รายการแข่งขันของคอมพิวเตอร์ เตรียมอุปกรณ์ดังนี้

ให้ผู้เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ในรายการ
1. การตูน(2D)
2. ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ (ProdeskTop)
3. ตัดต่อวีดีโอ
เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
1.ดินสอ  2.ยางลบ 3.ไม้บรรทัด 4.สีไม้

ข้อปฏิบัติของอัฉริยะไอที

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 15:41 น.