สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สารคามพิทยาคม 58 23 10 91 90 3 1 2 94
2 ผดุงนารี 40 38 17 95 95 10 7 4 112
3 บรบือวิทยาคาร 32 26 24 82 98 8 5 6 111
4 บรบือ 14 23 20 57 71 7 4 7 82
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 12 9 5 26 29 5 8 4 42
6 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 5 6 2 13 12 4 1 1 17
7 มหาชัยพิทยาคาร 2 6 9 17 25 18 6 8 49
8 มหาวิชานุกูล 2 2 2 6 11 5 9 7 25
9 ยางวิทยาคม 2 1 4 7 14 5 3 3 22
10 โนนราษีวิทยา 1 6 2 9 12 5 2 7 19
11 โนนแดงวิทยาคม 1 2 5 8 21 5 4 10 30
12 กันทรวิชัย 1 1 7 9 15 5 4 9 24
13 มิตรภาพ 1 1 3 5 10 8 5 9 23
14 หนองม่วงวิทยาคาร 1 0 3 4 8 2 0 1 10
15 เหล่ายาววิทยาคาร 1 0 1 2 15 3 4 6 22
16 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 0 1 2 3 4 5 1 1 10
17 แกดำวิทยาคาร 0 1 1 2 3 5 0 1 8
18 มัธยมชาญวิทยา 0 0 2 2 7 5 3 3 15
19 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 0 0 0 0 4 4 1 4 9
รวม 173 146 119 438 544 112 68 93 724