หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางกันทิพา กลิ่นมาลี ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2 นางขนิษฐา ต่อศรี ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
3 นางรัชนี สุภานันท์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
4 นางใจดี ทรงจันทึก ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5 นางอัจจิมา ฦาชา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
6 นายนิพนธ์ ญาติสมบูรณ์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
7 นายโย หวะสุวรรณ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
8 นายอำนาจ บุญเหลือ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
9 นายอุดม อุตชี ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
10 นายวงกฎ เหง่าชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
11 นายสมหมาย พรมชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
12 นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสง ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
13 นายธีรยุทธ ศรีตระกูล ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
14 นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
15 ว่าที่ที่ร้อยตรีเจษฎา เจิมสูงเนิน ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
16 นางสาวจิราพร ปิวจันทึก ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
17 นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
18 นายวชิรยุทธ อิศวเวคิน ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
19 นางพรทิพย์ ตาลบำรุง ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
20 นางสมสุข พรมชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
21 นางสุกัญญ ใจดี ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
22 นายขจร ไกรสกุล ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
23 นายไพบูลย์ ครีจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
24 นายเอกลักษณ์ บูรณเจริญ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
25 นายอภิณศักดิ์ อักษรดี ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
26 นางสาววรวรรณ อ่อนชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
27 นางสาวอรวรรณ ตั้งภูมิ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
28 นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 อำนวยการ
29 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รอง ผอ.สพม.30 อำนวยการ
30 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.30 อำนวยการ
31 นายสวาท ฦๅชา รอง ผอ.สพม.30 อำนวยการ
32 นายเสรี ปลอดโคกสูง รอง ผอ.สพม.30 อำนวยการ
33 นางสาวอารยา ประยูรหาญ นักประชาสัมพันธ์ อำนวยการ
34 นายสุภี หิรัญคำ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 อำนวยการ
35 นายโยธี ป้อพันธุ์ดุง ศึกษานิเทศก์ สพม.30 อำนวยการ
36 นายสุทัศน์ ตนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม อำนวยการ
37 นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ (จังหวัดชัยภูมิ) อำนวยการ
38 นางสาวธิดาพรรณ หาญประเสริฐ นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ อำนวยการ
39 นายฉกรรจ์ แน่นอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
40 นางสาวจุฬาวัลย์ แก้วดวงดี ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
41 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพม.30 ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
42 นายสุรวิทย์ ศรีพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
43 นายวิจิตร ชิณศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
44 นายมาณพ โลหิตโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
45 นายสิระ บุญญานุสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
46 นางสาวกมลชนก คำธนนันทิกุล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
47 นางสาวภารดี ญาตินิยม นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
48 นางสาวอัจฉราพร วีรกุลเกษตร นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
49 นางสาวพุธิตา ชนะพาล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
50 นางสาวดลนภา สิงขรอาสน์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
51 นางสาวนุชนาถ ยศวิมลโสภา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
52 นางสาวนุภานณี ศรีวงษ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
53 นางสาวสุดารัตน์ ยืนชีวี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
54 นางสาวทียารัตน์ กลิ่นสีสุข นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
55 นางสาวพนิดา ปิดสายะ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
56 นางสาวรัตนากร คำทวี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
57 นางสาวสิริกานต์ อินทรศร นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
58 นายอาคม ทองประสม ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
59 นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
60 นางสาวณัฏฐณิฐ รัตนพนังสกุล ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
61 นายสมควร ลีโนนอด ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
62 นางธัญธร ชัยเนตร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
63 นางกนกลักษณ์ จันทศร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
64 นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
65 นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
66 นางสาวนิภาพร ตั้งพงษ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
67 นางโศภิต แตงชัยภูมิ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
68 นางสาวมนัสยา รักบุญ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
69 นายมิลินทร์ กำลังเหลือ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
70 นายไกรลาส สวงโท ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
71 นางสุจิตรา สุรนิวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
72 นางสาวประภาสิรินาท กู่ชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
73 นางสาวจิรวัฒน์ บุญประคอง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
74 นางสาวจิรวรรณ บุญประคอง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
75 นางสาวบูชิตา เพ็ญจันทร์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
76 นางสาวสุคนธรา แสนหงส์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
77 นางสาวเมธาวี บุญเกิน นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
78 นางสาววชิรญาณ์ ขวัญมั่น นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
79 นางสาวปริยากุล จันทรกุล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
80 นางสาวศุภิสรา ถนอมสัตย์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
81 นางสาวพรรณภา ชัยโยบัว นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
82 นางสาวธัญญรัตน์ ศีลคุ้ม นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
83 นางสาววิชญาพร ดอนวิชา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
84 นางสาวธริษตรี เทพจันทรา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
85 นางสาวตระการตา แสงตะการ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
86 นางสาวจันทร์สุดา กงชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
87 นางสาววิมลมาศ ชยมชัย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
88 นางสาวปรียา กุลแก้ว นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
89 นางสาววิมลศิริ อินทรบำรุง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
90 นางสาววิริษฐา เดชพร นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
91 นางสาวอารยา ผลไพบูลย์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
92 นางสาวชุติมา แสงสว่าง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
93 นายวีระพงษ์ นาสูงเนิน นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
94 นางสาวธิดารัตน์ สินธุจริวัตร นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
95 นางสาวอังสนา ทองจำรูญ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
96 นางสาวอลิตา นวลงาม นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
97 นางสาวอาภาศิริ ฤาแรง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
98 นางสาวอมลรุจี วงศ์ศรีใส นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
99 นางสาวเจียรไน ลองจำนงค์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
100 นางสาวจุฑารัตน์ บุญจิตร นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
101 นางสาวจันทิมา สารคำ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
102 นางสาววิภาวรรณ ปุสวิโร นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
103 นางสาวอารียา ชิณวงศ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
104 นางสาวศศิชา ทรัพย์คณารักษ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
105 นางสาวนิตฐิตา ชนะชัย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
106 นางสาวสุดธิดา พันนาม นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
107 นางสาวมุกดารัตน์ ภูมิเศรษฐพงศ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
108 นางสาวปาลชาติ ผืนพิมาย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
109 นางสาวถิรดา ถิ่นชีลอง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
110 นางสาวสมฤทัย โตชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
111 นางสาวธนภรณ์ อินทรวรรณ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
112 นางสาวภาวนา รัตนศาลาแสง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
113 นางสาวธัญยพร วาสสามัคคี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
114 นางสาวสุดารัตน์ นันทกุล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
115 นางสาวอภินันท์ งอกชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
116 นางสาวดลหทัย ประสบดี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
117 นางสาวภิญจุฑา ตันจินดาประทีป นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
118 นางสาวกฤติยาภรณ์ ภูมิสถาน นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
119 นางสาวกุลธิดา ชื่นนาเสียว นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
120 นางสาวพิมลพร พลมณี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
121 นางสาวสุดารัตน์ ศิริบุตรวงศ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
122 นางสาวเพชรรัตน์ นวลศิริ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
123 นางสาวรัตนากร สารคำ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
124 นางสาวปาริษา ชัยลา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
125 นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
126 นางสาวศุภลักษณ์ ศุภรตรีทิเพศ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
127 นางสาวชนัญชิตา ศรจิตติ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
128 นางสาวศิริเพ็ญ รัตนสมบูรณ์ชัย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
129 นางสาวนภัสวรรษ์ ขำชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
130 นางสาวณัฐกานันท์ รอดเวียง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
131 นางสาวอรอนงค์ สันติปาตี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
132 นางสาวญาสุมินทร์ วงศ์สวัสดิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
133 นางสาวมัทลินธุ์ เจริญวัฒน์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
134 นางสาวธัญลักษณ์ นันทกุลไกรศักดิ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
135 นางสาวสิรภัทร พิรุณทอง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
136 นางสาวนุชนารถ สมานพันธ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
137 นางสาวชนิการต์ ดวงแก้ว นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
138 นางสาวศิรประภา รักษาพวก นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
139 นางสาวปณิตา สิงห์มี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
140 นางสาวสุจิตรา กำลังฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
141 นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
142 นายภคชนก์ เพ็ชรเรือง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
143 นางสาวณัฏฐากาญจน์ โล่ห์วีระ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศ
144 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 ผู้ประสานงานภาษาไทย
145 นายสุรวิทย์ พลมณี ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานภาษาไทย
146 น.ส.ศิริลักษณ์ วิชาจารย์ นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานภาษาไทย
147 นายนฤเบศ พลตาล นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จราจร ผู้ประสานงานภาษาไทย
148 นางอิสรีย์ ศิริสรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
149 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
150 นายอนัญญชัย จำนงนรินทรรักษ์ รอง ผอ.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
151 นางสาวมารศรี วิระรังษิยาภรณ์ รอง ผอ.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
152 นายประยูร มังกร รอง ผอ.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
153 นายพฤกษทล ชำนาญ รอง ผอ.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
154 นายสุรสิทธิ์ โคบำรุง ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
155 นายวสันต์ เสี้ยมแแหลม ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
156 นางพวงพรรณ สุพิพัฒน์โมลี ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
157 นายประกิต ประยูรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
158 นางรัศมี โชคศิริ รอง ผอ.โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
159 นายพชรศาล สิงหาราโท รอง ผอ.โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
160 นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ รอง ผอ.โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
161 นางสาวสุวารี ฤๅชา รอง ผอ.โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
162 นายอรุณ ตอพล ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
163 นายชมภู สิงห์อุ่น ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
164 นายโยธิน งามสกุล ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
165 นายบุรรัตน์ ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
166 นางเสาวภา ชนะหาญ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
167 นายสิทธิประสงค์ เรียบประสิทธิ์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
168 นางสาวจารุณี หาวิชิต ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
169 นางมยุรี กลิ่นสุคนธ์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
170 นางจิราพร ภูมิภักดี ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
171 นาวสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
172 นายประยุทธ ประสานพันธ์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
173 นายมานะ ประจงจิตร ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
174 นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
175 นายสมชาย วิเศษชาติ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
176 นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
177 นายสุพจน์ บุญภูงา ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
178 นางขันตี ส่งศิริ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
179 นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
180 นายนิคม บัวสิม พนักงานราชการ ร.ร.แก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
181 นางปริณดา กลับรอด ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
182 นางสาวภัคพิชา คำมูลมี ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
183 นางสาวอุษา ชัยอาสา ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
184 นางสาวสุปราณี สีเขียว ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
185 นางสาวอุไรวรรณ จันทรักษา ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
186 นางสาวดุษฎี เพ่งพินิจ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
187 นางบุญมาก นาเจริญ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
188 นางสาวนราภรณ์ ดวงมณี ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
189 นายอดุลย์ ภูสิตลิต ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
190 นางสาวธันญา ตรีชาติ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
191 นางสาวเนตรวรัตน์ วีรภัทรภูสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ ร.ร.แก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
192 นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
193 นายอธิคม ศรีใส ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
194 นายดนัยวิชญ์ เหล่าขวัญสถิตย์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
195 นายอานนท์ชัย ไพศาลธรรม ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
196 นายเอกกูล วงศ์วาน ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
197 นางสาวปราณปรียา คุณประทุม ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
198 นายบุญยงค์ เหล่าขวัญสถิตย์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
199 นายอุณฤทธิ์ ตอพล ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
200 นางอรมณ์ ศรีสุธรรม ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
201 นางปิยะวรรณ คล้ายแก้ว ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
202 นางอมรพรรณ ในชัยภูมิ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
203 นางสาวทัศวรรณ ชำนาญ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
204 นาวสาวจันทร์สุดา กลมลี ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
205 นางสาวอมรรัตน์ คงสามหมอ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
206 นางสาวนงเยาว์ ชำนาญ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
207 นายเอกราช พรมแสน นศท.ชั้นปีที่ 3 ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
208 นายณัฎฐ์ จุลบุตร นศท.ชั้นปีที่ 3 ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
209 นายรณชิต ชุมพล นศท.ชั้นปีที่ 3 ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
210 นายมมารุ่ง มาป้อม นศท.ชั้นปีที่ 3 ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
211 นายนันทปรีชา ดิเรกโภค นศท.ชั้นปีที่ 3 ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
212 นายสิทธิโชติ คุณนาแก นศท.ชั้นปีที่ 3 ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
213 นายอภิรักษ์ ศรีแก่นทราย นศท.ชั้นปีที่ 3 ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
214 นายธีระวุฒิ คุ้มไพฑูลย์ นศท.ชั้นปีที่ 3 ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
215 นายปิยะวัฒน์ มุ่งชัยภูมิ นศท.ชั้นปีที่ 3 ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
216 นายอดิศักดิ์ บำรุงถิ่น นศท.ชั้นปีที่ 3 ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
217 นายรัศมี พวงทอง ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
218 นายศุภจิกร เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
219 นายสมพร ไชยเดือน ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
220 นายสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
221 นางนงนุช หิรัญเกิด ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
222 นางกาญจนาภา รบศึก ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
223 นางสาวจันทร์นภัทร ชวนดี ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
224 นายศุภจิกร เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
225 นางสาวปรารถณา ชัยเลิศณรงค์กูล ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
226 นางสมหมาาย ภิญโญดม รอง ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
227 นายบวร คุ้มหมู่ รอง ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
228 นายวุฒิชัย สุขวิริยานนท์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
229 นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดช ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
230 นายมานพ มิทธิศร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
231 นายวุฒิชัย สุขวิริยานนท์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
232 นางนวลเอง แก้งคำ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
233 นางสาวบุญเพ็ง ข้อโนนแดง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
234 นางกฤษณา ญาติสมบูรณ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
235 นายนพดล พิทักษ์พล ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
236 นายบุญแทน หาญพยัคฆ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
237 นางสมทรง กู้เขียว ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
238 นายเผด็จ กุลประดิษฐ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
239 นางสุรีพร สุขวิริยานนท์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
240 นายสุกิจ ตั้งใจ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
241 นาวสาวพิศมัย ตั้งใจ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
242 นางสาวพิสมัย ตั้งพงษ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
243 นางสาววาสนา โชคเหมาะ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
244 นายประธาน ดงทอง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
245 นางศุทธิณี ภาษิต ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
246 นายวีระศักดิ์ เนียมชัยภูมิ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
247 นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
248 นางมชมภูนุช สงวนศักดิ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
249 นางลัดดาวรรณ พงษ์ชัยภูมิ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
250 นางอุบล ช่วยคุณ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
251 นางสาวเยาวรัตน์ ประสานเชื้อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
252 นางทิติยา แฝงฤทธิ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
253 นายพิสิฎฐ์ ดีบ้านโสก ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
254 นาายไอศูรย์ พวงมาลัย ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ผู้ประสานงานคอมพิวเตอร์
255 นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ สพม.30 ผู้ประสานงานการงานอาชีพ
256 นางกัญฑลักษณ์ บุญชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ผู้ประสานงานการงานอาชีพ
257 นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ รองผูอำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ผู้ประสานงานการงานอาชีพ
258 นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผูอำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ผู้ประสานงานการงานอาชีพ
259 นายคมกริช โยธา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ผู้ประสานงานการงานอาชีพ
260 นางขนิษฐา ต่อศรี ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ผู้ประสานงานการงานอาชีพ
261 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 ผู้ประสานงานการจัดการเรียนร่วม
262 นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ศึกษานิเทศก์ สพม.30 ผู้ประสานงานคณิตศาสตร์
263 นางสาวศิริ แคนสา ศึกษานิเทศก์ สพม.30 ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
264 นางปิยธิดา สารฤทธิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
265 นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพล ครูโรงเรียนภูเขียว ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
266 นายอำภัย ประทุมไทย ครูโรงเรียนภูเขียว ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
267 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครูโรงเรียนภูเขียว ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
268 นางสาวสุุดารัตน์ หมื่นจิตร ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
269 นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐ์ ครูโรงเรียนภูเขียว ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
270 นางสุกัญญา หงอกภิลัย ครูโรงเรียนภูเขียว ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
271 นางสภัทรา โชติสุภาพ ครูโรงเรียนภูเขียว ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
272 นาอลิตษา ขวัญศิริ ครูโรงเรียนภูเขียว ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
273 นายไพสาล อัคราช ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
274 นายไพศาล อัคราช ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
275 นายสฤษดิ์เดช สิงหเนตรวัฒน์ ครูโรงเรียนภูเขียว ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
276 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
277 นางสรารัตน์ ชำนาญ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
278 นางปิฏกศรณ์ ศรีจำปา ครูโรงเรียนชีลองวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
279 นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
280 นางสาววิชชุดา เทพปฏิมาพร ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
281 นางสาวธันญา ตีรชาติ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
282 นางสาวปุณิกา ชื่นนาเสียว ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
283 นางทิพย์วรรณ นามสุข ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
284 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
285 นางมลิวัลย์ เขียวชัยภูมิ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
286 ส.ต.ท.หญิงมนวรรณ์ บุญศรี ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
287 นางชุลีพร สังข์ทอง ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
288 นายรัศมี พวงทอง ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
289 นางสุไร สมัตถะ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
290 นางอารมณ์ ศรีสุธรรม ครูดรงเรียนก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
291 นายมานะ ชยันตรดิลก ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
292 นางสาวสรวีย์ ขวาซุย ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
293 นายมารุต ชัยสุริยะวิรัตน์ ครูโรงเรียนสามหมอวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
294 นายถาวร อดทน ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
295 นางสาวธัญญารัตน์ เคนจอหอ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
296 นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
297 นางเข็มคิด ครบุรี ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
298 นางพยุง ลานขามป้อม ครูโรงเรียนภูเขียว ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
299 นางสุภาวดี กุศลคุ้ม ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
300 นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากร ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
301 นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรม ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
302 นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้า คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
303 นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
304 ทรงวุฒิ ขวาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
305 นายวิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
306 นายพิสิฐธวัตน์ กลิ่นไธสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
307 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
308 นางสุภาภรณ์ ไตรสูงเนิน ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
309 นายทรงสรร นาคดิลก ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
310 นายสายัณย์ เนียนไธสง ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
311 นางออมสิน นาคดิลก ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
312 นางสาวนวพร ศรีวงษ์ชัย ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
313 นายมานพ มิทธิศร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
314 นายสมบัติ มัททวีวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
315 นายไกรรัตน์ บุญโยธา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
316 นายสมชาย อัจฉริยะภากร ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
317 นายโยธี ป้อพันธ์ดุง ศึกษานิเทศก์ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
318 นางสุภาภัทร์ คำวงษ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
319 นายนิคม บัวสิม พนักงานราชการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
320 นางนงนุช หิรัญเกิด ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
321 นายประกิต ประยูรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
322 นางสาวสุวารี ฤาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
323 นายพชรศาล สิงหาราโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
324 นางรัศมี โชคศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
325 นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
326 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
327 นายนรา ตรีธัญญา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
328 นายชมภู สิงห์อุ่น ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
329 นายบุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
330 นางสิงหา ครบุรี ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
331 นายภุชงค์ โฆฆิตธนสาร ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
332 นายชูเกียรติ พิมพ์กุล ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
333 นายบุญชู ต่อสกุล ลูกจ้างโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
334 นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
335 นายสุพจน์ บุญภูงา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
336 นายสุรวิทย์ วงศ์ศรี ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
337 นายสิทธิชัย กระจายพันธ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
338 นายภูริ บานทอง ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
339 นางนิตยา นาโพธิ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
340 นายศุภจิกร เกื้อกูล ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
341 นายรัศมี พวงทอง ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
342 นายอุณทธิ์ ตอพล ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
343 นางสาวภัคพิชา คำมูลมี ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
344 นางละมัย หิรัญคำ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
345 นางประไพ ศิลป์ประกอบ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
346 นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
347 นางนิตยา โทราช ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
348 นางนันทิมาศ สื่อสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
349 นางพิชยวัลย์ ศรีบุญสม ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
350 นางลดาวัลย์ เวชญานนท์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
351 นางสุภาภัทร์ คำวงษ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
352 นางสาวนันทิชา ฤาชา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
353 นางบุญช่วย แก้วเพ็ญศรี ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
354 นางจารุวรรณ ผลไพบูลย์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
355 นายเอกกูล วงศ์วาน ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
356 นายสุขสันต์ ส่งศิริ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
357 นายบุญยงค์ เหล่าขวัญสถิตย์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
358 นางบัวไข กาจหาญ ลูกจ้างโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
359 นางสมควร อันเพชร ลูกจ้างโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
360 นายดนัยวิชญ์ เหล่าขวัญสถิตย์ พนักงานราชการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
361 นายอานนท์ชัย ไพศาลธรรม ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
362 นางหนูรัตน์ ชนะพาล ลูกจ้างโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
363 นายสมรส ผมเพชร ลูกจ้างโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
364 นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
365 นางสาวดุษฎี เพ่งพินิจ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
366 นายโยธิน งานสกุล ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
367 นายอธิคม ศรีใส ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
368 นายสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
369 นางสาวอุไรวรรณ จันทรักษา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
370 นางเดือนแรม แวงมั่ง ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
371 นางสาวอุษา ชัยอาสา พนักงานราชการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
372 นายอภิรัตน์ ชัยเลิศณรงค์กุล ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
373 นางสาวสุปราณี สีเขียว ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
374 ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
375 นายธวัชชัย บุญเติม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
376 นายหัฐพงษ์ ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
377 หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.30 ทุกโรงเรียน คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
378 นายขจร ผลภิญโญ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
379 นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
380 นายสุภี หิรัญคำ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
381 นางสาวสิริ แคนสา ศึกษานิเทศก์ สพม.30 คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
382 นางศศิธร สิทธิ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
383 นายเชวงศักดิื สุขสนิท ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
384 นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
385 นายสมชาย เกตุศรีบุรินท์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
386 นายฉัตรชัย จันทร์ดี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
387 นายสฤษดิ์เดช สิงหเนตรวัฒน์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
388 นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิื ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
389 นายวิชิต ชัยวงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
390 นางอรทัย ขวัญศักดิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
391 นางเกตุ ชูสุข ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
392 นางขนิษฐา นกแก้ว ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
393 นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
394 นางกณิกา นาสูงเนิน ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
395 นางสาวกอบแก้ว สิงหเนตรวัฒน์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
396 นางสาวจุฬารัตน์ เพชรล้ำ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
397 นักการภารโรงโรงเรียนภูเขียว นักการภารโรงโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
398 นายเจริญ พรมทอง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
399 นางเปรียว ปลอดโคกสุง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
400 นางวาสนา ชัยทิพย์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
401 นางสุมนา แน่นอุดร ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
402 นางเบญจา เริงชัยภูมิ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
403 นางคนึงนิตย์ สุทินฤกษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
404 นางพงษ์ลดา บุญเติม ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
405 นางสาวสายสมร โกสันเทียะ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
406 นางจิราภรณ์ สนั่นเมือง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
407 นางนงเยาว์ ประจันนวล ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
408 นางลักษมี พงศดิษฐ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
409 นางสาวกุหลาบ ร่มศรี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
410 นางทิพวัลย์ มุสันเทียะ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
411 นางเย็นใจ วงษ์ศิริ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
412 นางสายฝน เจริญสมบัติ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
413 นางดวงพร คุณล้าน ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
414 นางสาวชูถิ่น กุดกังวล ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
415 นางสมสกุล ลังกาฟ้า ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
416 นางวิไล วิวัมนเกษมสุข ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
417 นางศศิพัชร์ พิมพ์สราญ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
418 นางภิญทอง สาศรี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
419 นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ พนักงานราชการ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
420 นายคชาทัช ภิญโญภาพ พนักงานราชการ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
421 นายดุสิต ทองวรรณ พนักงานราชการ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
422 นางสาวรัตนา เพชรภักดี พนักงานราชการ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
423 นางสาวจินตนา บุตะเขียว พนักงานราชการ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
424 นางสาวณัฐวีร์ หมั้นทรัพย์ พนักงานราชการ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
425 นางสาวอลิตษา ขวัญศิริ พนักงานราชการ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
426 นางประไพพิศ เตียตระกูลวิวัฒน์ พนักงานราชการ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
427 นายธนธร พรหมเรียง ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
428 นายครรชิต เจริญชีพ ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
429 นายไพศาล อัคราช ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
430 นายเฉลิมเกียรติ ผานาค ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
431 นางสุดารัตน์ หมื่นจิตร ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
432 นางเสาวนีย์ พุ่มพวง ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
433 นางสาวจิรัฐติกาล นันทะราช ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
434 นาวสาวสุภาณีย์ เพชรล้ำ ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
435 นางสาวกัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
436 นางสาวมนิดา เจริญภูมิ ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
437 นางสาวจินนตนา คำจริง ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
438 นางวรรณวิสา จานชมภู ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
439 นางสาวนิตยา เห็มพรม ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
440 นางสาวสุภาพร เยี่ยมจันทึก ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
441 นางสาวธิดารัตน์ สมแวง ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
442 นางสาวนงลักษณ์ จันทร์อ้น ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
443 นายนัฐวุติ ยอดพังเทียม ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
444 นางมยุรี สุขสนิท ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
445 นางหัฏฐณิษา ถือโชค ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
446 นายสมควร ชนะภู ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
447 นางกิติรัตน์ หาญปราบ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
448 นางศรัญญา ถาวรหมื่น ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
449 นางสาวภัคนันท์ ชำนาญ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
450 นายธงชัย เพชรภักดี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
451 นายพีรศักดิ์ ทองกลม ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
452 นางงดุษฎี กางการ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
453 นายรังสรรค์ ไพศาลพงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
454 นางนุธิดา เหมือนตา ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
455 นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
456 ว่าที่ ร.ต. สราวุธ โคตรมา ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
457 นายดิลก เมธา มานะศิลป์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
458 นายศศิธร สิทธิ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
459 นายเรืองเดช สุทธิพล ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
460 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
461 นางสาวสุภาญีย์ เพชรล้ำ ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
462 นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
463 นางสาววิไลกัญญา ภักดิ์จรุง ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
464 นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
465 นางสาวพัสส์ธนันฑ์ แน่นอุดร ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนภูเขียว คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
466 นายพุฒิพงศ์ แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
467 นายชัชวาล ตอพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
468 นายจเร แก้วช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
469 นายพงศกร ระวิพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
470 นายไพฑูรย์ สุสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
471 นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
472 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
473 นายวีระพงษ์ ทวีชีพ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
474 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
475 นางณัฐฐากร ปัตถา ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
476 นางสาวอรุณี ศรีวงศ์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
477 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ ครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
478 นางญาณภัทร ครองถิ่น ครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
479 นายบุญรอด นาอุดม ครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
480 นายชัยยันต์ ทองงาม ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
481 นางสาวโสภา ต่อติด ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
482 นางเยาวภา สมนาม ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
483 นางสาวอำนวยพร คลังทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
484 นางกมลณัท คลังเงิน ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
485 นายสุรวิทย์ พลมณี ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประธาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
486 น.ส.มารศรี วิระรังษิยากรณ์ รอง ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล รองประธาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
487 นายสมเกียรติ โนนศรี ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประชาสัมพันธ์ การเงิน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
488 นายเฉลิมชัย นครไชย ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
489 นางสาธิกา จันทนป ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
490 นางวอระพัน เจริญภักดี ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
491 น.ส.สุวคนธ์ พรหมเมตตา ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล รายงานผล/ทะเบียน การเงิน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
492 นางสวลี ชัยภัย ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล รายงานผล/ทะเบียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
493 นางผกามาศ เที่ยงธรรม ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล รายงานผล/ทะเบียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
494 นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล รายงานผล/ทะเบียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
495 นายประยูร มังกร รอง ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
496 นางประสานพันธ์ พลทะยาน ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
497 นายอภิชาติ เลี้ยงพรม ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
498 นางกองทรัพย์ เค้าฉิม ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
499 นายทรงสรร นาคดิลก ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
500 นายสุริยวงศ์ ชัยวิชา ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
501 นายองอาจ ธรรมะ ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
502 นายอมร วาดสูงเนิน ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
503 นักศึกษาวิชาทหาร นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
504 ลูกเสือ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
505 ตำรวจ ตำรวจ จราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
506 น.ส.มารศรี วิระรังษิยากรณ์ รอง ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล การเงิน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
507 นางภัทรพร ภูวญาณ ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
508 นางสาวปทุมวรรณ จันทะคู่ ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
509 นางสุนทรี วังศรี ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
510 นางกัลยา วรรณพงศ์ ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
511 นางสาวขัตติยา แผลงรักษา ธุรการ โรงเรียชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
512 นางสาวสุนันทา ปราสาททอง วิชาการ รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
513 นางพิมพ์ลักษณ์ คุ้มไข่น้ำ ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
514 นางขนิษฐา จำนงนรินทรรักษ์ ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
515 นางจีราพร เหมือนพันธ์ ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
516 นางประสานพันธ์ พลทะยาน ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
517 นางสวลี ชัยภัย ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
518 นางผกามาศ เที่ยงธรรม ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
519 นายดุษฎี ศรีรักษ์ จนท.IT รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
520 นักเรียน นักเรียน รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล บริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
521 นายพฤกษทล ชำนาญ รอง ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล พยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
522 นางอมรศรี เดชะเทศ ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล พยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
523 นางเพ็ญจันทร์ ชำนิงาน ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล พยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
524 นางศันสนีย์ ไคล้คง ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล พยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
525 นางอรสา นูโพนทอง ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล พยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
526 พยาบาล พยาบาล รพ.ชัยภูมิ ประจำสนามโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
527 น.ส.เยาวลักษณ์ อุปมายันต์ ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล พยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
528 นางวนิดา จันทร์สร้อย ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
529 น.ส.มนิตา ปรางค์ชัยภูมิ ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
530 นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล เลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
531 นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
532 นายประยงค์ อภิเมธีธำรง ครู รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
533 นางสาวนิติยา ริมปราชญนาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
534 เด็กชายภาสกร เพิ่มยินดี นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
535 เด็กชายภควัตร เจนบุรี นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
536 เด็กชายพันธวัฒน์ พลทะยาน นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
537 เด็กหญิงพนิดา ปั้นอยู่ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
538 เด็กหญิงปรารถนา นิยมนา นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
539 เด็กหญิงอัญญารัตน์ โชติวงษ์ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
540 นายเนติพงษ์ คำหงษา นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
541 นายศราวุธ พุฒหมื่นไว นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
542 นายณัฐพล ดวงจินดา นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
543 นายศุภเชษฐ์ ปริวงษ์ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
544 นายเอกรัตน์ ศิริชาติ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
545 นายชัยวุธ ปานพิลา นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
546 นายคเณศร์ หัตถกร นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
547 นายอานนท์ สมสุขสวัสดิ์กุล นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
548 นายนฤเบศ พลตาล นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
549 เด็กชายณัฐวุฒิ สลิดชัย นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
550 น.ส.ศิริลักษณ์ วิชาจารย์ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
551 น.ส.พัชรา บุญดีมาก นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
552 น.ส.พัชรินทร์ เรียงความ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
553 น.ส.เมธาพร สุนทรธนโชติ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
554 น.ส.สุภาพร งาคม นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
555 น.ส.ณัฐวรา ใจสบาย นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
556 น.ส.วิลาสินี จำรูญชาติ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
557 น.ส.เอกไพลิน สิงห์ลา นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
558 น.ส.วชิรา วัฒนศิริ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
559 น.ส.ศิรินิภา จำชาติ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
560 น.ส.วนัสนันท์ ป้องขันธ์ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
561 น.ส.จิรัชยา ชาญณรงค์ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
562 น.ส.นุจรี ชนินกุล นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
563 น.ส.สุปรียา พระประไพ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
564 นายพล ตั้งเพียร นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
565 นางสาวรัตติกาล เพรชรนอก นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
566 นายศิริวัฒน์ อุทธิสันธิ์ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
567 นายเอกชัย ศรีวรรณะ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
568 นายภคพงษ์ ฤทธิ์คำรพ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
569 น.ส.มัลลิกา ปีมะนาว นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
570 น.ส.สุดารัตน์ ชัยอาวุธ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
571 น.ส.ศิรินทิพย์ รูปมะเลา นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
572 นายทศพล ทับอาษา นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
573 เด็กชายณัฐวุฒิ สลิดชัย นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
574 เด็กชายภาสกร เพิ่มยินดี นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
575 เด็กชายภควัตร เจนบุรี นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
576 เด็กชายพันธวัฒน์ พลทะยาน นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
577 เด็กหญิงพนิดา ปั้นอยู่ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
578 เด็กหญิงปรารถนา นิยมนา นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
579 เด็กหญิงอัญญารัตน์ โชติวงษ์ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
580 นายเนติพงษ์ คำหงษา นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
581 นายศราวุธ พุฒหมื่นไว นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
582 นายณัฐพล ดวงจินดา นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
583 นายศุภเชษฐ์ ปริวงษ์ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
584 นายเอกรัตน์ ศิริชาติ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
585 นายชัยวุธ ปานพิลา นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
586 นายคเณศร์ หัตถกร นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
587 นายอานนท์ สมสุขสวัสดิ์กุล นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาสาจราจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
588 น.ส.ณัฐกานญจ์ นาสาทร นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
589 น.ส.สุภาวดี ศรีรักษ์ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
590 น.ส.ศุภนิดา อาจกล้า นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
591 น.ส.อมรรัตน์ หมั่นกิจ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
592 น.ส.สุกัญญา จริยพันธ์ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
593 น.ส.ณิตา สีแพน นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
594 นาย คชาทร พลเสนา นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
595 น.ส.นันท์ทิชา โถชัย นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
596 น.ส.หทัยกาญจน์ กระแสเทพ นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
597 น.ส.รุ้งลักษมี รักไทย นร.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
598 นายเสริมศักดิ์ ปรายกระโทก ครู โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
599 นายสงบ ลุนทา ผอ./รร.บ้านค่ายวิทยา ประธานอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
600 นายวรพล ชาวสูนย์ รองผอ./รร.บ้านค่ายวิทยา รองประธานอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
601 นายไกรวัลย์ เทอดชัยภูมิ ครู/รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
602 นางรัชนี กมลเพชร ครู/รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
603 นายชัยวุฒิ มาด้วง ครู/รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
604 นายประมวล ปัญญาแก้ว ครู/รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
605 นายจิระวัฒน์ มีแก้ว นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
606 นายไมตรี กาบบัวแดง นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
607 นายนพรัตน์ บุญชลอ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
608 นายรัตนทัต กลิ่นอภัย นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
609 นายพงศกร ผาสุก นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
610 นายจักรพันธ์ เปลี่ยนขุนทด นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
611 นางสาวนิตยาพรรณ ชัยชนะ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
612 นางสาวนุชนาท จันหมื่นไวย นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
613 นายศุภกร ภูบาลชื่น นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
614 นายศุภกิตติ์ ภูบาลชื่น นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
615 นายพันธกาต์ มีกำปัง นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
616 นายสุขเกษม บุตรธิยากลัด นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
617 นายสุจีนดา อุตทา นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
618 นายสุริยา มิตระกูล นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
619 นายปฎิภาณ หาญสมัคร นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
620 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
621 นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
622 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
623 นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศล ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
624 นางสาวบุญรัตน์ ประทุมชาติ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
625 นางสาวภาวิณี มีเค้า นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
626 นางสาวอรอุมา เมืองฮาม นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
627 นางสาวธัญจิรา เสียงสะท้าน นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
628 นางสาวสุนันทา ปุราชะกา นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
629 นางสาวปลายฟ้า ภูกองชัย นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
630 นางสาวอภิญญา มีแก้ว นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
631 นางสาวสลิลทิพย์ สุขมาก นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
632 นางสาวอลิสา พานิชกุล นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
633 นางสาวพรนิมล อยู่ประสิทธิ์ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
634 นางสาวอิสราพร ชัยสอน นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
635 นางสาวสุจิตรา กระจ่างวงศ์ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
636 นางสาวอธิชา วงศ์ษา นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
637 นางสาวอนิตยา เชื้อคำจันทร์ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
638 นางสาวจิราภรณ์ รัตนารักษ์ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รวบรวม/สรุปผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
639 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รายงานผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
640 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รายงานผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
641 นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รายงานผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
642 นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รายงานผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
643 นางสาวควิณา สัจจชลพันธ์ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รายงานผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
644 นางสาววิภาพร สุวรรณธิสังข์ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รายงานผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
645 นางสาวรัชนก ถนอมสัตย์ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รายงานผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
646 นายธีรพงษ์ กาญจนสกุล นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รายงานผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
647 นางสาวชลิตา พลศรี นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รายงานผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
648 นางคนึงนิจ จีนพก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
649 นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่ง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
650 นางสาวจินตนา อภัย ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
651 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
652 นางสาวจริยา ศรีโพธิ์ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
653 นางสาวพนารัตน์ ชุ่มขุนทด นร./รร.บ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
654 นางสาวอุมาพรรณ แก้วม่วง นร./รร.บ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
655 นางสาวมณีนุช งามงาม นร./รร.บ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
656 นางสาวดาริน บุญสมร นร./รร.บ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
657 นางสาวกีรัตติ ไหตะคุ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
658 นางสาวเปี่ยมสุข ปัทมสุวรรณ์ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
659 นางสาวอรอุมา บุญชู นร./รร.บ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
660 นางสาวพรทวี ละหานนอก นร./รร.บ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
661 นางสาวนัทชา มีเค้า นร./รร.บ้านค่ายวิทยา อาหารกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
662 นางสุภาพร ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
663 นางโสภา ประนามตรัง ลูกจ้าง/รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
664 นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
665 นางวันเพ็ญ ปั้นเจริญ ลูกจ้าง/รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
666 นางรวงทอง เติมพันธ์ ลูกจ้าง/รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
667 เด็กชายอนุชา วงศ์ชะนา นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
668 เด็กหญิงกรรณิกา จุลชีพ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
669 เด็กหญิงเจนจิรา งอกชัยภูมิ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
670 เด็กหญิงพรรณนารายณ์ ภูกองไชย นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
671 เด็กหญิงวาทินี ทิสันเทียะ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
672 เด็กหญิงศิริรัตน์ วัดโคกสูง นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
673 เด็กหญิงสุวนันท์ ศิริ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
674 เด็กหญิงรักกันต์ ดวนสูง นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
675 เด็กหญิงสุพรรษา กาชัย นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
676 เด็กหญิงสุดารัตน์ นอขุนทด นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
677 เด็กหญิงกนกกร กายชัยภูมิ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฏิคม/อาหารครู คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
678 นายสามารถ ขามจัตุรัส ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
679 นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซา จนท.ห้องปฏิบัติการ รร.บ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
680 นายณัฐดนัย พงษ์วิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รร.บ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
681 นายสายัณห์ จ่าทัน ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
682 นายวรัญู นันทกุล พนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
683 นายวันเฉลิม หารสูงเนิน จนท.ห้องปฏิบัติการ รร.บ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
684 นางอัมพิการ์ ประเสริฐ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
685 นางสาวสุภาพร กอโพธิ์ศรี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
686 นายอานนท์ อ่อนสกุล นร./รร.บ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
687 นายศรไกร หินนอก นร./รร.บ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
688 นายเจษฎา จันทร์มี นร./รร.บ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
689 นายมาวิน กันวิสา นร./รร.บ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
690 นายสหรัฐ จันทร์ขำ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
691 นายภานุเดช ชนะชัย นร./รร.บ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
692 นายกิติภูมิ หมวดชัยภูมิ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
693 นางสาวณีย์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ปฐมพยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
694 นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ปฐมพยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
695 นางนิตยา แพงคำดี ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ปฐมพยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
696 นางสาวยุพาภักดี ฐานวิเศษ จนท.รพ.สต.บ้านค่าย ปฐมพยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
697 นางจุฬาพร โตนะโพธิ์ จนท.รพ.สต.บ้านค่าย ปฐมพยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
698 เด็กหญิงกาญจนา ต่ายใหญ่เที่ยง นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฐมพยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
699 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หาญดี นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฐมพยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
700 เด็กหญิงกัญญา ต่ายใหญ่เที่ยง นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฐมพยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
701 เด็กหญิงวิจิตรา ลีดี นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฐมพยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
702 เด็กหญิงบุษบา วุฒิชัยภูมิ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฐมพยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
703 เด็กหญิงวิยะดา ละหาญนอก นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฐมพยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
704 เด็กหญิงสุมิตรา หิรัญพิศ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา ปฐมพยาบาล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
705 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
706 นายวุฒิพงษ์ สมพงษ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
707 นายสานิตย์ อุ่นโคตร ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
708 นายอมร คงโนนกอก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
709 นางสาวนัยนา เจิมขุนทด นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
710 นางสาวจริญา วาทโยธา นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
711 นางสาวนิตยา คำผงษ์ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
712 นางสาวเกษราภรณ์ พรประไพ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
713 นางสาวขวัญจิรา วิสัยหมั่น นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
714 นางสาวจงรักษ์ มิตระกูล นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
715 นางสาวจิรนันท์ จันหมื่นไวย นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
716 นางสาวจุฑามาศ จันทศร นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
717 นางสาวเจนจิรา สีเขียว นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
718 นางสาวชนย์ชนก ม่วงเพชร นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
719 นายณัชพล เพียรธรรม นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
720 นางสาวกานต์ภิรมย์ เคล้าโนนคร้อ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
721 นางสาวอรพรรณ มุนทา นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
722 นางสาวอลิษา ศรีสงคราม นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
723 นางสาวกนกทิพย์ วังทอง นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
724 นางสาวกนกวรรณ เบียดนอก นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
725 นางสาวปวีณา กันวิสา นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
726 นางสาวพรนภา หอมจันทร์ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
727 นางสาววาสนา วงศ์แก้ว นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
728 นางสาวหฤทัย พันธ์วิเศษ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
729 นางสาวอมรรัตน์ มะเลิศ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
730 นางสาวภานุมาศ เถยสูงเนิน นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
731 นายศรนรินทร์ ภักดิ์ชัยภูมิ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
732 นายเกียรติศักดิ์ มีแก้ว นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
733 นางสาวนันทการ เริงสนาม นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
734 นางสาวพรพิไล พรโสภณ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
735 นางสาวภาวิณี บุญแย้ม นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
736 นางสาวรุ่งลาวัลย์ สุทธิเชื้อ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
737 นางสาวศิณีวรรณ สุวรรณทา นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
738 นายจรัญ ประดับค่าย พนักงานขับรถ รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
739 นางสาวสุวนันท์ หมั่นชาติ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
740 นายสหรัฐ หร่ายขุนทด นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
741 นางสาวสุดา ไตรสาตรา นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
742 นางสาวแพรวพรรณนารายณ์ ใหญ่สมพงษ์ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
743 นางสาวสุวิชา ลำขุนทด นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
744 นายนิพนธ์ ธรรมงาม นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
745 นายอรรถชัย ข้องนอก นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
746 นายณัฐวุฒิ จิตมา นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
747 นายมนัสชัย ลวดชัยภูมิ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
748 นายธนายุทธ อินพักตร นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
749 นายอภิชาต ศรีธรรมงาม นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
750 นายศักดิ์นรินทร์ เปรี่ยมงูเหลือม นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
751 นายเมธัส เขตชัยภูมิ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา สถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
752 นางสมคิด ไตรยศ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา การเงิน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
753 นางสาววิไลพร หมั่นคำ ลูกจ้าง/รร.บ้านค่ายวิทยา การเงิน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
754 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พลาดอินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา การเงิน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
755 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
756 นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
757 นางพรทิพย์ พงศ์ด้วง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
758 นางสาววาสนา ชัยพัฒน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
759 นางสาวขนิษฐา รักษาคำ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
760 นางสาวจริยา จันทร์มี นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
761 นายปฏิวัติ เปลี่ยนขุนทด นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
762 นายปิยณัฐ พรประสิทธิ์ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
763 นางสาวสุดารัตน์ เรือนแปลง นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
764 นางสาวอรทัย ฝากชัยภูมิ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
765 นางสาวศศิภรณ์ ผันกลาง นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
766 นางสาวสุจิตรา คุ้มบุ่งคล้า นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
767 นางสาวมุกดา สมบัติ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
768 นางสาวอุทัยวรรณ ดูสันเทียะ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
769 นางสาวสุกัญญา นึกชัยภูมิ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
770 นางสาวอังคณา ขรจศรี นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
771 นางสาวนิตยา พรประไพ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
772 นางสาวรัตติยา ไหตะคุ นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
773 นางสาวมัลลิกา ผาเบ้า นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
774 นางสาวนุชจรีย์ สิงห์ทอง นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
775 นายปรีชาพล ไทยน้อย นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
776 นายวัชรพล สิทธิเวช นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
777 นางสาวสุพรรษา วรรณะปะโค นร./รร.บ้านค่ายวิทยา รับรายงานตัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
778 นายธณสรร นเรศศิริกุล ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
779 นายวุฒิพงษ์ ไชยแสง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
780 นายสวงนศักดิ์ พินิจกุล ลูกจ้าง/รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
781 นายพรชัย สีสังข์ ลูกจ้าง/รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
782 นายศุภชัย สายอาภรณ์ รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
783 นายเศรษฐพงษ์ พรมดวงดี รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
784 นายเนรมิต กลั่นค้างพลู รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
785 นายองอาจ พึ่งสาคร รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
786 นายจิรายุทธ คุณอุตส่าห์ รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
787 นายกฤษกรณ์ พาภักดี รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
788 นายเทพพร สัจจชลพันธ์ รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
789 นายธนพล บุญกรึง รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
790 นายนิวาสน์ ชนะภัย รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
791 นายวัฒนา เสนาลาด รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
792 นายปณิธาน บุตรโสภา รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
793 นายวงศกร ไพรสมพงษ์ รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
794 นายสุรเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์ รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
795 นายวิเชษฐ์ วาไชยศรี รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
796 นายไชยยา สิทธิแผ้ว รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
797 นายตะวัน แดงศิริ รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
798 นายธวัชชัย บุญหล้า รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
799 นายอัษฎา ปัญญา รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
800 นายสิทธิโชค มีจังหาร รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
801 นายปัญญา ดุงสูงเนิน รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
802 นายพีระพงษ์ พรมโคตร รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
803 นายคมกิจ เฟียดชัยภูมิ รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
804 นายนิมิต รักษ์มณี รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
805 นายสำราญ จิตรนอก รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
806 นายอนุรักษ์ นรินทร์รัมย์ รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
807 นายสุรักษ์ รักษ์มณี รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
808 นายปฎิวัติ เรียงแก้ว รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
809 นายณัชพล สีนวล รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
810 นายภาธร เขตชัยภูมิ รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
811 นายศักดิ์สิทธิ์ หมั่นธรรม รด./รร.บ้านค่ายวิทยา จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
812 ดต.ภานุพงษ์ บำรุงราษฎร์ ตร.จราจร/สภ.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
813 ดต.ชาติ บุญเพลิง ตร.จราจร/สภ.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
814 ดต.รัตนะภูมิ ศรีเทศ ตร.จราจร/สภ.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
815 ดต.พิทักษ์ หาญวงศ์ ตร.จราจร/สภ.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
816 ดต.อนุวัฒน์ สุขสุเดช ตร.จราจร/สภ.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
817 ดต.อภิชาติ คุ้มกุดขมิ้น ตร.จราจร/สภ.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
818 ดต.ตระการ ชำนาญวงศ์ ตร.จราจร/สภ.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
819 ดต.นิรันดร์ ดอนสว่าง ตร.จราจร/สภ.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
820 นายสมชาย กาชัย อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
821 นายเขียน ขวัญบุญจันทร์ อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
822 นายสี ทองมี อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
823 นายอนันต์ สุขอำนวย อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
824 นายไพบูลย์ สุขอำนวย อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
825 นายสมหวัง แก้วสุรินทร์ อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
826 นายอำนาจ พรหมดี อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
827 นางอังอร อินทกุล อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
828 นางไสว พรประสิทธิ์ อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
829 นางผิน มณีรักษ์ อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
830 นางเกศรินทร์ กลมกล่อม อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
831 นายเจริญ พัสกา อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
832 นายณรงค์ พัสกา อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
833 นายถวัลย์ สาสิงห์ อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
834 นายมี ทองอุทัย อพปร./ทต.บ้านค่าย จราจร/รปภ. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]