การแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)มาแล้ว

แข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)มาแล้ว สามารถลงทะเบียนได้

เกณฑ์ของการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านอยู่ที่เว็บ

http://www.damrong.ac.th/skill55/

สถานที่แข่งขันโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 13:49 น.