หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000043 1.100 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 34
2 000044 1.200 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 35
3 000441 1.301 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
4 000442 1.302 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
5 000443 1.303 ออกแบบปกหนังสือ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 20
6 000444 1.304 ออกแบบปกหนังสือ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 25
7 000045 2.100 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 28
8 000046 2.200 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
9 000047 3.100 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 20
10 000048 3.200 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
11 000049 4.100 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
12 000050 4.200 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 20
13 000356 4.301 พหุรงค์ลายไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
14 000357 4.302 พหุรงค์ลายไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 20
15 000358 4.401 วาดภาพลายเส้นประเภทลายไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
16 000359 4.402 วาดภาพลายเส้นประเภทลายไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 25
17 000052 5.000 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 36
18 000366 5.100 โครงงานศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 16
19 000054 6.100 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 29
20 000055 6.200 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 30
21 000373 7.101 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
22 000427 7.102 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
23 000428 7.103 ประติมากรรมนูนสูง สากล ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
24 000435 7.104 ประติมากรรมนูนสูง สากล ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
25 000436 7.105 ประติมากรรมนูนต่ำ สากล ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
26 000437 7.106 ประติมากรรมนูนต่ำ สากล ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
27 000430 7.201 ประติมากรรมลอยตัว ไทย ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
28 000058 7.202 ประติมากรรมนูนสูงลายไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
29 000438 7.203 ประติมากรรมนูนสูงลายไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
30 000440 7.204 ประติมากรรมนูนต่ำลายไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
31 000439 7.205 ประติมากรรมนูนต่ำลายไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
32 000116 8.101 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
33 000057 8.102 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 2
34 000065 8.110 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
35 000066 8.120 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
36 000067 8.210 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
37 000068 8.220 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
38 000069 8.310 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
39 000070 8.320 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
40 000071 8.410 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
41 000072 8.420 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
42 000087 8.510 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
43 000088 8.520 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
44 000094 8.610 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
45 000095 8.620 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
46 000098 8.710 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
47 000099 8.720 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
48 000105 8.810 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
49 000106 8.820 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
50 000109 8.910 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
51 000110 8.920 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
52 000120 9.100 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 2
53 000124 9.200 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 3
54 000128 9.300 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
55 000129 9.400 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 0
56 000354 9.510 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวปี่ซอ ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
57 000457 9.511 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทขลุ่ยพื้นเมืองหรือขลุ่ยหลีบ ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
58 000458 9.512 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวสะล้อ ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
59 000459 9.513 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวซึง ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
60 000460 9.514 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวพิณเพี๊ยะ ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
61 000355 9.520 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทวง ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 1 คน 8
62 000135 10.100 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 2
63 000136 10.200 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 14
64 000360 10.210 วงโฟล์คซอง ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 32
65 000361 10.220 วงสตริง/สตริงคอมโบ ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 28
66 000138 11.110 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
67 000139 11.120 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 30
68 000140 11.210 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
69 000141 11.220 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
70 000156 12.110 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
71 000157 12.120 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 27
72 000158 12.210 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 29
73 000159 12.220 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 34
74 000362 12.310 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
75 000363 12.320 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
76 000364 12.410 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 27
77 000365 12.420 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 32
78 000160 13.110 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
79 000161 13.120 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
80 000270 13.210 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
81 000271 13.220 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 29
82 000258 14.100 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 6
83 000259 14.200 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 9
84 000260 15.100 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 9
85 000261 15.200 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 11
86 000262 16.100 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
87 000263 16.200 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 2
88 000264 17.100 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 11
89 000265 17.200 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 9
90 000266 18.100 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 7
91 000267 18.200 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 5
92 000268 19.000 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 7
93 000269 20.000 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]