หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-mkm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางกัญญา ร้อยลาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นายคมศิลป์ วงศ์พรมมาโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวพรชนก นนยะโสโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางประภาพร แก้วจันดาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุกัลยา จุฬุวรรณโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสาวปิยะฉัตร ปินะเลโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายสุนันท์ บุบผามะตะนำโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยะฉัตร เทียงดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางชาลินี ปักเขตานังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางรจนา พรมโกนโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจุฬาภรณ์ สิทธิเขตโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางระวิวรรณ ยอดญาติไทยโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
3. นางวาสนา สินไธสงโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. สิบเอกดุสิต สิงห์คะนองโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายศุภชัย เที่ยงธรรมโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายบุญสาย มั่งมีโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางช่อผกา มะทิตะโนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธาน
2. นายวรนารถ เพ็งพุฒโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ คำแสนพันธ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางกาญจนา สวนประดิษฐ์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทบด้านโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสาววิมลรัตน์ ปัตตาเนย์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายปฏิภาณ ปะติเกโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางบุญมี ทองภูธรณ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวธัญพร วาเสนังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอัมพร วงวาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางรติยา แสนทองนนท์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางสงัด แสนเสนาโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายแก้วเพชร มะนะเขโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯประธาน
2. นางรุ่งนภา ภวภูตานนท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางบุณญาภา โพธิ์สิทธิ์สถิตโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายเสถียร ทามแก้วโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางจิราพร ทบด้านโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางเกศินี วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายสุรเดช พรหมวิอินทร์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายอรรณพ อันปัญญาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ คุณเวียนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางสายน้ำผึ้ง ผิวเรียงโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สวนประดิษฐ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางอินทิรา ชิตบัณฑิตย์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสุพรรษา ศรีสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ศรีสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ภูครองแง้โรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางธนิดา รังเสนาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสุมามาลย์ โสดาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางสุทิน สุทธิเจริญโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธาน
2. นางสายพิณ เยื้อนจันทึกโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นางอินทราภรณ์ สุนทะวัฒน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางทองปอน แน่นชารีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรศิลป์ อักกะมานังโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสาวอรอุมา บุตรคำโชติโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธาน
3. นางสาวนิดา บุญโชติโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางพรรณทิพย์ เรืองรัมย์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นางจันทิรา พูนศิริโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางรัตนา สุทธิธรรมโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธาน
3. นายคำดี สารจันทร์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายพุฒิสรรค์ ศรีรัตนประชากุลโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
5. นายจิตรานนท์ เนื่องมัจฉาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
6. นายขวัญชัย มะธุเสนโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
7. นางวิมาดา มงคลพิศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสุพิศ รินทะชัยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธาน
3. นายพัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ ทรงมีสิงหสกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวโสรญา เมืองแสนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางอรุโณทัย ปะเสทะกังโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
7. นางพรายนภา ปินะเกโรงเรียนนาภูพิทยาคมเลขานุการ
8. นางอัจฉรา วันดีโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นายอุทิศ รางศรีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธาน
3. นางธรรมภรณ์ ปักกาเรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุขศิลป์ ชมภูพานโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายพุฒิสรรค์ ศรีรัตนประชากูลโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
6. นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ปะนัดถาโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายอาทิตย์ นาสิงห์ขันธ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธาน
3. นางสาวจินตนา เกิดทะเลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเวโรงเรียนนาภูพิทยาคมเลขานุการ
5. นางสาวธนัฐดา บุญเติมโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ อะนันทาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธาน
2. นายธีรนันท์ สุวรรณมูลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธาน
3. นายเสถียร มะโสธรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวจินตนา ชนะพันธุ์โรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวมนัสวี โนนหนองคูโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวบังอร บัวบุญโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
7. นางสาวรวิษฏา ดวงจันทาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเลขานุการ
8. นางภัทรภร ต่อต้นโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนาฏศิลป์ จันจ่ายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางจารุวรรณ โฉมเฉลาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธาน
3. นางธวาภรณ์ กัณหาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางนิพร จวบศรีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ ธนสีลังกูรโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นายสมโภชน์ ใจดีโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
7. นางเมตตา ติดวงษาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
8. นางสาวสุนิษา บัวคงโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางภคมน ภูมิชูชิตโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายนิติพันธุ์ หารศรีภูมิโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธาน
3. นางพิชญ์สิริ พิไลวงศ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปิยะพร ภวภูตานนท์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายสำลี บุญสิทธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ สุวรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางภัทรินทร์ แก่นคำโรงเรียนประชาพัฒนารองประธาน
3. นางสุมาลย์ ภวภูตานนท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นางอำมร จตุชัยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวพิลึก นิลศิริโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุประวีณ์ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
8. นายธนายุต ปินะถาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
9. นางสาวภัทรนันทร์ รัตนพันธ์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
10. นางสดใส แก้วอมรโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
11. นางสุภาวดี มาหาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวสายชล สุวรรณโสภาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นายฤทธิชัย เสนาพรหมโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
14. นายพิทักษ์ อุทาภักดีโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
15. นางสาวมยุรี เทพถิลโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
17. นางลักษมี ม่วงคลาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
18. นางสาวประภาพรรณ ฝ่ายเทศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสวัสน์ ช่างหล่อโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นายธนัช ภูมิชูชิตโรงเรียนวาปีปทุมรองประธาน
3. นางอำมร จตุชัยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสุมาลย์ ภวภูตานนท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นางภัทรินทร์ แก่นคำโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
7. นางสาวพิลึก นิลศิริโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุประวีณ์ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
9. นายสมพร เหล่าทองสารโรงเรียนดงบังพิสัยนวการณ์นุสรณ์กรรมการ
10. นางสาวเสาวลักษณ์ ปีกกลางโรงเรียนดงบังพิสัยนวการณ์นุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวอัจฉรียา ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวปัทมาพร นนทะสีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางศศิธร พาบุโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวณัฐชยา เทียบเพชรโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
15. นางวรัทยา โพธินามโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
16. นายพูลศักดิ์ การภูธรโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
17. นางจันดี ใบอ่อนโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
18. นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิจักรโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางหยาดฟ้า จันทเขตโรงเรียนนาภูพิทยาคมประธาน
2. นางลัดดา ปักสังคะเนย์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการณ์นุสรณ์รองประธาน
3. นางสาวสิริพร น่วมจะโป๊ะโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางนรนารถ สืบสำราญโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นายเชษฐ์ดนัย เที่ยงแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายนัฐพงษ์ วงษ์ชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นางรัชนี หมื่นศรีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวนิตยา หอมกลิ่นโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
9. นางสุคนธา โคตรโสภาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
10. นางสาวจุลมณี พาโคกทมโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯเลขานุการ
11. นางสาวเพ็ญจันทร์ วิทเวชโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี มาหาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางจำปา สืบสุนทรโรงเรียนวาปีปทุมรองประธาน
3. นางอมรรัตน์ นินทราชโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางนรนารถ สืบสำราญโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางหยาดฟ้า จันทเขตโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภัชราพร ภูสีน้ำโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
7. นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
8. นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
9. นางสาวบัวพันธ์ ดงตะในโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพุทธชาติ ปะกิคาโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางปราณี ปะมาคะมาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธาน
3. นางจินตนา แก้วภาโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นางสุวรรณี ผาผงโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ หาได้โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสายยนต์ เทเวลาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
7. นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ สืบโมราโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชังโรงเรียนวาปีปทุมรองประธาน
3. นางวารุณี แสนบุตรดาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุวรรณี ผาผงโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางไผ่ล้อม ฝ่ายพลแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางอารยา ราชจันทร์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
7. นางสาวนุชนาถ ทองสุพลโรงเรียนประชาพัฒนาเลขานุการ
8. นางสาวสุวรรณา เทพนนท์กลางโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายประพันธ์พงษ์ ไชยจิตรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธาน
3. นางธัญภา คณาศรีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางญาติมา โสภานิชโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางวรชพร บุบผามะตะนังโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางมุทิตา พูนวิเชียรโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา ปักกุนันท์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวเนตรนภางค์ อุทโทโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนปอพานพิทยาคมฯเลขานุการ
10. นายพูนศักดิ์ การภูธรโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางประภาศรี ทิพย์พิลาโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายประพันธ์พงษ์ ไชยจิตรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธาน
3. นางสาวโสภาลักษณ์ ศรีจันทร์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางญาติมา โสภานิชโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางวรชพร บุบผามะตะนังโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางลมโชย หารศรีภูมิโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวประดับ ตันตะวาโยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวนิตยา หอมกลิ่นโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
9. นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขประชัย คำยานุกุลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธาน
2. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมรองประธาน
3. นางกัลยณัฐ มาสิงบุญโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายกิตติพล หารสุโพธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายมังกร ถามูลเลศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางทิพวดี ชมกลิ่นโรงเรียนนาภูพิทยาคมเลขานุการ
7. นางสาวบัวพันธ์ ดงตะในโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางทิพวดี ชมกลิ่นโรงเรียนนาภูพิทยาคมประธาน
2. นายหาญชัย โยอาศรีโรงเรียนวาปีปทุมรองประธาน
3. นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายธนัฐ จันทเขตโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายชัยวัฒนา ประภาศรีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเลขานุการ
7. นางสาวเพ็ญจันทร์ วิทเวชโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายเอกพล ศิริมนตรีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธาน
3. นายวิทยา แก้วพะเนาว์โรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นายสาคร แสนยากุลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวบุษบา ดงอุทิศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
6. นางขวัญใจ เปลวเฟื่องโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมาน ผลรักษ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นายสมศักดิ์ โกการัตน์โรงเรียนวาปีปทุมรองประธาน
3. นายกิตติศักดิ์ สุมนนอกโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรุณรัศมี จันทพรมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวพิชชานันท์ จันทพรมโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ โกการัตน์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธาน
3. นายศราวุธ ภูมิเขตร์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนูศิลป์ แสนมาโนชโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาสิทธิ์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสุประวัติ พูลพิพัฒน์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายไกรพจน์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธาน
3. นายวิทยา แก้วพะเนาว์โรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญภา คณาศรีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายกิตติพล หารสุโพธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นางสาวอ้อยทิพย์ สมกุลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ภูมิภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสาวสุนิสา สีหอมกลิ่นโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ อรรถโยโคโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายคุณากร ศรีธรณ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรพรรณ บุณยเพ็ญโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางประภาพร แสงรัตน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวบุษยรัตน์ ปุตุรงค์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกรทิพย์ ปัญโญโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายพยนต์ บุญเพ็งโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธาน
3. นางแพรทอง ผาสุกเลิศโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาวจรุพรรณ สิงห์แก้วโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวภิกัณฐ์ศณิชย์ ปะเพระตาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
6. นางสาวกรปภา ประวิเศษโรงเรียนประชาพัฒนาเลขานุการ
7. นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกรทิพย์ ปัญโญโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางประคอง กิ่งแก่นแก้วโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธาน
3. นางสาวแพรวไพรินทร์ ปักกาโลโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายภานุพงษ์ วังหนองเสียวโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นายทองใบ ปะวะเสโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
7. นายจักฤษณ์ นามภักดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางจินตนา แก้วพะเนาว์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นายพงศธร ผ่านสำแดงโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
3. นายคมสัน สัตตรัตนำพรโรงเรียนวาปีทุมเลขานุการ
4. นายไมตรี ศิริคะเณรัตน์โรงเรียนวาปีทุมเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางบุญช่วย แก้วอาจโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางจตุรพร ทอนมาตย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางอมร พลทัพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายชาติชาย สุวรรณพันธ์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
5. นายจักษ์กฤษณ์ สุดานิชโรงเรียนประชาพัฒนาเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอภิสิทธิ์ กิจเจริญสินโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ รินทะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
3. นางณภัทร พูลพัฒน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปัทมา สุบัติคำโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
5. นางวัชราภรณ์ จันทะแสงโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายวันชัย ดอกไม้ทองโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
3. นางพิศมัย ไสยลักษณ์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางจันทร์สุดา ศิริพรทุมโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางสนธยา พลรัตน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางจรีพร ทองภูวงศ์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางอมร พลทัพ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเบญจมาศ ไชยเกตุโรงเรียนประชาพัฒนาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ ประทุมเมศโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธาน
2. นางลำไย หิตายะโสโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสาววิมล พัฒนเพ็ญโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางวิทญาภรณ์ สืบสวนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายทรงเกียรติ ปักเคทาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางศศิประภา สุดานิชโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
7. นางสุมาลา สุวรรณพันธ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
8. นางนงค์รัก พินทะปะกังโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิกา ทองสมบูรณ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางมาลัย สุปฏิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายวุฒิชัย แสนบุตรดาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
4. นายบุญเติม บุญเพ็ชรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางนราจิตร โนดไธสงโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางอรุณี มะทิตะโนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายยุทธชัย ศรบุญลาโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
8. นางสาววิลาวัลย์ วังหนองเสียวโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
9. นางสมหวัง สนั่นเอื้อโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายเลียง ขาวธรรมาโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายรักศักดิ์ ไสยลัีกษณ์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธาน
3. นายวันชัย ดอกไม้ทองโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางอุทัยรัตน์ นามพลแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ ดีด่านค้อโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
7. Mr.Antonio Agudo Sugoyโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
8. นางวรรณจรีย์ เจริญสุขโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
9. นางสาวกรปภา ประวิเศษโรงเรียนประชาพัฒนาเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายหงษ์ทอง ประนัดศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายวัฒนวิบูลย์ แสนวงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นายสุรศักดิ์ แสงวิเศษโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญยงค์ ภูยืดโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสายเนตร ศรีสมพงษ์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ ภิบาลจอมมีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายสมหมาย ปินะถาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
8. นางสมทรง ลาหนองแคนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
9. นายวิฑูรย์ บ่าพิมายโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมนต์สวรรค์ วันระหัสโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธาน
2. นายถาวร ศรีจันทร์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธาน
3. นายสุจิตต์ สิงห์วารโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางมนทกานต์ คำยาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอนุชิต ภวภูตานนท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายวิฑูรย์ บ่าพิมายโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
7. นายสมทรัพย์ จันทร์แก้วโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายมนต์สวรรค์ วันระหัสโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธาน
2. นายถาวร ศรีจันทร์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธาน
3. นายสุจิตต์ สิงห์วารโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางมนทกานต์ คำยาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอนุชิต ภวภูตานนท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายวิฑูรย์ บ่าพิมายโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
7. นายสมทรัพย์ จันทร์แก้วโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ จีระออนโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธาน
2. นายสมหมาย ปินะถาโรงเรียนนาภูพิทยาคมรองประธาน
3. นายสุรชาติ โยธามาตย์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
4. นางรัตนา สุขกำเนิดโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
5. นายสุพจน์ สมสีดาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายอนพัฒน์ บุญเกษมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นายสัมฤทธิ์ แก้วตาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
8. นายอำนวย วรไวย์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
9. นายประดิษฐ์ สังขเภทโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ บุบผารัตน์โรงเรียนประชาพัฒนาประธาน
2. นายปรัชญา นนทะลีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธาน
3. นายเชาว์ กิมิเสโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย วงวาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายนคร มหาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายไพบูลย์ ลือทองจักรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายบุญญวัฒน์ คำแหงพลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายอัครพล คงงามโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
9. นางสาวอภิสรา สานิพันธ์โรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
10. นายเจมจิต บริสุทธิ์โรงเรียนปอพานพิทยาคมฯเลขานุการ
11. นางฉวีวรรณ แสนรักษ์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางจันทร์เพ็ญ พิมสอนโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายเอกภพ อุปทาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัสดา ถินถาวรโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางณัฐวดี อุปนันท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นางณัฐกัญญา มูลพานิชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางจันทร์เพ็ญ พิมสอนโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายเอกภพ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัสดา ถินถาวรโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางณัฐวดี อุปนันท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นางณัฐกัญญา มูลพานิชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวโสรญา วงศ์ไพรโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายนภดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวโสรยา วงศ์ไพรโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายนภดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวโสรญา วงศ์ไพรโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายนภดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวโสรญา วงศ์ไพรโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายนภดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวโสรยา วงศ์ไพรโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายนภดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวโสรญา วงศ์ไพรโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายนภดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางจันทร์เพ็ญ พิมสอนโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายเอกภพ อุปทาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัสดา ถินถาวรโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางณัฐกัญญา มูลพานิชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวโสรยา วงศ์ไพรโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายนภดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวโสรญา วงศ์ไพรโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายนภดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางจันทร์เพ็ญ พิมสอนโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายเอกภพ อุปทาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัสดา ถินถาวรโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางณัฐวดี อุปนันท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นางณัฐกัญญา มูลพานิชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางจันทร์เพ็ญ พิมสอนโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายเอกภพ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัสดา ถินถาวรโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางณัฐวดี อุปนันท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นางณัฐกัญญา มูลพานิชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประธาน
2. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประธาน
2. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวรเชษฐ์ วรพุทธินันท์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธาน
2. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ อันชื่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายทีฆา โพธิเวสผู้เชี่ยวชาญประจำวิทยาลัยดุริยางศิลป์กรรมการ
6. นายวรากร สีโยหัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกกรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวรเชษฐ์ วรวพุทธินันท์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธาน
2. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ อันชื่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายวรากร สีโยหัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกกรรมการ
6. นายทีฆา โพธิเวสผู้เชี่ยวชาญประจำวิทยาลัยดุริยางศิลป์กรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ อันชื่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ อันชื่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ อันชื่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ อันชื่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายภัครพิตร วัฒนวิบูลย์กิจโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายภัครพิตร วัฒนวิบูลย์กิจโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายภัครพิตร วัฒนวิบูลย์กิจโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายภัครพิตร วัฒนวิบูลย์กิจโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. Mr.Antonio Agudo Sugoyโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. Mr.Antonio Agudo Sugoyโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯประธาน
2. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯประธาน
2. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. Mr.Antonio Agudo Sugoyโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารรองประธาน
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
4. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. Mr.Antonio Agudo Sugoyโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารรองประธาน
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯประธาน
2. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯประธาน
2. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยประธาน
2. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ อันชื่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยประธาน
2. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ อันชื่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ รินทะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นางสาวโชติกาญจน์ ปัดสำราญโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
6. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ รินทะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นางสาวโชติกาญจน์ ปัดสำราญโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
6. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ รินทะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นางสาวโชติกาญจน์ ปัดสำราญโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
6. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ รินทะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นางสาวโชติกาญจน์ ปัดสำราญโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
6. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ รินทะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางรัสดา ถินถาวรโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
7. นางสาวโชติกาญจน์ ปัดสำราญโรงเรียนนาภูพิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ รินทะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางรัสดา ถินถาวรโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
7. นางสาวโชติกาญจน์ ปัดสำราญโรงเรียนนาภูพิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนยางสีสุราชประธาน
2. นายนภดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนยางสีสุราชรองประธาน
3. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมมา ปะทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนยางสีสุราชประธาน
2. นายนภดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนยางสีสุราชรองประธาน
3. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมมา ปะทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6
1. นายธีรวัชร ประนัดสุดจ่าโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ อันชื่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
5. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6
1. นายธีรวัชร ประนัดสุดจ่าโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายธีรพงษ์ อันชื่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
5. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6
1. นายธีรวัชร ประนัดสุดจ่าโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายธีรพงษ์ อันชื่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
5. นายรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
เดี่ยวแคน ม.1-ม.6
1. นายธีรวัชร ประนัดสุดจ่าโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายธีรพงษ์ อันชื่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
5. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
วงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง ม.1-ม.6
1. นาย.......... ..........อาจารย์มหาวิทยาลัยประธาน
2. นายธีรวัชร ประนัดสุดจ่าโรงเรียนวาปีปทุมรองประธาน
3. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธาน
2. นางวันเพ็ญ การสอนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นายกุลเชษฐ แพงสายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายกรวุช ถิระชัยคณากุลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ ทองสมบูรณ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายสุจินต์ ทิพย์วงศาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขรโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายชัยยศ ทองสมบูรณ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายสุจินต์ ทิพย์วงศาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขรโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต มัชปะโมโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯประธาน
2. นางวันเพ็ญ การสอนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นางสมปอง จันทะมาตย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางยุวดี กันทาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชยโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธาน
2. นายชรินทร์ สืบเพ็งโรงเรียนปอพอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางเนตรนภาพร มงคลพิศโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายสมปอง สระหนองห้างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวบุษบา สืบสิงห์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายวีระพล ประทัดโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพงศ์ศักดิ์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธาน
2. นายวสันต์ อันทะไชยโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายพลาชัย ภูมิภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ ทองสมบูรณ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายสุจินต์ ทิพย์วงศาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธาน
3. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขรโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายชัยยศ ทองสมบูรณ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายสุจินต์ ทิพย์วงศาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธาน
3. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขรโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ศักดิ์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธาน
2. นายวสันต์ อันทะไชยโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายพลาชัย ภูมิภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร ปักกาเรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธาน
2. นางสาวกุลนาถ ประทุมเทาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายธนารักษ์ ภูศรีนวลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ ทะลาสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสโรชา ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางหฤทัย วงศ์ช่างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายพูลศักดิ์ อารพลโรงเรียนประชาพัฒนาประธาน
2. นางวาสนา พรหมรักษาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นางสุภาพ สุทธะพินทุโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุกัญญา ภู่ระยับโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเกศริน ปะสาวะกังโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายชัยยศ ทองสมบูรณ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมรองประธาน
3. นายสุจินต์ ทิพย์วงศาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขรโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพูลศักดิ์ อารพลโรงเรียนประชาพัฒนาประธาน
2. นางวาสนา พรหมรักษาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นางอำนวย สมบัติชัยแสงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางบัวผัน พรมโชติโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเกศริน ปะสาวะกังโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
6. นางสาวพัชรนันท์ ปักคำวงษ์สังข์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางดาวใจ ศรีสองเมืองโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธาน
2. นายชนะวงค์ มุ่งชูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ สีละมนตรีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายสมพร เหล่าทองสารโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางสุภาศินีย์ เรืองบุญโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางดาวใจ ศรีสองเมืองโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธาน
2. นายชนะวงศ์ มุ่งชูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมพร เหล่าทองสารโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ สีละมนตรีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสุภาศินีย์ เรืองบุญโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายแก้ว พลูศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประธาน
2. นายพิชัย รังมาตย์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นางสุชานันท์ เวียงคำโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายทวีป บุตรโคตรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสมคิด โพคันโยโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายแก้ว พลูศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประธาน
2. นายพิชัย รังมาตย์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นางพรพิสมัย บุญญะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางเฉลา ทามแก้วโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสนิท พรรณศิลป์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพงศธร ปักกาเรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธาน
2. นางสาวกุลนาถ ประทุมเทาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ ทะลาสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนารักษ์ ภูศรีนวลวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสโรชา ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางหฤทัย วงค์ช่างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายพูลศักดิ์ อารพลโรงเรียนประชาพัฒนาประธาน
2. นายไกรวุฒิ คำเพราะโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นางทองปลิว ทิมาสารโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ กางไธสงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายนิวัติ ทิพย์พิลาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพลูศักดิ์ อารพลโรงเรียนประชาพัฒนาประธาน
2. นายไกรวุฒิ คำเพราะโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นายสมพงษ์ บุญญะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิวัติ ทิพย์พิลาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอภิรดี เป้าน้อยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางวันเพ็ญ การสอนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นายกรวุช ถิระชัยคณากุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายกรวุช ถิระชัยคณากุลโรงเรียนวาปีปทุมรองประธาน
3. นางอภิรดี เป้าน้อยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ การสอนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ สืบเพ็งโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นางหฤทัย วงค์ช่างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุภาศินีย์ เรืองบุญโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายธนารักษ์ ภูศรีนวลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายไชยรัตน์ วิเชียรไชยโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นางปิยนาถ ภิบาลจอมมีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอภิรดี เป้าน้อยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางวันเพ็ญ การสอนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นายกรวุช ถิระชัยคณากุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี เป้าน้อยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางวันเพ็ญ การสอนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นายกรวุช ถิระชัยคณากุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ สืบเพ็งโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นางหฤทัย วงค์ช่างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายไชยรัตน์ วิเชียรไชยโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนารักษ์ ภูศรีนวลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสุภาศินีย์ เรืองบุญโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางปิยนาถ ภิบาลจอมมีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอภิรดี เป้าน้อยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางวันเพ็ญ การสอนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นายกรวุช ถิระชัยคณากุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี เป้าน้อยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางวันเพ็ญ การสอนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นายกรวุช ถิระชัยคณากุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายบัวภา มะกาโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ทะลาสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรสุดา เอกศิริโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธาน
2. นางวันเพ็ญ การสอนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นางสุภาพ สุทธะพินทุโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางอำนวย สมบัติชัยแสงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางชลดา ไชยรัตน์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธาน
2. นางวันเพ็ญ การสอนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธาน
3. นางสุภาพ สุทธะพินทุโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางชลดา ไชยรัตน์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอภิสรา สานิพันธ์โรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
6. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายบัวภา มะกาโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพรสุดา เอกศิริโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ทะลาสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรเทพนันทกิจ สุระศรีโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นางสาวพรสุดา เอกศิริโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิจภารัตน์ อันศิริรังกุลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวรเทพนันทกิจ สุระศรีโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนิจภารัตน์ อันศิริรังกุลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพรสุดา เอกศิริโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด โพคันโยโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายสมปอง สระหนองห้างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายวรเทพนันทกิจ สุระศรีโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางดาวใจ ศรีสองเมืองโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวบุษบา สืบสิงห์โรงเรียนประชาพัฒนาเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระพล ประทัดโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายชนะวงศ์ มุ่งชูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนิจภารัตน์ อันศิริรังกุลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางเนตรนภาพร มงคลพิศโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณโรงเรียนนาภูพิทยาคมเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางประภากร คุตไชยกุลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธาน
2. นางสาวจันทิมา ทองสุพลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวเจริญศรี ปิดตังระพาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. Mr.Antonio Agudo Sugoyโรงเรียนโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวเกษวลี กองทองโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางจินตนา ทะนันชัยโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
7. นายกัญจนพัฒน์ ดวงดีโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางประภากร คุตไชยกุลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธาน
2. นางสาวจันทิมา ทองสุพลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวเจริญศรี ปิดตังระพาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. Mr.Antonio Agudo Sugoyโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางเกษวลี กองทองโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางจินตนา ทะนันชัยโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
7. นายกัญจพัฒน์ ดวงดีโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ลาดนาเลาโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางศุภวรรณ ลิ้มมั่นโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธาน
3. นางนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. Mr.Imran Khanโรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายประพันธ์ ธรรมวัฒน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นางวิมลวรรณ ใบบ้งโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
8. นางรัชนีวัลย์ วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
9. นางสาวสุนันทา แก้วแสนเมืองโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรี ลาดนาเลาโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางศุภวรรณ ลิ้มมั่นโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธาน
3. นางนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายประพันธ์ ธรรมวัฒน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางวิมลวรรณ ใบบ้งโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
7. Mr.Imran Khanโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวสุนันทา แก้วแสนเมืองโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
9. นางรัชนีวัลย์ วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธาน
2. นางสาวจันทมรี ไปหหนี้โรงเรียนนาภูพิทยาคมรองประธาน
3. นางพรทิพย์ ศรีโยโวโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภัสสร ปะวะโทโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิศารัตน์ ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
6. นางอัมพุชินี พันเสนาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
7. Mr.Ronaldo D. Garon Jr.โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
8. นางสาวมนทิรา สุวรรณพันธุ์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
9. นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธาน
2. นางสาวจันทมรี ไปหนี้โรงเรียนนาภูพิทยาคมรองประธาน
3. นางพรทิพย์ ศรีโยไวโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางประภัสสร ปะวะโทโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิศารัตน์ ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
6. นางอัมพุชินี พันเสนาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
7. Mr.Ronaldo D. Garon Jr. โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
8. นางสาวมนทิรา สุวรรณพันธุ์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
9. นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ วิบูลย์คำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธาน
2. นายชาญชัย ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นางสาวลานีญา หนอสีหาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางเสียงขิม อุ่นพิกุลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. Mr.Stephen Kosโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางประภาพรรณ เทเวลาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
7. นางพรพิศ คุตไชยกุลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ วิบูลย์คำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธาน
2. นายชาญชัย ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นางสาวลานีญา หนอสีหาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางเสียงขิม อุ่นพิกุลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. Mr.Stephen Kosโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางประภาพรรณ เทเวลาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
7. นางพรพิศ คุตไชยกุลโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางเปรมฤดี บัตรศิริมงคลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางรัศมี อัคราชโรงเรียนประชาพัฒนารองประธาน
3. นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางจาฬุพรรณ เค้าคำโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุจิตตรา นิจรมณ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. Mr.Gelito de Leon Rodriguezโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางสาวนันทพร วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
8. นางสาวจุรีพร กาฬหว้าโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางเปรมฤดี บัตรศิริมงคลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางรัศมี อัคราชโรงเรียนประชาพัฒนารองประธาน
3. นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางจาฬุพรรณ เค้าคำโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุจิตตรา นิจรมย์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. Mr.Gelito de Leon Rodriguezโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางสาวนันทพร วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
8. นางสาวจุรีพร กาฬหว้าโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissTao Yufeiสถาบันขงจื้อ มหาสารคามประธาน
2. MissYang Fenglianสถาบันขงจื้อ มหาสารคามรองประธาน
3. นางสาวชาธินี ศรีงามสถาบันขงจื้อ มหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ นนตะสีโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
5. นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissYang Fenglianสถาบันขงจื้อ มหาสารคามประธาน
2. MissTao Yufeiสถาบันขงจื้อ มหาสารคามรองประธาน
3. นางสาวชาธินี ศรีงามสถาบันขงจื้อ มหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ นนตะสีโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
5. นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์โรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธาน
2. นายประดิษฐ์ มูลตรีประถมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธาน
3. นายศักรินทร์ จัตุชัยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายมนต์สวรรค์ วันระหัสโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุพจน์ สมศรีดาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
6. นายทองใบ ปะวะเสโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯเลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธาน
2. นายประดิษฐ์ มูลตรีประถมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธาน
3. นายศักรินทร์ จัตุชัยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายมนต์สวรรค์ วันระหัสโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุพจน์ สมศรีดาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
6. นายทองใบ ปะวะเสโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯเลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายเชษฐพงษ์ โพธิ์แสงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธาน
2. นายประสิทธิ์ เภตราโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นายประเสริฐ ลาดนาเลาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักษ์กฤษฏ์ สุดานิชโรงเรียนประชาพัฒนาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร สุทธินันท์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางวัชราภรณ์ จันทแสงโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายดำรงค์ จอมศรีกระยอมโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
5. นางลำไย นามวิชาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวสมจิตร สุทธินันท์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางวัชราภรณ์ จันทแสงโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นายจารุพักตร์ ทวีรัตน์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายดำรงค์ จอมศรีกระยอมโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
5. นางลำไย นามวิชาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางนภัทร แช่มไล่โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธาน
3. นางสายพิณ เยื้อนจันทึกโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางสาวธัญญพร วาเสนังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอัมพร วงวาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธาน
2. นางศศิประภา สุดานิชโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายวรนารถ เพ็งพุตโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางรจนา พรมโกนโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปางลีลาศโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายจารุวัฒน์ ปัตตานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นางลาวัลย์ นนทะสีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาววิริยา ภูน้ำย้อยโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
6. นางกุสุมา โรจนกรโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางวัฒนา ปะกิระตาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
8. นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุมโรงเรียนนาภูพิทยาคมเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ ปางลีลาศโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายจารุวัฒน์ ปัตตานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นางลาวัลย์ นนทะสีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาววิริยา ภูน้ำย้อยโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
6. นางกุสุมา โรจนกรโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางวัฒนา ปะกิระตาโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
8. นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุมโรงเรียนนาภูพิทยาคมเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางนวลใจ พันธุวาสิฎฐ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯรองประธาน
3. นายจิตรานนท์ เนื่องมัจฉาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
4. นางนภาพร จันทร์แรมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร ชาบุญมีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางธราภรณ์ กันหาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นางอักษรศรี อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางนวลใจ พันธุวาสิฎฐ์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
3. นายจิตรานนท์ เนื่องมัจฉาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
4. นางนภาพร จันทร์แรมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร ชาบุญมีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางธราภรณ์ กันหาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นางอักษรศรี อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางเกศินี วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายแก้วเพชร มะปะเขโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นายวิฑูรย์ สีชัยปัญหาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ศรีสารคมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ ทุมอนันต์โรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
6. นายเสถียร ทามแก้วโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
7. นางสาววิมลรัตน์ ปัดตาเนย์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางเกศินี วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายแก้วเพชร มะปะเขโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯรองประธาน
3. นายวิฑูรย์ สีชัยปัญหาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ศรีสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ ทุมอนันต์โรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
6. นายเสถียร ทามแก้วโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์เลขานุการ
7. นางสาววิมลรัตน์ ปัดตาเนย์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ปะนัดถาโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางเพียร ประจันศรีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธาน
3. นางสาวมนัสวี โนนหนองคูโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวปิยะพร ภวภูตานนท์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางอรุโณทัย ปะเสทะกังโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
6. นางนิพร จวบศรีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเวโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
8. นางนภัส เที่ยงโยธาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
9. นายบุญส่ง โพธิสัยโรงเรียนประชาพัฒนาเลขานุการ
10. นางมาลัย ปะติเพนังโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ปะนัดถาโรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นางเพียร ประจันศรีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธาน
3. นางสาวมนัสวี โนนหนองคูโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวปิยะพร ภวภูตานนท์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางอรุโณทัย ปะเสทะกังโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯกรรมการ
6. นางนิพร จวบศรีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเวโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
8. นางนภัส เที่ยงโยธาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
9. นายบุญส่ง โพธิสัยโรงเรียนประชาพัฒนาเลขานุการ
10. นางมาลัย ปะติเพนังโรงเรียนวาปีปทุมเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]