หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2555   14 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องพิลาสปทุมมาลย์ 14 ก.ย. 2555 11.00-12.30
2 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องพิลาสปทุมมาลย์ 14 ก.ย. 2555 11.00-12.30
3 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 616 นวดแผนไทย 14 ก.ย. 2555 09.00-10.00
4 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง พักครูกลุ่มสาระฯ 14 ก.ย. 2555 09.00-10.00
5 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องพิลาสปทุมมาลย์ 14 ก.ย. 2555 08.30-11.00
6 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องพิลาสปทุมมาลย์ 14 ก.ย. 2555 08.30-11.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 724 14 ก.ย. 2555 08.30-16.30
2 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม ชั้นล่างอาคาร 7 14 ก.ย. 2555 08.30-16.30
3 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม ชั้นล่างอาคาร 7 14 ก.ย. 2555 08.30-16.30
4 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีโรงอาหาร 14 ก.ย. 2555 08.30-16.30
5 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม ชั้นล่างอาคาร 7 14 ก.ย. 2555 08.30-16.30
6 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม สนามฟุตบอล 14 ก.ย. 2555 08.30-16.30
7 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม สนามฟุตบอล 14 ก.ย. 2555 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารชั่วคราว (B1) 14 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม ศูนย์สังคม 1 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์สังคมฯ 1 14 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม (528) 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม (528) 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม สนามฟุตซอล 14 ก.ย. 2555 08.30-12.00
2 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์พลานามัย 14 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์พลานามัย 14 ก.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000620 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
2 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
3 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
4 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
9 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 13.00
10 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
11 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
12 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
13 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
14 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
17 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000615 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
2 000616 เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
3 000617 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
4 000619 เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง TOT 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง TOT 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 1 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 1 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง Resource Center 14 ก.ย. 2555 09.00-14.00
10 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 2 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 327 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 326 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 325 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 324 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 322 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 322 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711 14 ก.ย. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป
2 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712 14 ก.ย. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป
3 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ห้อง พิลาสปทุมมาลย์ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30
4 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ห้อง พิลาสปทุมมาลย์ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30
5 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]