ส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์

รายการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ให้ส่งรูปเล่มจำนวน 5 เล่ม

ภายในวันที่ 5 กันยายน 2555 ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 20:51 น.