หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2555   14 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องพิลาสปทุมมาลย์ 13 ก.ย. 2555 13.00-14.30
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องพิลาสปทุมมาลย์ 13 ก.ย. 2555 13.00-14.30
3 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 615 13 ก.ย. 2555 09.00-10.00
4 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 616 13 ก.ย. 2555 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง com 4 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง com 4 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 724 13 ก.ย. 2555 08.30-16.30
2 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม ชั้นล่างอาคาร 7 13 ก.ย. 2555 08.30-16.30
3 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม ชั้นล่างอาคาร 7 13 ก.ย. 2555 08.30-16.30
4 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีโรงอาหาร 13 ก.ย. 2555 08.30-16.30
5 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม ชั้นล่างอาคาร 7 13 ก.ย. 2555 08.30-16.30
6 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม สนามฟุตบอล 13 ก.ย. 2555 08.30-16.30
7 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม สนามฟุตบอล 13 ก.ย. 2555 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีข้างอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีข้างอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารชั่วคราว (B1) 13 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
5 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
6 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีข้างอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
7 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีข้างอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
8 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม (528) 13 ก.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์พลานามัย 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
2 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์พลานามัย 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง 213 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง 213 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ห้อง กันสาดหลังอาคาร 3 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ห้อง กันสาดหลังอาคาร 3 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
14 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
17 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
18 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
19 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
20 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
23 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
25 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
26 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
27 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000618 วงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอุตสาหกรรม 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
2 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอุตสาหกรรม 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
5 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง TOT 13 ก.ย. 2555 09.00-14.00
7 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
8 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 2 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 1 13 ก.ย. 2555 09.00-14.00
11 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 1 13 ก.ย. 2555 09.00-14.00
13 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
14 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 2 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
17 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
19 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
20 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
21 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
23 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เต็นท์สนามบาส หน้าอาคาร 1 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
25 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 3 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
26 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 3 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 327 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 326 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 325 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 324 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง พิลาสปทุมมาลย์ 13 ก.ย. 2555 08.30-12.00
6 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง พิลาสปทุมมาลย์ 13 ก.ย. 2555 08.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม ศาลาแปดเหลี่ยม 13 ก.ย. 2555 08.30.-12.00
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม สนามเปตอง 13 ก.ย. 2555 08.30-12.00
3 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 316 13 ก.ย. 2555 08.30-12.00
4 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416,417 13 ก.ย. 2555 08.30-12.00
5 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416,417 13 ก.ย. 2555 13.00-16.30
6 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงรียน 13 ก.ย. 2555 09.00-15.00
7 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงรียน 13 ก.ย. 2555 09.00-15.00
8 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 322 13 ก.ย. 2555 08.30-16.30
9 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 322 13 ก.ย. 2555 08.30-16.30

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]