สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สารคามพิทยาคม 58 23 10 91 90 3 1 2 94
2 ผดุงนารี 40 38 17 95 95 10 7 4 112
3 บรบือวิทยาคาร 32 26 24 82 98 8 5 6 111
4 บรบือ 14 23 20 57 71 7 4 7 82
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 12 9 5 26 29 5 8 4 42
6 โนนแดงวิทยาคม 8 2 5 15 28 5 4 10 37
7 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 5 6 2 13 12 4 1 1 17
8 มหาชัยพิทยาคาร 2 6 9 17 25 18 6 8 49
9 มหาวิชานุกูล 2 2 2 6 11 5 9 7 25
10 ยางวิทยาคม 2 1 4 7 14 5 3 3 22
11 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 2 0 0 2 6 4 1 4 11
12 โนนราษีวิทยา 1 6 2 9 12 5 2 7 19
13 กันทรวิชัย 1 1 7 9 15 5 4 9 24
14 มิตรภาพ 1 1 3 5 10 8 5 9 23
15 หนองม่วงวิทยาคาร 1 0 3 4 8 2 0 1 10
16 เหล่ายาววิทยาคาร 1 0 1 2 15 3 4 6 22
17 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 0 1 2 3 4 5 1 1 10
18 แกดำวิทยาคาร 0 1 1 2 3 5 0 1 8
19 มัธยมชาญวิทยา 0 0 2 2 7 5 3 3 15
รวม 182 146 119 447 553 112 68 93 733