สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บรบือวิทยาคาร 98 8 5 6 111
2 ผดุงนารี 95 10 7 4 112
3 สารคามพิทยาคม 90 3 1 2 94
4 บรบือ 71 7 4 7 82
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 29 5 8 4 42
6 มหาชัยพิทยาคาร 25 18 6 8 49
7 โนนแดงวิทยาคม 21 5 4 10 30
8 กันทรวิชัย 15 5 4 9 24
9 เหล่ายาววิทยาคาร 15 3 4 6 22
10 ยางวิทยาคม 14 5 3 3 22
11 โนนราษีวิทยา 12 5 2 7 19
12 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 12 4 1 1 17
13 มหาวิชานุกูล 11 5 9 7 25
14 มิตรภาพ 10 8 5 9 23
15 หนองม่วงวิทยาคาร 8 2 0 1 10
16 มัธยมชาญวิทยา 7 5 3 3 15
17 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 4 5 1 1 10
18 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 4 4 1 4 9
19 แกดำวิทยาคาร 3 5 0 1 8
รวม 544 112 68 93 817