณี วะเกิดเป้ง นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
2 นางสาวน้ำฝน อุปโก นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
3 นางสาวจริยา จุลหงษ์ นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
4 นางสาวพุทธิดา เพ็ชร์เทา นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
5 นางสาวนิภาวัลย์ ชาอินทร์ นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
6 นางสาววิภาพรรณ วัดระดม นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
7 นางสาวสุกัญญา ศรีอาษา นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางสาวทัศนีย์ ล่อดงบัง นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
9 นางสาวสุมินตรา คังดงเค็ง นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
10 นางสาวสุวิชาดา อาระหัง นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
11 นางสาวปิยะกาญจ์ เดชสุดา นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
12 นางสาวอาภาพร อัมพระ นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
13 นางสาวศศิธร ญาติโสม นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
14 นางสาวจุฑารัตน์ นารถสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
15 นางสาวเฟื่องฟ้า ปาสาใน นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
16 นางสาวกชกร รัตนติสร้อย นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
17 นางสาววลัยลักษณ์ ชุมพล นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
18 นางสาวภวิษย์พร หนันดี นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
19 นายจักรศรากรณ์ ขอดี นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยเลขานุการ
20 นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ที่ปรึกษา
21 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ที่ปรึกษา
22 นายองอาจ เทียมกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ที่ปรึกษา
23 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ที่ปรึกษา
24 นายอุทิน นิติกานต์การุณ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ที่ปรึกษา
25 นายประสิทธิ์ เฉลิมพลโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ที่ปรึกษา
26 นายพิศิษฐ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายประสิทธิ์ เฉลิมพลโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางคณาพร เทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายเกษม ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายประพันธ์ ขันโมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายสุรเชษฐ์ ช่างถม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายเชาว์วัศ ปัดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางพิศมัย จำนงพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายพิศิษฐ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินการ
37 นายสุรเชษฐ์ ช่างถม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินการ
38 นายคณาพร เทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม ฯ คณะกรรมการดำเนินการ
39 นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ
40 นายเกษม ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
41 นายประพันธ์ ขันโมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช คณะกรรมการดำเนินการ
42 นายเชาว์วัศ ปัดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
43 นางพิศมัย จำนงพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯ คณะกรรมการดำเนินการ
44 นายวนัส พรมสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินการ
45 นายวัชรินทร์ ติดวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินการ
46 นายถนอม ทองภูธรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม ฯ คณะกรรมการดำเนินการ
47 นายเฉลิมชัย สืบสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยฯ คณะกรรมการดำเนินการ
48 นายทวี มูลพานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ
49 นายนิคม ปักกาเวสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ
50 นายสมชาย ยมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ
51 นายไพศาล ภูวงศ์นันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ
52 นางศิริพร พิมลทีป รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
53 นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
54 นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
55 นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
56 ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช คณะกรรมการดำเนินการ
57 นายอดิศักดิ์ นนทะสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
58 นายธนัฐ มาตชรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯ คณะกรรมการดำเนินการ
59 นางรุ่งนภา ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนประชาพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการ
60 นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการ
61 นายธนกฤต เสนามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินการ
62 นายเหรียญชัย ม่วงคลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินการ
63 นายปรีชา จันทราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินการ
64 นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินการ
65 ดร.นิดา กิจจินดาโอภาส ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
66 นางสาวสมจิตร สุทธินันท์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
67 นางนงลักษณ์ ศิริคะเณรัตน์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นางอรุณี ปะนัดถา ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นางสุคนธา โคตรโสภา ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นางภัทรภร ต่อต้น ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นางสาววรรณเพ็ญ ปาสานะโก ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นางลภัสรดา บุบผโชติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 นางปณิตา ยืนสุข เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
75 นายสุประเสริฐ มีเทียน เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
76 นางสาวสุจิตรารัตน์ ถาไชยลา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
77 นายนวศาสตร์ เพชรโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
78 นางทิพย์วรรณ ขันใหญ่ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
79 นางสาวพิณลดา สิทธิเขต ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
80 นายพลกฤต ประวรรณา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
81 นายธนารักษ์ ภูศรีนวล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
82 นายวีระพล ประทัด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
83 นางสาวขนิษฐา ลาสิทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
84 นางสาวรุ่งฤดี ศรีภักดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
85 นางสาวนุชนาฏ สุปะตำ พนักงานโรเนียว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
86 นางนงลักษณ์ พรรณะ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
87 นางจิราพร ทบด้าน ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
88 นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
89 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
90 นางสาวนันทพร วรรณศรี ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
91 นางเกศินี วรรณศรี ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
92 ดร.นิดา กิจจินดาโอภาส ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
93 นางสาวสมจิตร สุทธินันท์ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
94 นางนงค์รัก พินทะปะกัง ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
95 นางจันทร์เพ็ญ พิมสอน ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
96 นางฉวีวรรณ แสนรักษ์ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
97 นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
98 นางสุคนธา โคตรโสภา ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
99 นางประภาพร แก้วจันดา ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
100 นางภัทรภร ต่อต้น ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
101 นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
102 นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
103 นางกรทิพย์ ปัญโญ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
104 นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
105 นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
106 นางประภาศรี ทิพย์พิลา ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
107 นายเหรียญชัย ม่วงคลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
108 นายไพบูลย์ อันปัญญา ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
109 นายธีรวัชร ประนัดสุดจ่า ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
110 นางสาวสุมิตรา ทองพูล ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
111 นางจำปา สืบสุนทร ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
112 นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
113 นางละอองดาว แพงคำแสน ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
114 นางสุมาลา สุวรรณพันธุ์ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
115 นางจิตราภรณ์ จำนงพิศ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
116 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
117 นางวรรณจรีย์ เจริญสุข ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
118 นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
119 นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
120 นางสาวนันทพร วรรณศรี ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
121 นางสาวมยุรี ลาดนาเลา ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
122 นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
123 นางสาววรรณเพ็ญ ปาสานะโก ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
124 นายพลกฤต ประวรรณา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
125 นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
126 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
127 นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กองอำนวยการแข่งขัน
128 นายเทิ่ม สนทมิโน ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กองอำนวยการแข่งขัน
129 นายคมสัน สัตตรัตนำพร ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กองอำนวยการแข่งขัน
130 นายนิวัต ทิพย์พิลา ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กองอำนวยการแข่งขัน
131 นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กองอำนวยการแข่งขัน
132 นางพัชรนันท์ ปักคำวงษ์สังข์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กองอำนวยการแข่งขัน
133 นางยุวดี กันทา ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กองอำนวยการแข่งขัน
134 นางจันทร์เพ็ญ พิมสอน ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กองอำนวยการแข่งขัน
135 นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กองอำนวยการแข่งขัน
136 นักการภารโรงทุกคน นักการภารโรงทุกคน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กองอำนวยการแข่งขัน
137 นางสุภาภรณ์ ช่างถม ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กองอำนวยการแข่งขัน
138 นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กองอำนวยการแข่งขัน
139 นางจุฬาภรณ์ สิทธิเขต ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กองอำนวยการแข่งขัน
140 นายคมสัน สัตตรัตนำพร ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
141 นายบัวภา มะกา ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
142 นายพลกฤต ประวรรณา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
143 นายวีระพล ประทัด ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
144 นายธนารักษ์ ภูศรีนวล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
145 นายทองปาน นนทะคำจันทร์ ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
146 นายคำภู ปะนัดตะเถ ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
147 นายสมทรัพย์ จันร์แก้ว ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
148 นางสาวขนิษฐา ลาสิทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
149 นางพัชรนันท์ ปักคำวงษ์สังข์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
150 นางจุฬาภรณ์ สิทธิเขต ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
151 นางสุมามาลย์ โสดา ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
152 นางประภาพร แก้วจันดา ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
153 นางอรุณี ปะนัดถา ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
154 นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
155 นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
156 นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
157 นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
158 นางสาววรรณเพ็ญ ปาสานะโก ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
159 นางกรทิพย์ ปัญโญ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
160 นางสาขนิษฐา อิ่มสำอาง ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
161 นางสาวมณทิรา สุวรรณพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
162 นางสาวเพ็ญจันทร์ วิทเวช ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
163 นางสาวบัวพันธ์ ดงตะใน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
164 นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
165 นางสาวสุวรรณา เทพนนท์กลาง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
166 นางลภัสรดา บุบผโชติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
167 นางทิพย์วรรณ ขันใหญ่ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
168 นางละอองดาว แพงคำแสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
169 นางสาวรุ่งฤดี ศรีภักดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
170 นางแสงทอง ชาววาปี ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
171 นางทองมา พุทโธ ลุกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
172 นางพรพิมล ยะชมภู ลุกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
173 นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
174 นางยุวดี กันทา ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
175 นายปรีชา จันทราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
176 นายสุริยะ ยืนสุข ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
177 นายสุฉันท์ เทพนนท์กลาง ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
178 นายธนัช ภูมิชูชิต ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
179 นายกัญจพัฒน์ ดวงดี ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
180 ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
181 นายอำนวย วรไวย์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
182 ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
183 นายประดิษฐ์ สังขะเภท ครู โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
184 นางฉวีวรรณ แสนรักษ์ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
185 นายปรีชา ทะไกรราช ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
186 นายอำนวย วรไวย์ ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
187 นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
188 นายประดิษฐ์ สังขเภท ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
189 นายอุทัย สิทธิเขต ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
190 นางจุฬาภรณ์ สิทธิเขต ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
191 นายภัทรพงษ์ ไวบรรเทา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
192 นางจารุภา มะธุเสน ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
193 นางสาวพิณลดา สิทธิเขต ครูอัตราจ้างโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
194 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
195 นายสุรเชษฐ์ ช่างถม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
196 นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
197 นายธนัฐ มาตชรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯ คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
198 นายวนัส พรมสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
199 นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
200 นางสาวบุษบา สืบสิงห์ ครูโรงเรียนประชาพัฒนา คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
201 นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง ครูโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯ คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
202 นางพงศธร ผ่านสำแดง ครูโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
203 นางสาวปิยวรรณ ทะลาสี ครูโรงเรียนนาภูพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
204 นายชนะวงศ์ มุ่งชู ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
205 นายธนกฤต เสนามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
206 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
207 นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
208 นายบัวภา มะกา ครูโรงเรียนวาปีปทุม คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
209 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครูโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์
210 นายธนกฤต เสนามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
211 นายจิรพงศ์ วัฒนบุตร นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม เจ้าหน้าที่โสต
212 นายเฉลิมเกียรติ สิมลา นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม เจ้าหน้าที่โสต
213 นายภูริวิชญ์ ศรีละครดี นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม เจ้าหน้าที่โสต
214 นายครองภพ สืบสุนทร นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม เจ้าหน้าที่โสต
215 นายวัชรินทร์ นาเมืองรักษ์ นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ฝ่ายพิธีการ
216 นางสาวนฤชยา กันหา นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ฝ่ายพิธีการ
217 นางสาวภวรัตน์ รัศมีรัตน์ นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ฝ่ายพิธีการ
218 นายอรรถกร วรรณเวช นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ฝ่ายพิธีการ
219 นายจักราวุธ บัวรัตน์ นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยปฏิคม
220 นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์ นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยปฏิคม
221 นางสาวนิศารัตน์ แก้วสีขาว นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยปฏิคม
222 นางสาวเพชรดา ทองภูธรณ์ นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยปฏิคม
223 นางสาวสุมินตรา ปาติสัตย์ นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยปฏิคม
224 นางสาวตติยา อุ่นใจ นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยปฏิคม
225 นางสาวปัทมวรรณ ประทุ่มรุ่ง นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยปฏิคม
226 นายศุภกานต์ มูลหนองแวง นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผู้ช่วยปฏิคม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]