หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง 213 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง 213 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ห้อง กันสาดหลังอาคาร 3 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ห้อง กันสาดหลังอาคาร 3 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
14 000620 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
-
15 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
-
16 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
-
17 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
18 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
19 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
-
20 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
-
21 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
-
22 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
-
23 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
24 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
25 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
26 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
27 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
-
28 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 13.00
-
29 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
30 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
31 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
-
32 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 14 ก.ย. 2555 13.00 น. เป็นต้นไป
-
33 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
34 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
35 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
36 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
37 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
38 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
39 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
40 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
41 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
42 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
43 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
44 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]