หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cri36

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางเอื้อง สิทธิประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธาน
2. นางวณิชกรณ์ อุ่นเป็งโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์รองประธาน
3. นางกัญญ์วรา ทอมสันโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมลพร คำจ้อยโรงเรียนเม็งรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ธรรมของดีโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ มากมูลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวภรณ์กนก อุปชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นางเพียงนุช ชำนาญเวียงโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธาน
3. นางรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางลำเพา บุญญประภาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพรรณ มณีมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
6. นางอุษณีย์ ชัยมณีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิการักษ์ คำมาโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธาน
2. นางพรรณี บุญยืนโรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคมรองประธาน
3. นายสันติ ชุมภูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญนันท์ ใจอ้ายโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐญา ศรีรินยาโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชาวน่านโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีนฤทัย ทำบุญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายไชยวิชิต เมืองคำโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประธาน
2. นางอโณทัย ทักษิณเจนกิจโรงเรียนนครวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวชุติมา เพียรศิลป์โรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนัญชยา กันทวงศ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอชิรญา ภู่อร่ามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนฤทัย ทำบุญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ชาวน่านโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณา ปาเปาอ้ายโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมประธาน
2. นางปุญญิสา ยอดสุวรรณโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธาน
3. นางณัฐกานต์ ผลากองโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงเมฆ แก้วมีชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒กรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ กันทาเขียวโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
6. นางณริณี สีลอโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุฎาพร ศรีมงคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธาน
2. นางเพ็ญจันทร์ ยอดสุวรรณ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธาน
3. นายวิสาร โตบันลือภพโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุลนี อนุชัยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางคำมูล มากสุขโรงเรียนเม็งรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางณริณี สีลอโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเอี่ยมฤทัย จวบประสพโรงเรียนวาวีวิทยาคมประธาน
2. นางเอมิกา พันธกิจปฐมกุลโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์รองประธาน
3. นางสาวเดือนเพ็ญ ชัยปัญหาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ยารวงโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา เหล็กเพชรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุพรรณี กุลจรรยาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ ขัดสารโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสมาภรณ์ ภิญโญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางรัชพันธุ์ รัชนีวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธาน
2. นางสุพรรณี พรมมาโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธาน
3. นายกฤษฏชนม์ ภู่อร่ามโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายเสน่ห์ นุกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
6. นางสุวรรณิกานต์ นิเทโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นายนัทธภัทร รักอยู่โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุพรรณี กุลจรรยาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสมาภรณ์ ภิญโญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
2. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโกโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิริยา ครบเบญจะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาริณี เพชรใจศักดิ์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิตยา ระวิงทองโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
6. นางวลัยภรณ์ ปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นายเทวิน กระธงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
2. นางอสมาภรณ์ อักษรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภาพร ไชยทนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนีบูลย์ จินะพรมโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพิน ขันตีโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นางวลัยภรณ์ ปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
โต้วาที ม.4-ม.6
1. นางสาวสมศรี เอี่ยมโอภาสโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายกรรมการ
2. นางธัญชิตา รัตนาธรรมโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
3. นายชุติ บุญเป็งโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
4. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโกโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนทรีย์ เนียมแสงโรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
6. นางสาววิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสิริการย์ ทัศนาโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
8. นายเฉลิมไชย ขันยอดโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวลำดวน ศรีษะธรโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวดวงเด่น บุญชุมโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสายสวาท ตาฬกาญจน์โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวรุ่งกาญจน์ อารีโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวมยุรี ธิป้อโรงเรียนพานพิทยา กรรมการ
6. นางบุษดี เจริญพรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6
1. นางบัวตูม ออนตะไคร้โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
2. นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
3. นางทิตยา จรรยาพงษ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัษฎาพงศ์ เวียงสี่โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณา ศรีวิชัยโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางบุษดี เจริญพรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ บุญเมืองโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
2. นายเฉลิม ขัดพะนัดโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยเจริญ น้อยหมอโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ
4. นายเฉลิมพล ทรายหมอโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
5. นางศิริพร ศรีจองแสงโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวารุณี เลิศพลานันต์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6
1. นายอำนวย ยอดสุวรรณ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
2. นายอิ่นคำ ศะตะกาญจน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางอมรา จันเลนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นางนุชเนตร ตุ้ยระพิงค์โรงเรียนพานพิทยา กรรมการ
5. นายปารมี วชิรปทุมมุตติ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางวารุณี เลิศพลานันต์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3
1. นางจันทิรา อินต๊ะอดทนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
2. นางสมพร พันธ์วงศ์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
3. นางปริศนา แสนป้อโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา ยารวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรพิน วงค์ยาไชยโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
6. นางผ่องพรรณ สภารัตน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6
1. นางสุกันยา ชุมภูกุลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวประไพพร ปินคำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายกรรมการ
3. นางโสภา ประจิตรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางอโนทัย สนชาวไพรโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี เทพอุดมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นางผ่องพรรณ สภารัตน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ จรัสโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวสุทธพร สนใจโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางกัลยา กติกาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชัย ยามีโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางธมน บุญเรือง โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา ธะนะโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ
7. นายธีรสุวัฒน์ อัศวเมตต์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคม กรรมการ
8. นางเกษณี อุทธิยาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
9. นางสิริพร ด่านบุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทับ บางโป่ง โรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธาน
2. นายบุญส่ง มีน่วมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวพัชรี สิทธิพานิชโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ
4. นายจรูญ ศาลางาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวชนัญธิดา พรมมาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางชนาภรณ์ กาวิต๊ะ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
7. นางกรรณิการ์ ชัยวาฤทธิ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
8. นายธนบูลย์ ธิดาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
9. นายปรีชา จันทกาญจน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
10. นางกาญจนา สุภาวสิทธิ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกบดินทร์ กิตติจริยาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธาน
2. นางพัชรินทร์ มณี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวภัสราวดี พงษ์ดำโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี นางแลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริมาต วะนารักษ์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
6. นางอาภรณ์ มณีขัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
7. นางสาวพรพรรณ เนตรขำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวศิริเดียว วงศา โรงเรียนห้วยซ้อฯ กรรมการ
9. นางสาวจันทิวา เตจ๊ะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
10. นางจินตนา เรืองแจ่มแจ้ง โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
11. นางพัฒนา ประธานราษฎร์ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
12. นางพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
13. นายกุลธิดา สกุลแก้วพิทักษ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
14. นายพิรยา วัชรมณฑลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธาน
2. นางสาวมณัชยา คำเขียวโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ วันดีโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวภคมน เพ็ชรรัตน์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนุพร คำอ้ายโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวจีรพร สลัดใดโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูลโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
8. นายอาหนึ่ง ชูไวยโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
9. นางมยุรา ร้องหาญแก้วโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ
10. นายสุพจน์ ทาวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการ
11. นางบุษรา พื้นงามโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
12. นางชนัญชิดา เทพสุนันท์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคม กรรมการ
13. นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
14. นางพิรยา วัชรมณฑลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเกตน์สิรี จันทพิมพ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธาน
2. นายจิรพันธ์ จันจินะโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุทธินี สุวรรณศร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวลี แสงเหม่โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
6. นายกรรณิกา ปัญญะติโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
7. นายอำพน คำเขียวโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
8. นายวันเฉลิม ระลาธิโรงเรียนห้วยซ้อฯ กรรมการ
9. นางสาวทิพย์วรรณ กันติ๊บโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
10. นางอรณัญช์ เชียงแรงโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางไพวดี ศักยาภินันท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายปฐมพงษ์ กันทะยศ โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
3. นางธมนวรรณ ทาแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
4. นายอนุศักดิ์ พิมพ์เงินโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวรัตนันต์ภรณ์ สีสัน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
6. นายสุจินต์ ใจชั่งโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
7. นายหาญ เสนนะ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายอนุชิต ไชยชมพู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
9. นายเอกลักษณ์ อุตตะมะแก้วโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการ
10. นายแสวง ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยาคมกรรมการ
11. นายเสกสรรค์ อาษายศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
12. นางอรณัญช์ เชียงแรงโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย พัฒนากุลโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประธาน
2. นายอดุลย์ วิเศษโวหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราวรรณ ร่วมชัยภูมิโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ดวงคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวญาณิศา โพธิรินทร์ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
6. นายถาวร ธนัญชัยโรงเรียนเตรียมอุดมฯ กรรมการ
7. นายยงยุทธ สุรัตน์โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
8. นายคำภู วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นางกรณ์อนงค์ เขื่อนแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
10. นางอารีรัตน์ พรมไชยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
11. นางจรัสขวัญ เกเย็น โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
12. นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
13. นางสิริพร ด่านบุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายนิติ นันตา โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธาน
2. นางกัลยา ชัยเมืองชื่นโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณิชกุลย์ อดุลย์พงศ์ไพศาลครูโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญชนก ปริญญาเจริญกุลโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายธนงค์ นงค์ยาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
7. นายจักร์ เต็มรักโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวบุหงา คำบัวโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
9. นางจารุวรรณ ศริจันทร์โรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวปัทธวดี บ่ายเที่ยง โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
11. นางจิรภรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
12. นางกาญจนา สุภาวสิทธิ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา หยีดน้อยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประธาน
2. นายนรมน ดีหล้าโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
3. นางพรรณี สาระตาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
4. นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้วโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา รู้ธรรมโรงเรียนห้วยซ้อฯ กรรมการ
6. นายอุดร บุญต่อโรงเรียนดอยหลวงกรรมการ
7. นางโสมภิลัย สุวรรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นางสาวกุลลดา ณ พิกุลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
9. นางประภัสสร เมืองมูลโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
10. นายสมเพ็ชร หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ปันทราช โรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธาน
2. นางสาวรัตนา ไชนเลิศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ทองคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงเดือน กันทาสุวรรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมฯ กรรมการ
5. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ จักร์แก้วโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
7. นายเจษฎา สุทธิสาครโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมัทนา ดงปาลีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
9. นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
10. นายสมเพ็ชร หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ใจ พิรมย์พันธ์นุกุลโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ประธาน
2. นางสาวอุบล นิ่มนวลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ เตชะบูรณ์ โรงเรียนห้วยซ้อฯ กรรมการ
4. นายชัยบุญ วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตติยา วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
6. นางวิลาภรณ์ แซ่เจียโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางวิชุดา แก้ววรรณดีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
8. นางสาวโยธกา ธรรมมาโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงศ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางดวงเดือน พรหมมินทร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
11. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาลี ปาสาจังแม่จันวิทยาคมประธาน
2. นางสดศรี สาดอ่อนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐรภา สุภาอินทร์ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสลักฤทัย แสงเขียว แม่ต่ำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนันทา สมศรี บุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
6. นายเกียรติภูมิ กองจาย เวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางกินรี ยากยืน แม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวลภัสรดา ชัยมงคล อบจ.กรรมการ
9. นางสาวกาญจนา กันธิวาท เวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
10. นายภูมิรินทร์ สีภา ห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวบัว วรภู เชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
12. นางโสภิต ทิวาพัฒน์เทิงวิทยาคมกรรมการ
13. นายสุริยา บุดดี เวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
14. นางกาญจนา จิตถา ปล้องวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวนาถยา อุตมา ดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
16. นายบัญชา ธรรมไชย ป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวจุฑาลักษณ์ ไชยมะงั่ว นุชนารถอนุสรณฺกรรมการ
18. นายบุญลือ ดอนชัย ดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวสุริศา ปรารมภ์ สหศาสตร์ศึกษากรรมการ
20. นางรัตนาภรณ์ อนันต์วรชัย ไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
21. นางยโสธร สุขัมศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
22. นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสิรินุต นาเมืองรักษ์ แม่จันวิทยาคมประธาน
2. นางอรอนงค์ เอียดเอก วัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแพรไหม จุมปูป้อพานพิเศษพิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ ดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐณิชา ยิ้มแย้มเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
6. นายธีรพงษ์ คุณานวล แม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิษณุ เมิองมูล ศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นางทองเพียร สิงห์ชัย พานพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ สามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
10. นายชัยวัฒน์ ธนะมี ห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
11. นายรชฎ อิ่นคำ อบจ.กรรมการ
12. นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์เทิงวิทยาคมกรรมการ
13. นางอลิศลา กันทาเดช เชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
14. นางเมทินี กาญจนสมจิตต์ ปล้องวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวอารีย์ มั่นพัฒนาการ เวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
16. นางแตงอ่อน เทพโส ป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
17. นางศิริลักษณ์ ค้ากำยาน ดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
18. นายนพพร ปัญญาฟูนุชนารถอนุสรณ์กรรมการ
19. นางสาวจันทนา ยายอดสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
20. นายอนันต์ ทะสุข เชียงรายวิทยาคมกรรมการ
21. นางคุณากร จิตตางกูร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
22. นางธิดารัตน์ แสงฮวด จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจรูญ คงสำราญ เวียงป่าเป้าวิทยาคมประธาน
2. นางกัณจณา อักษรดิษฐ์ เทิงวิทยาคมรองประธาน
3. นางหทัยการณ์ ทองมูลสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรเวช บัวติ๊บ ดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวนริศรา บัวเฉลียวป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอมรทิพย์ ศุภสิทธิรางกูล พญาเม็งรายกรรมการ
7. นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ วัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวไพรินทร์ อินต๊ะวงค์วาวีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวมลิวรรณ อกพาย อบจ.กรรมการ
10. นางเกศินี อินถา แม่จันวิทยาคมเลขานุการ
11. นางยุวดี แสนทรงสิริ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสมศรี สวัสดี เชียงแสนวิทยาคมประธาน
2. นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธาน
3. นางสาวอัจฉรี รวมสุข ศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางแสงระวี มีโสภา เวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ อินถา พานพิเศษพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิแทน ปวกพรมมา ดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
7. นางลำภู โฮซิน แม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
8. นางมทินา มาละวงษ์ บุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
9. นายศุภรัตน์ มะโน พานพิทยาคมกรรมการ
10. นายกีรติ ทะเย็น สันติคีรีวิทยาคมเลขานุการ
11. นางกาญจนา คำจีนะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ เตชะ ห้วยสักวิทยาคมประธาน
2. นายจิรศักดิ์ ดวงสุขบุญเรืองวิทยาคม รองประธาน
3. นายศรีเดช คำภีระ ห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
4. นายเจนณรงค์ วงค์แสนศรี ดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางณฐมน ทิพย์วงค์ ป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษดา คำมาบุตร พานพิทยาคมเลขานุการ
7. นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี เวียงป่าเป้าวิทยาคมประธาน
2. นายเอกชัย จันธิมาเชียงรายวิทยาคมรองประธาน
3. นายประสิทธิ์ จินะสาม เทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์แม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายยวนหลี โถนารัตน์ สามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางณฐมน ทิพย์วงศ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี กองสิงห์ สามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นางธัญญารัตน์ ปิงวัง ป่าแดดวิทยาคมรองประธาน
3. นางเมธาวี จันต๊ะวงค์ แม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุภวรรณ จันไทย ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววิมลวรรณ จำชาติ นุชนารถอนุสรณ์กรรมการ
6. นางพิม สิทธิโน ไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
7. นางดวงมณี แสงม่วง เวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธีราภร สุภา อบจ.กรรมการ
9. นางสาวพัชรี จินะแก้วสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
10. นายเอนก มั่นกันนาน ห้วยสักวิทยาคมเลขานุการ
11. นางสาวธีราภรณ์ พัฒใหม่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางพนิดา แก้วมาลา เทิงวิทยาคมประธาน
2. นายวิทูร แสนติยศ เม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธาน
3. นางปิยพร ณ ลำปาง ดำรงราษฏรสงเคราห์กรรมการ
4. นางสาวชนิสรา จิณะไชย แม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวตรีชฏา ประวัง พานพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิภา กันศรีเวียง เชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นายถวิพงษ์ ก้อนคำ เชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ อานุนามัง ปล้องวิทยาคมกรรมการ
9. นายอำนาจ ดอนลาดลี ดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพัชริน โนวิชัย เวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
11. นางพิชญ์สินี สิทธิโนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
12. นายธวัฒน์ ก้างออนตา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ไพศาล ห้วยสักวิทยาคมประธาน
2. นางอัมพวา คงภักดี พญาเม็งรายวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวจิราวรรณ มะโนศิลา อบจ.กรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้วเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์สง่า เกียรติกูลานุสรณ์ แม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุณัฐชา โนจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์พงษ์ สุวรรณโสภณสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายพูลทรัพย์ เผ่าดี ดำรงราษฏรสงเคราห์รองประธาน
3. นายณรงค์ศักดิ์ ปัญญาโส นครวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิทย์ ขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายนุวัฒน์ ทะจันทร์แม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายนรชัย ปัญโญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางเรณู ชมจุรัยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นายภาวัต เต่านันท์โรงเรียนเม็งรายวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ธรรมขันทาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นายคงกฤช อะทะวงศ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ มะโนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไกรสิทธิ์ ปันวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ปัญญาโส โรงเรียนดอยงามวิทยาคม กรรมการ
3. นายสัมพัทธ์ โรงเรียนดอนศิลา กรรมการ
4. นางปรารถนา พิจนิสุวรรณโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวพรรณี จันต๊ะอินทร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
2. นายอภิชาต นามแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรสิทธิ์ ปันวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นายหาญ เสนนะ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม กรรมการ
5. นายเลอเกียรติ จันธิมาโรงเรียนวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายวสิน มังคราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวพรรณี จันต๊ะอินทร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาวัต เต่านันท์โรงเรียนเม็งราย กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ชินประทินโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
2. นายนายธีรยุทธ ผจญมารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
3. นายอธิวัตน์ ชินายศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวอรทัย อินทะประดิษฐ์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
5. นางสาววาสนา ขัดชมภูโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
6. นางนารี กาหาวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 กรรมการ
7. นายภูริสนันท์ แก้วประภา โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
8. นางอรชพร อุดมธรรมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสาริกา นาเมืองรักษ์โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม กรรมการ
3. นายเรืองโรจน์ กลิ่นหอม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
4. นางพิศมัย โรจนยุกตานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
5. นางอรชพร อุดมธรรมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ ผจญมารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
2. นายการัณวิชญ์ ไชยสอง โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
3. นายพงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นางวรางคณา ผดุงกิจโอฬารกุลโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ กรรมการ
5. นางปัญญาพร ชาติชำนาญ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
6. นายเฉลิม เงินสม โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา กรรมการ
7. นายชานันท์ สุวันโน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
8. นางพิชยา วีระพงษ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
9. นางจิราภรณ์ สุขสันต์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมัณฑนา ประทุมมาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
2. นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมีโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
3. นายสันติพงษ์ กันทะโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ แสนเขื่อนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ภาชนนท์ โรงเรียนนครวิทยาคม กรรมการ
6. นางกรกมล บุญทรง โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา กรรมการ
7. นายมานะ ทาทองโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายถาวร ศรีบุญเรือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
9. นายพิเศษ ถาแหล่ง โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
10. นางจิราภรณ์ สุขสันต์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายมนัส ทองคำ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ
2. นางศิรินทิพย์ เครือสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทนา สุขพิงค์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายประชัน ปันมิตร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
5. นางชัญญา รัศมีดิษฐ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางปรียา โสทองโรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
2. นายแมน ตนภู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
3. นางสาวปราณี วงศ์ชัย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
4. นายราชัญ วงศ์สอนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญแข จิตมโนวรรณโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายจุลดิษฐ์ วีรศิลป์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กรรมการ
2. นายขจร โปร่งจิตร โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
3. นางยุดาพรรณ์ ธาดาเสถียร โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
4. นางวันพร อะทะไชยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
5. นางบวรนันท์ จังติยานนท์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา หงษ์เพ็ชรรัศมี โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
2. นางอรุณนรัตน์ กันคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญจิต ไฝขันโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
4. นางทิพวรรณ สิทธิธง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
5. นางทิพย์วรรณ จินตนาวัฒน์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางแสงอรุณ กุมมาลือ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
2. นายมานะ ทาทอง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวกัลยา อินเรือง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
4. นายวายุ สมบูรณ์ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา กรรมการ
5. นางทิพวรรณ จินตนาวัฒน์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสิฏฐี วุฒิพรหมโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ศรีธินนท์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา วังนัยกูลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรรณิภา ยะตา โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทนา คำฝั้นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
7. นางธิชาธร แก้วเจิมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางอมรรัตน์ สมศักดิ์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกรวรรณ โกฎิมูล โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
10. นางธัญลักษณ์ ชัยวิบูลย์โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
11. นางขจรวิทย์ สักกะวงค์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา โลห์จินดา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนิภาภรณ์ ธนัญชัยโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสินีนาฎ ชัยเขตโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงอรุณ กุมมาลือโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางพิมพลอย นันทะโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุวัจนา แก้วกันใจโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายจุฑามาศ ท้าวมณีโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุพรรณี ถูกจิตรโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญจันทร์ สมจันทร์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นางสมรส เหมะธุรินทร์ โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
11. นางสุวดี คำสุทธิ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวขวัญพร นาวาโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
13. นางจันทร์จิรา หัตถกองโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
14. นายจำลอง ทิพย์อินเสนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
15. นางขจรวิทย์ สักกะวงค์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายชัยนันท์ จินะพรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กรรมการ
2. นายสมควร จารุธนภัทร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
3. นางนฤมล หลองทุ่ง โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
4. นายวายุ สมบูรณ์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา กรรมการ
5. นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอม โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
6. นางศรีพรรณ เพชรดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กรรมการ
7. นางสาวภาวินี เศรษฐีพ่อค้าโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวสุอัญชัน ปันสีทอง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ
9. นายเอกพจน์ เย็นจิต โรงเรียนนครวิทยาคม กรรมการ
10. นางจิรพร แสงโปร่ง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
11. พระสังฆรักษ์ไพบูลย์ ปัญญานันโทวัดพระธาตุผาเงากรรมการ
12. พระพระครูสุจินเจติยานุการ สุทธาจาโรวัดพระธาตุผาเงากรรมการ
13. พระพระมหากำจัด เอกจารีวัดพระธาตุผาเงากรรมการ
14. Mr.Michael Pabalanโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
15. นางสาวศรีสุดา วังนัยกูลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
16. นางสาวนวลสวาท จอมใจโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
การตอบปัญหาสาระประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ ไชยศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
2. นายจุลดิษฐ์ วีรศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กรรมการ
3. นายคำรณ ลือชา โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม กรรมการ
4. นางบัญชรี ณ ลำพูน โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ อนุวงษ์ปฐม โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
6. นางพัชรี ชัยศิลปิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 กรรมการ
7. นางอังคณา ณ พิกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
8. นางสุจินต์ นำพา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา จิติธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
10. นางสาวศศิธร สุริยาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
การตอบปัญหาสาระประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวรรณนภัส หาญชัยนิตยพันธ์ โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
2. นางจีระพันธ์ ตราหทัย โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ดวงแก้วปัน โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปง โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวพรรษา จำเริญ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ
6. นายวุฒิไกล เผ่าก้อน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กรรมการ
7. นางสาวนาฏยา เต้าทอง โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ
8. นางสิงห์ทอง ชาวคำเขต โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
9. นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กรรมการ
10. นางสาวศศิธร สุริยาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
การตอบปัญหาสาระภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรำพัด อาษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย กรรมการ
2. นางสาวชนกานต์ รุจิระปรีชากุล โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
3. นายสงคราม วงศ์ใหญ่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
4. นางบุษบา ปัดภัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กรรมการ
5. นายพวงพร ชินะกุล โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
6. นางพิชยา วีระพงษ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
7. นายเกษม ปิมปา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา จันทร์อิน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
9. นางจิราภรณ์ อุ่นเมืองอิน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
การตอบปัญหาสาระภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเอนก กิติศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
2. นางแสงจันทร์ นันตรัตน์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาววันสุข ธิขาว โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
4. นายตรรกพงษ์ ธรรมรังษี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
5. นายสุริยนต์ แสนคำรักษ์ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
6. นางทัศนีย์ ปุรณะพรรค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวพัชราภรณ์ ต๊ะนา โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวชรัญญา ไชยวรรณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กรรมการ
9. นางสาวพัชรา อิ่นคำโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กรรมการ
10. นางจิราภรณ์ อุ่นเมืองอินทร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
การแข่งขันโครงงานสังคม ระดับ ม. ต้น ม.1-ม.3
1. นางกรณิศ มุงเมืองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
2. นายสุวิทย์ ศรีตื้อ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3. นายดลชัย ลือยศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
4. นายกรกนก อุ่นบ้าน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
5. นายกันยารัตน์ แก้วรากมุก โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
6. นายราชัญ วงศ์สอน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
7. นายอรุณี ใจกล้า โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม กรรมการ
8. นายการันต์ คำแปง โรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
9. นางสาววราภรณ์ หงอกชัย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กรรมการ
10. นายดวงตา จันทรานันต์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
การแข่งขันโครงงานสังคม ม.4-ม.6
1. นางอาริยา จิตรมิตรโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธาน
2. นายตรรถพงษ์ ธรรมรังษีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
3. นางศิวากรณ์ บุญนิล โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา ตั้งชัยสุริยาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 กรรมการ
5. นางสาวมญชุ์พิตรา อมรพันธ์บดีกุล โรงเรียนพานพิทยา กรรมการ
6. นางนริศรา ชัยถึง โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางดวงตา จันทรานันต์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
การตอบปัญหาสาระหน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ดวงสร้อย โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
2. นายบรรจง อาทิตย์สาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กรรมการ
3. นายวิเศษ ศรีธวัชธรรมโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก กันหาโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
5. นายเอกชัย สุตะวงศ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กรรมการ
6. นายสุจินต์ ตาละกาญจนวัฒน์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
7. นายครรชิต มาลัยโรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวนิตยา เกตุมณีโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิศรุตา มงคลศิลป์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
10. นางสุวิมล อินทร์จันทร์โรงเรียนอินทร์จันทร์กรรมการ
การตอบปัญหาสาระหน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6
1. นายประชา วงค์ศรีดา โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายประธาน
2. นางวิภาวดี สิงขรวัฒน์โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
3. นายมานพ สุขพิงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชา ปินตาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายถาวร ศรีบุญเรือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
6. นายทินกร พุทธรักษาจริยา โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
7. นายไพชยนต์ ออนตะไคร้ โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายนิธิศ ภูศรีโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
9. นายทรงวุฒิ บุญงามโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
10. นางสุวิมล อินทร์จันทร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
การตอบปัญหาสาระเศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอังคณา ณ พิกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธาน
2. นางถิรวดี ศรีวงศ์ไชยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแพรวไพรินทร์ ธรรมปัญญาสกุลโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุเจตน์ สำเนากลางโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
5. นางปณิดา ตรีสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 กรรมการ
6. นางสาวกันยารัตน์ กุลดีโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางคชารัศมิ์ รักษ์ธรรมเสมอ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
8. นางวิมล สุวรรณาโรงเรียนพานพิทยา กรรมการ
9. นายวิรัตน์ แก้วเป็งโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
10. นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
การตอบปัญหาสาระเศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีย์ เป็งยศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายประธาน
2. นางภัทรา สุทธินันท์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายพุทธรามาศ สุรินทร์ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางมยุรี มูลสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นางสาวแสงสุรีย์ คำวังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายกรรมการ
6. นางเกษร นันตาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
7. นางเย็นจิต ตะนัยศรี โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาววาสนา สดใสโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
9. นางนพสร ท้าวเขื่อน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว ทองรุ่งโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธาน
2. นายไพฑูรย์ วงษ์งาม โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวกิติยา ชัยเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุอัญชัน ปันสีทอง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัมพา ปณะการ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
6. นางพัชรี ชัยศิลปินโรงเรียนสามัคคี 2กรรมการ
7. นายพิชัย ไชยแสนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
8. นายดุษฏี ฟูคำโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
9. นายนายครรชิต มาลัยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
10. นายนายสนธยา อินทัฎฐาน์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
11. นายพิมพ์ ค้ากำยานโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวดารณี ปัญญาใจโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธาน
2. นายสังเวียน วิญญารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายแมน ตนภูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
4. นางจารี จอมมงคลโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
5. นางโสพิทย์ แก้วศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
6. นางฐาปนี ราชรองเมืองโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศุทธ์นัชชา สารนันต์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายพิมพ์ ค้ากำยานโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสุขกาย ยุวกุลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธาน
2. นางแสงเพชร สุวงค์เครือโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธาน
3. นางศรีพรรณ สุขเสวีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
4. นางพิสมัย วังหมื่นโรงเรียนศึกษาสงเคราห์แม่จันกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ใหม่วงค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอนงค์ศรี กุณาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิวาพร วงค์ชัยขันธ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
8. นายสิทธิพงษ์ ชูนราทิพย์โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการ
9. นายทศพล ปุกมณีโรงเรียนเทิงวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศิลป์ชัย มณีขัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายประธาน
2. นายวีระชัย ไตรแสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. นางอรดา แก้วบุญเสริฐ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
4. นางไพจิตรา ชัยมงคลโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีบังอร ตุงคศิริวัฒน์โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายมณฑป นามบุญ โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ
7. นายวุฒิพงษ์ เพ็ชรนิลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุวิมล ธิวรรณ์ โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. จ.ส.อ.วันทนา บัลลังก์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
10. นายกระจ่าง หลักคำโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นางมยุรี สันวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
12. นายรวี คิดอ่านโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
13. นายทองหลา ตะนัยศรีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวกนกกาญจน์ จันทร์วัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย เลขานุการ
15. นายธีรพล เลิศพลานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายศิลป์ชัย มณีขัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย ประธาน
2. นายวีระชัย ไตรแสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รองประธาน
3. นางอรดา แก้วบุญเสริฐ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
4. นางไพจิตรา ชัยมงคล โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
5. นางศรีบังอร ตุงคศิริวัฒน์โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
6. นายมณฑป นามบุญ โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรรมการ
7. นายวุฒิพงษ์ เพ็ชรนิล โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กรรมการ
8. นางสุวิมล ธิวรรณ์ โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
9. จ.ส.อ.วันทนา บัลลังก์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
10. นายกระจ่าง หลักคำโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นางมยุรี สันวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
12. นางรวี คิดอ่านโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
13. นายทองหลา ตะนัยศรีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวกนกกาญจน์ จันทร์วัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย เลขานุการ
15. นายธีรพล เลิศพลานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางดารณี อุทัยกุลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นายจีรวัฒน์ ควรคิดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
3. นายยงศิลป์ เลิศรัตนคาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นายวิทยา เกิดพันธุ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
5. นายวุฒิชัย บุญตูบโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ
6. นางอัญชลี หัตถสาร โรงเรียนพานพิเศษ กรรมการ
7. นายกฤษนุ ก้อสละโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นายวิโรจน์ ขันธโภชน์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
10. นายชาติชาย ไตรพิริยะโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
11. นายอดุลย์ คำพลอยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีถนอมศรี ชัยชนะโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางดารณี อุทัยกุลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธาน
2. นายกมล กล้าหาญโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
4. นายสุธีรัตน์ ทองสุข โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
5. นายนิรันดร์ ปินทรายมูล โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
6. นายวิรุจน์ เมืองมูล โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
7. นายสมบัติ สมแก้ว โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ
8. นายนพรัตน์ มณีรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นายวิโรจน์ ขันธโภชน์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
10. นายชาติชาย ไตรพิริยะโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
11. นายอดุลย์ คำพลอยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
12. นายถนอมศรี ชัยชนะโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส พรหมเทศโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธาน
2. นายจรัส ไชยชมพูโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมรองประธาน
3. นายพีระ โสประดิษฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูเกียรติ วิชัยทาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒กรรมการ
5. นายจารึก สมประสงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายคุณวิทย์ พิงคำขาโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายไพโรจน์ เลิศพลานันท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ ชำนาญยาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
9. นายวิสิทธิ์กุล ยุรีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
10. นายสุพัฒนา เทพภิบาลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
11. นายสุรพันธ์ พิชัยยาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
12. นายวิรัตน์ สุขเกษมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
13. สิบเอกบุญธัน ธรรมปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
14. นายสุทัน ธรรมวังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
15. นายวรพจน์ หลักบุญโรงเรียนพานพิเศษพิทยาคมกรรมการ
16. นายวิโรจน์ ทองดีโลกโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
17. นายรินสัน อินสอนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
18. นายชุมพล ใจอุ่นโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
19. นายปิยะราช ตาสายโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
20. นายเทวินทร์ ณ สุวรรณโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
21. นายนครินทร์ ยะเปียงโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
22. นายศรชัย ก๋าวิต๊ะโรงเรียนแม่เจดีย์กรรมการ
23. นายมนัส ประทุมมาโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
24. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
25. นายชัยพร สินันตาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
26. นายปุญญพัฒน์ ธิมาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
27. นายวีระพงษ์ เบิกบานโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
28. นายวรวรรธน์ วันยาวโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
29. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
30. นายนคร ชื่นชมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
31. นายสมชาย ตุงคบุรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
32. นายวรวุฒิ วัฒนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
33. นายบุญเจือ เหล่ารินทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
34. นายเศรษฐกิจ บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
35. นายเทวราช กรกฎกำจรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
36. นายอัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
37. นายมณเฑียร มามาตร์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
38. นายธีรเดช อาจหาญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
39. นายธนบดี ปูธิปินโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
40. นายสมชาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
41. นายสานิต ชัยศิลป์โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
42. นายธนวัฒน์ ชาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
43. นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
44. นายณัฐปคัภ หน่อท้าวโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
45. นายธวัชชัย อุ่นกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
46. นายณรงค์ นิสเรศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
47. นายประจักร พิมพ์หอมโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
48. นายเจษฎา คำเป็กโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
49. นายธนณัฐ เลิศสัจจานุรักษ์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
50. นายสุเทพ จรเอ้กาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
51. นายวีรพงศ์ เบิกบานโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
52. นายอุเทน บุญตันโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
53. นายนิรันดร์ ปินทรายมูลโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
54. นายอรุณ ไกลถิ่นโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
55. นายสมิต แก้วมาลาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
56. นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัสดุ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
57. นายอนุทิน ทันหล้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
58. ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ อนันต์สิทธิพงศ์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
59. นางสุลักษณา มูลวัตรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
60. นายบุญเปล่ง ค้าแก้วโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
61. นายมงคล พรสุขพิพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายเลขานุการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส พรหมเทศโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายจรัส ไชยชมพูโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายพีระ โสประดิษฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูเกียรติ วิชัยทาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 กรรมการ
5. นายจารึก สมประสงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายคุณวิทย์ พิงคำขาโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม กรรมการ
7. นายไพโรจน์ เลิศพลานันท์ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ ชำนาญยาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
9. นายวิสิทธิ์กุล ยุรีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
10. นายสุพัฒนา เทพภิบาลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
11. นายสุรพันธ์ พิชัยยาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
12. นายวิรัตน์ สุขเกษมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ
13. สิบเอกบุญธัน ธรรมปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
14. นายสุทัน ธรรมวังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายกรรมการ
15. นายมงคล พรสุขพิพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
16. นายวรพจน์ หลักบุญโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
17. นายวิโรจน์ ทองดีโลกโรงเรียนนครวิทยาคม กรรมการ
18. นายรินสัน อินสอนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
19. นายชุมพล ใจอุ่นโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
20. นายปิยะราช ตาสายโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
21. นายเทวินทร์ ณ สุวรรณโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
22. นายนครินทร์ ยะเปียงโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
23. นายศรชัย ก๋าวิต๊ะโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
24. นายมนัส ประทุมมาโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
25. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
26. นายชัยพร สินันตาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
27. นายปุญญพัฒน์ ธิมาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
28. นายวีระพงษ์ เบิกบานโรงเรียนพานพิทยา กรรมการ
29. นายวรวรรธน์ วันยาวโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
30. นายนคร ชื่นชมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
31. นายสมชาย ตุงคบุรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
32. นายวรวุฒิ วัฒนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
33. นายบุญเจือ เหล่ารินทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
34. นายเศรษฐกิจ บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
35. นายเทวราช กรกฎกำจรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
36. นายอัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
37. นายมณเฑียร มามาตร์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
38. นายธีรเดช อาจหาญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
39. นายธนบดี ปูธิปินโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
40. นายสมชาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
41. นายสานิต ชัยศิลป์โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
42. นายธนวัฒน์ ชาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
43. นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
44. นายณัฐปคัภ หน่อท้าวโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
45. นายธวัชชัย อุ่นกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
46. นายณรงค์ นิสเรศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
47. นายประจักร พิมพ์หอมโรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
48. นายเจษฎา คำเป็กโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
49. นายธนณัฐ เลิศสัจจานุรักษ์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
50. นายสุเทพ จรเอ้กาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
51. นายวีรพงศ์ เบิกบานโรงเรียนพานพิทยา กรรมการ
52. นายอุเทน บุญตันโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
53. นายนิรันดร์ ปินทรายมูลโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
54. นายอรุณ ไกลถิ่นโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
55. นายสมิต แก้วมาลาโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
56. นายฉันทรีย์ สวามิวัสดุ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ
57. นายอนุทิน ทันหล้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ
58. ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ อนันต์สิทธิพงศ์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
59. นางสุลักษณา มูลวัตรโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
60. นายบุญเปล่ง ค้าแก้วโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประภาส พรหมเทศโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธาน
2. นายวรพจน์ หลักบุญโรงเรียนพานพิเศษพิทยาคมประธาน
3. นายนคร ชื่นชมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธาน
4. นายณรงค์ นิสเรศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมประธาน
5. นายจรัส ไชยชมพูโรงเรียนเชียงชัยวิทยาคมรองประธาน
6. นายพีระ โสประดิษฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายชูเกียรติ วิชัยทาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒กรรมการ
8. นายจารึก สมประสงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวิทย์ พิงคำขาโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
10. นายไพโรจน์ เลิศพลานันท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ ชำนาญยาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
12. นายวิสิทธิ์กุล ยุรีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
13. นายสุพัฒนา เทพภิบาลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
14. นายสุรพันธ์ พิชัยยาโรงเรียเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
15. นายวิรัตน์ สุขเกษมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
16. สิบเอกบุญธัน ธรรมปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
17. นายสุทัน ธรรมวังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
18. นายวิโรจน์ ทองดีโลกโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
19. นายรินสัน อินสอนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
20. นายชุมพล ใจอุ่นโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
21. นายปิยะราช ตาสายโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
22. นายเทวินทร์ ณ สุวรรณโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
23. นายนครินทร์ ยะเปียงโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
24. นายศรชัย ก๋าวิต๊ะโรงเรียนแม่เจดีย์กรรมการ
25. นายมนัส ประทุมมาโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
26. นายชัยพร สินันตาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
27. นายปุญญพัฒน์ ธิมาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
28. นายวีระพงษ์ เบิกบานโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
29. นายวรวรรธน์ วันยาวโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
30. นายสมชาย ตุงคบุรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
31. นายวรวุฒิ วัฒนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
32. นายเศรษฐกิจ บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
33. นายบุญเจือ เหล่ารินทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
34. นายเทวราช กรกฏกำจรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
35. นายอัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
36. นายมณเฑียร มามาตร์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
37. นายธีรเดช อาจหาญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
38. นายธนบดี ปูธิปินโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
39. นายสมชาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
40. นายสานิต ชัยศิลป์โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
41. นายธนวัฒน์ ชาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
42. นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
43. นายณัฐปคัภ หน่อท้าวโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
44. นายประจักร พิมพ์หอมโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
45. นายเจษฎา คำเป็กโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
46. นายธนณัฐ เลิศสัจจานุรักษ์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
47. นายสุเทพ จรเอ้กาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
48. นายวีรพงศ์ เบิกบานโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
49. นายอุเทน บุญตันโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
50. นายนิรันดร์ ปินทรายมูลโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
51. นายอรุณ ไกลถิ่นโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
52. นายสมิต แก้วมาลาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
53. นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัสดุ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
54. นายอนุทิน ทันหล้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
55. ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ อนันต์สิทธิพงศ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
56. นางสุลักษณา ครูโรงโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
57. นายมงคล พรสุขพิพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายเลขานุการ
58. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาเลขานุการ
59. นายธวัชชัย อุ่นกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเลขานุการ
60. นายบุญเปล่ง ค้าแก้วโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมเลขานุการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายหญิง ม.4-ม.6
1. นายร.ต.ประภาส พรหมเทศโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายจรัส ไชยชมพูโรงเรียนเชียงชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายพีระ โสประดิษฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูเกียรติ วิชัยทาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒กรรมการ
5. นายคุณวิทย์ พิงคำขา โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายไพโรจน์ เลิศพลานันท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
7. นายร.ต.สุรยุทธ ชำนาญยาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย กรรมการ
8. นายวิสิทธิ์กุล ยุรีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
9. นายสุพัฒนา เทพภิบาลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นายสุรพันธ์ พิชัยยาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
11. นายวิรัตน์ สุขเกษม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
12. นายจารึก สมประสงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
13. นายส.อ.บุญธัน ธรรมปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
14. นายสุทัน ธรรมวังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
15. นายมงคล พรสุขพิพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
16. นายวรพจน์ หลักบุญโรงเรียนพานพิเศษพิทยาคมกรรมการ
17. นายวิโรจน์ ทองดีโลกโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
18. นายรินสัน อินสอนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
19. นายชุมพล ใจอุ่นโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
20. นายปิยะราช ตาสายโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
21. นายเทวินทร์ ณ สุวรรณโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
22. นายนครินทร์ ยะเปียงโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
23. นายศรชัย ก๋าวิต๊ะโรงเรียนแม่เจดีย์กรรมการ
24. นายมนัส ประทุมมาโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
25. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
26. นายชัยพร สินันตาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
27. นายปุญญพัฒน์ ธิมาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
28. นายวีระพงษ์ เบิกบานโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
29. นายวรวรรธน์ วันยาวโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
30. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
31. นายนคร ชื่นชมโรงเรีนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
32. นายสมชาย ตุงคบุรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
33. นายวรวุฒิ วัฒนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
34. นายบุญเจือ เหล่ารินทองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
35. นายเศรษฐกิจ บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
36. นายเทวราช กรกฎกำจรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
37. นายอัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
38. นายมณเฑียร มามาตร์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
39. นายธีรเดช อาจหาญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
40. นายธนบดี ปูธิปินโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
41. นายสมชาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
42. นายสานิต ชัยศิลป์โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
43. นายธนวัฒน์ ชาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
44. นายวุฒิเดช รัญชนานนท์โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
45. นายณัฐปคัภ หน่อท้าวโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
46. นายธวัชชัย อุ่นกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
47. นายณรงค์ นิสเรศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
48. นายประจักรม พิมพ์หอโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
49. นายเจษฎา คำเป็กโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
50. นายธนณัฐ เลิศสัจจานุรักษ์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
51. นายสุเทพ จรเอ้กาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
52. นายวีรพงศ์ เบิกบานโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
53. นายอุเทน บุญตันโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
54. นายนิรันดร์ ปินทรายมูลโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
55. นายอรุณ ไกลถิ่นโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
56. นายสมิต แก้วมาลาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
57. นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัสดุ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
58. นายอนุทิน ทันหล้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
59. ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ อนันต์สิทธิพงศ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
60. นางสุลักษณา มูลวัตรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
61. นายบุญเปล่ง ค้าแก้วโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประกิจ คำก้อแก้ว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประธาน
2. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
3. นางรัตนาพร เหมือนนิ่ม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
4. นายสุทัศน์ มณีกาศ โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
5. นายธราพงษ์ สวาสดิ์วงค์ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
6. นายพินิจ ตาจีน โรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวเกษร เจริญยิ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
8. นางอัจฉราพร ยารังษี โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
9. นางจีราพร ขำกนก โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เลขานุการ
10. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายประกิจ คำก้อแก้ว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประธาน
2. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
3. นางรัตนาพร เหมือนนิ่ม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
4. นายสุทัศน์ มณีกาศ โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
5. นายธราพงษ์ สวาสดิ์วงค์ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
6. นายพินิจ ตาจีน โรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวเกษร เจริญยิ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
8. นางอัจฉราพร ยารังษี โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
9. นางจีราพร ขำกนก โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เลขานุการ
10. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เลขานุการ
ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ม.1-ม.3
1. นายจรูญ เขนยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ประธาน
2. นายกฤตาคม เปมกิตติ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
3. นายบุญถม รัตนไตร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย บุญเชิดโรงเรียนเทศบาล 6 กรรมการ
5. นางสาวกตัญณิตา วงค์ปินตาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชลธี ทำทองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
7. นางสาวเกสร เจริญยิ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
8. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ม.4-ม.6
1. นายจรูญ เขนยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย ประธาน
2. นายกฤตาคม เปมกิตติ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญถม รัตนไตร โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย บุญเชิดโรงเรียนเทศบาล 6 กรรมการ
5. นางสาวกตัญณิตา วงค์ปินตาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชลธี ทำทองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวเกสร เจริญยิ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
8. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
ออกแบบปกหนังสือ ม.1-ม.3
1. นายจรูญ เขนยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ประธาน
2. นายกฤตาคม เปมกิตติ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญถม รัตนไตร โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย บุญเชิดโรงเรียนเทศบาล 6 กรรมการ
5. นางสาวกตัญณิตา วงค์ปินตาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชลธี ทำทองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวเกสร เจริญยิ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
8. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
ออกแบบปกหนังสือ ม.4-ม.6
1. นายจรูญ เขนยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ประธาน
2. นายกฤตาคม เปมกิตติ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญถม รัตนไตร โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย บุญเชิดโรงเรียนเทศบาล 6 กรรมการ
5. นางสาวกตัญณิตา วงค์ปินตาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชลธี ทำทองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวเกสร เจริญยิ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
8. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธาน
2. นายเกียรติไกร ทนันชัยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
3. นายฐิรวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกบินทร์ เตชวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย อินทร์ชัยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางกล้วยไม้ เงาธรรมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
9. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
10. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เลขานุการ
11. นางสาวกรรณิกา มโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธาน
2. นายเกียรติไกร ทนันชัยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
3. นายฐิรวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกบินทร์ เตชวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย อินทร์ชัยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
7. นางกล้วยไม้ เงาธรรมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
9. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
10. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เลขานุการ
11. นางสาวกรรณิกา มโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ บุญทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธาน
2. นายอดุลย์ สลักลาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
3. นายโพธิ์ทอง ปริมิตรโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
5. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
6. นายสรทรรศน์ เล็ดมะ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
7. นายสมจิตร ลีลาน้อย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ มากสุข โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
9. นายกฤษฎา รักษาศิลป์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
10. นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ บุญทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายอดุลย์ สลักลาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
3. นายโพธิ์ทอง ปริมิตรโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
5. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
6. นายสรทรรศน์ เล็ดมะ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
7. นายสมจิตร ลีลาน้อย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ มากสุข โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
9. นายกฤษฎา รักษาศิลป์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
10. นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ บุญทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายอดุลย์ สลักลาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
3. นายโพธิ์ทอง ปริมิตรโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
5. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
6. นายสรทรรศน์ เล็ดมะ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
7. นายสมจิตร ลีลาน้อย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ มากสุข โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
9. นายกฤษฎา รักษาศิลป์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
10. นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ บุญทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายอดุลย์ สลักลาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
3. นายโพธิ์ทอง ปริมิตรโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
4. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
5. นายสรทรรศน์ เล็ดมะ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
6. นายสมจิตร ลีลาน้อย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ มากสุข โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
8. นายกฤษฎา รักษาศิลป์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
9. นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เลขานุการ
พหุรงค์ลายไทย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ บุญทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายอดุลย์ สลักลาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
3. นายโพธิ์ทอง ปริมิตรโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
5. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
6. นายสรทรรศน์ เล็ดมะ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
7. นายสมจิตร ลีลาน้อย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ มากสุข โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
9. นายกฤษฎา รักษาศิลป์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
10. นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเลขานุการ
พหุรงค์ลายไทย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ บุญทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายอดุลย์ สลักลาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
3. นายโพธิ์ทอง ปริมิตรโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
5. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
6. นายสรทรรศน์ เล็ดมะ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
7. นายสมจิตร ลีลาน้อย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ มากสุข โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
9. นายกฤษฎา รักษาศิลป์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
10. นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเลขานุการ
วาดภาพลายเส้นประเภทลายไทย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ บุญทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายอดุลย์ สลักลาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
3. นายโพธิ์ทอง ปริมิตรโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
5. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
6. นายสรทรรศน์ เล็ดมะ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
7. นายสมจิตร ลีลาน้อย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ มากสุข โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
9. นายกฤษฎา รักษาศิลป์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
10. นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเลขานุการ
วาดภาพลายเส้นประเภทลายไทย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ บุญทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายอดุลย์ สลักลาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
3. นายโพธิ์ทอง ปริมิตรโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
5. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
6. นายสรทรรศน์ เล็ดมะ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
7. นายสมจิตร ลีลาน้อย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ มากสุข โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
9. นายกฤษฎา รักษาศิลป์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
10. นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประกิจ คำก้อแก้ว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประธาน
2. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
3. นางรัตนาพร เหมือนนิ่ม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
4. นายสุทัศน์ มณีกาศ โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
5. นายธราพงษ์ สวาสดิ์วงค์ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
6. นายพินิจ ตาจีน โรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวเกษร เจริญยิ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
8. นางอัจฉราพร ยารังษี โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
9. นางจีราพร ขำกนก โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เลขานุการ
10. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เลขานุการ
โครงงานศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกิจ คำก้อแก้ว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประธาน
2. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
3. นางรัตนาพร เหมือนนิ่ม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
4. นายธราพงษ์ สวาสดิ์วงค์ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
5. นายพินิจ ตาจีน โรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวเกษร เจริญยิ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
7. นางจีราพร ขำกนก โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เลขานุการ
8. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธาน
2. นายเกียรติไกร ทนันชัยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
3. นายฐิรวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกบินทร์ เตชวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย อินทร์ชัยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
7. นางกล้วยไม้ เงาธรรมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
9. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
10. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เลขานุการ
11. นางสาวกรรณิกา มโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธาน
2. นายเกียรติไกร ทนันชัยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
3. นายฐิรวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกบินทร์ เตชวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย อินทร์ชัยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
7. นางกล้วยไม้ เงาธรรมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
9. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
10. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เลขานุการ
11. นางสาวกรรณิกา มโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายภักดี ไชยวรรณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธาน
2. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม กรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล็ก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
4. นายณรงค์ ใจตุ้ย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
5. นายธนกร พันธะเกษม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
7. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
8. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายภักดี ไชยวรรณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธาน
2. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล็ก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
4. นายณรงค์ ใจตุ้ย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนกร พันธะเกษม โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง สากล ม.1-ม.3
1. นายภักดี ไชยวรรณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธาน
2. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล็ก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
4. นายณรงค์ ใจตุ้ย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนกร พันธะเกษม โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง สากล ม.4-ม.6
1. นายภักดี ไชยวรรณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธาน
2. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล็ก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
4. นายณรงค์ ใจตุ้ย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนกร พันธะเกษม โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
ประติมากรรมนูนต่ำ สากล ม.1-ม.3
1. นายภักดี ไชยวรรณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธาน
2. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล็ก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
4. นายณรงค์ ใจตุ้ย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนกร พันธะเกษม โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
ประติมากรรมนูนต่ำ สากล ม.4-ม.6
1. นายภักดี ไชยวรรณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธาน
2. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล็ก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
4. นายณรงค์ ใจตุ้ย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนกร พันธะเกษม โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ไทย ม.1-ม.6
1. นายคมสันต์ ลาภใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายชาญชัย ฤทธิ์สินธิ์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
3. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะ.โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัจฉราพร ยารังษี โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
5. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ โรงเรียนเทศบาล 6 กรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยง โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม กรรมการ
7. นายจักรกฤษณ์ หมั่นหมายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
ประติมากรรมนูนสูงลายไทย ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ ลาภใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธาน
2. นายชาญชัย ฤทธิ์สินธิ์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
3. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะ.โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
4. นางอัจฉราพร ยารังษี โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
5. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ โรงเรียนเทศบาล 6 กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ หมั่นหมายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยง โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงโรงเรียนแม่ต่ำวิทยากรรมการ
ประติมากรรมนูนสูงลายไทย ม.4-ม.6
1. นายคมสันต์ ลาภใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายชาญชัย ฤทธิ์สินธิ์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
3. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะ.โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉราพร ยารังษี โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
5. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ โรงเรียนเทศบาล 6 กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ หมั่นหมายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยง โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงโรงเรียนแม่ต่ำวิทยากรรมการ
ประติมากรรมนูนต่ำลายไทย ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ ลาภใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายชาญชัย ฤทธิ์สินธิ์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
3. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะ.โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉราพร ยารังษี โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
5. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ โรงเรียนเทศบาล 6 กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ หมั่นหมายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยง โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
ประติมากรรมนูนต่ำลายไทย ม.4-ม.6
1. นายคมสันต์ ลาภใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายชาญชัย ฤทธิ์สินธิ์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
3. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะ.โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉราพร ยารังษี โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
5. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ โรงเรียนเทศบาล 6 กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ หมั่นหมายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยง โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงโรงเรียนแม่ต่ำวิทยากรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพรมเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพรเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
10. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
10. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายประธาน
2. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รองประธาน
3. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายประธาน
2. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รองประธาน
3. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา ไชยวงค์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา ไชยวงค์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
10. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
6. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
10. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
3. นายสมบุญ ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4. นายนุชรินทร์ ปามูล โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
6. นายอติชาติ จันระวังยศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
7. นางรุจิรา สรรพศรี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
9. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวปี่ซอ ม.1-ม.6
1. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประธาน
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูล โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
5. นายประวิทย์ ณ พิกุล โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
6. นายประภัสสร แก้วศรี โรงเรียนองค์การฯจังหวัดเชียงรายกรรมการ
7. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ
8. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
9. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสาทิตย์ ประเสริฐ โรงเรียนพานพิทยา เลขานุการ
การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทขลุ่ยพื้นเมืองหรือขลุ่ยหลีบ ม.1-ม.6
1. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธาน
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายรองประธาน
3. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
5. นายประวิทย์ ณ พิกุลโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นายประภัสสร แก้วศรีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
7. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
9. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวสะล้อ ม.1-ม.6
1. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธาน
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายรองประธาน
3. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
5. นายประวิทย์ ณ พิกุลโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางประภัสสร แก้วศรีโรงเรียนองค์การฯจังหวัดเชียงรายกรรมการ
7. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
9. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวซึง ม.1-ม.6
1. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธาน
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายรองประธาน
3. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
5. นายประวิทย์ ณ พิกุลโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางประภัสสร แก้วศรีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
7. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
9. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวพิณเพี๊ยะ ม.1-ม.6
1. นายจรัญ ไชยวงษ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธาน
2. นายธนันชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายรองประธาน
3. นายดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูลโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นายประวิทย์ ณ พิกุลโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางประภัสสร แก้วศรีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
7. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
9. นายวราวุฒิ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทวง ม.1-ม.6
1. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประธาน
2. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ทองพูล โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
5. นายประวิทย์ ณ พิกุล โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
6. นายประภัสสร แก้วศรี โรงเรียนองค์การฯจังหวัดเชียงรายกรรมการ
7. นายสาคร โรจน์คำลือโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ
8. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
9. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสาทิตย์ ประเสริฐ โรงเรียนพานพิทยา เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธาน
2. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธาน
3. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธาน
2. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธาน
3. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์เลขานุการ
วงโฟล์คซอง ม.1-ม.6
1. นายสามารถ คัญทัพโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมประธาน
2. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธาน
3. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอภันตรี อุ่นจิโนโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
6. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์เลขานุการ
วงสตริง/สตริงคอมโบ ม.1-ม.6
1. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธาน
2. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รองประธาน
3. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพรชัย สุริสางโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
5. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นายคีตา ศรียางนอกโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้ากรรมการ
7. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ประธาน
2. นายจักรกริช รูปะวิเชตร์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธาน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรองประธาน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ ณ ลำปางโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธาน
2. นายปริญญา จันทะคุณโรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคมรองประธาน
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธาน
2. นายสามารถ คัญทัพโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธาน
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
2. นายสัณห์ โกฎญาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธาน
2. นายจักรชัย พวงน้อยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธาน
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิติพงษ์ กล้าจริงโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ประธาน
2. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธาน
3. นายสุริยา ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสัณห์ โกฎญาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสัณห์ โกฎญาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ กล้าจริงโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ประธาน
2. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคมประธาน
2. นายจักรชัย พวงน้อยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสามารถ คัญทัพโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมประธาน
2. นายประภาส ตั๋นคำโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมรองประธาน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิทธิพล รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายประภาส ตั๋นคำโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี อุ่นจิโนโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธาน
2. นายจักกริช รูปะวิเชตร์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธาน
2. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธาน
3. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิพล รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นายอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธาน
2. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธาน
3. นายสัญญา วงค์ประดิษฐ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิพล รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประธาน
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดี โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
5. นางสาวรุจิภา บุญหล้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณเพ็ญ จิระธีระพันธ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธาน
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นางสาวรุจิภา บุญหล้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณเพ็ญ จิระธีระพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเรณู ธรรมวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธาน
2. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
3. นางกฤษติกา อุดนินโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
7. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเรณู ธรรมวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นางกฤษติกา อุดนิน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นายประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นายศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเรณู ธรรมวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธาน
2. นางวิภาณี เรืองฉิม โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเชียงราย กรรมการ
3. นางสาววรรณเพ็ญ จิระธีระพันธ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วรปรางกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
6. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางเรณู ธรรมวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นางวิภาณี เรืองฉิม โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเชียงราย กรรมการ
3. นางวรรณเพ็ญ จิระธีระพันธ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเรณู ธรรมวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดี โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
5. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวประภัสสร วรปรางกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเรณู ธรรมวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดี โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
5. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธาน
2. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางกฤษติกา อุดนินโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภาณี เรืองฉิม โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเชียงราย กรรมการ
5. นางสาววรรณเพ็ญ จิระธีระพันธ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวเปรมรัศมี เวียงแก้วโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธาน
2. นางณิชาภา บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิสมโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนิติกานต์ สิงธิสารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ทักษะวิชาการบัญชี ประเภทเดี่ยว ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางแว่นแก้ว สินมณีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธาน
2. นางสาวจีระภา จินดาธรรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธาน
3. นางแสงจันทร์ ธรรมเทศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางณัฏฐพิชญ์ฌาน์ ฉิมสงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเทียมจันทร์ ดำเนินนิรันดร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นางจำเนียร บุญนิลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจักกริช รูปะวิเชตรโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ประธาน
2. นางมนัชนก ตามวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธาน
3. นายอนุพงษ์ สมศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาโด อินต๊ะจักรโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
5. นายธนากร ยอดสุวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ คุ้มถนอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. นายวีรจิตต์ เตี้ยอรุณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายจักกริช รูปะวิเชตรโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ประธาน
2. นางมนัชนก ตามวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธาน
3. นายอนุพงษ์ สมศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาโด อินต๊ะจักร โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
5. นายธนากร ยอดสุวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ คุ้มถนอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. นายวีรจิตต์ เตี้ยอรุณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ คีลาวงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประธาน
2. นายโยธิน ศิริเอ้ยโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธาน
3. นายศุภโชค แสงทองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา อินทยศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายจิตรกร ปันทราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวีระยุทธ คีลาวงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประธาน
2. นายโยธิน ศิริเอ้ยโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธาน
3. นายศุภโชค แสงทองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา อินทยศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายจักกริช รูปะวิเชตรโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ประธาน
2. นายวีระยุทธ คีลาวงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายรองประธาน
3. นายศุภโชค แสงทอง โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา อินทยศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนากร ยอดสุวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว 4 ขา ม.1-ม.3
1. นายโยธิน ศิริเอ้ยโรงเรียนเทิงวิทยาคม ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ คุ้มถนอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ สมศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาโด อินต๊ะจักรโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
5. นายวีรจิตต์ เตียอรุณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางมนัชนก ตามวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
เขียนแบบเทคนิค ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร สัมฤทธิตานนท์ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ประธาน
2. นายมิ่งขวัญ เทพวงศ์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม รองประธาน
3. นายวัลลภ คำวังโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ
4. นายนิคม กาวิละ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุสรา เทียนประดิษฐ์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
เขียนแบบเทคนิค ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายปกรณ์ บุลยเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธาน
2. นายสวัสดิ์ กันแก้ว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รองประธาน
3. นายนิกร ชัยชนะพงษ์ โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลภิเษก กรรมการ
4. นางสาวเอกลักษณ์ อินเทพโรงเรียนแม่จันวิทยาคม กรรมการ
5. นายภัทรวุฒิ ภวะภูตานนท์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ใจตุ้ยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธาน
2. นางสุชาดา ควรคิดโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมรองประธาน
3. นางเพ็ญศรี กันแก้วโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงเทียน โกศัยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุพาวดี สุขทรรศนีย์โรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์เลขานุการ
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธาน
2. นางสาวภัทร์ธิชวี ปินใจโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ เหลี่ยมพงศาพุทธิโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางลำดวน มะโนชัยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรณู ปานกลางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายแมนสรวง แซ่ซิ้มโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธาน
2. นางอมรภัค ธรรมสุภาโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธาน
3. นายอรรถพล อินต๊ะสืบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณี นิยมโรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
5. นายกอบกิจ เมืองอินทร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี พรมลังกาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งฯเลขานุการ
โครงงานอาชีพ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น (ช่างอุตสาหกรรม) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ผามั่ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ประธาน
2. นายณรงค์ ดารารัตน์ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคม รองประธาน
3. นายผดุงกุล นันตรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
4. นายพนม โต้งยงค์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมิ่งขวัญ เทพวงศ์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานอาชีพ ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย (ช่างอุตสาหกรรม) ม.4-ม.6
1. นายธนู บุตรหล่อโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ประธาน
2. นายสวัสดิ์ กันแก้ว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รองประธาน
3. นายประเสริฐ ผามั่งโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ สุอารามโรงเรียนเชียงของวิทยาคม กรรมการ
5. นายสงบ วุฒิพรหมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุขสวัสดิ์ สุภามณีโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพรเพ็ญ สันธิราษฎร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธาน
2. นางอรุณ เสมอเหมือนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ม่วงทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทร์ธิชวี ปินใจโรงเรียนห้อยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเลขานุการ
การจักสานไม้ไผ่ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางพรเพ็ญ สันธิราษฎร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธาน
2. นางนาฎสุดา ใจคำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางวลัยพรรณ ยะคำป้อโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
การตอบปัญหาธุรกิจ ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางสยุมพร วิทยาภัคโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ประธาน
2. นางรมณี สุวรรณปัญญาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธาน
3. นางสุชาดา ควรคิดโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
4. นางมลธิรา กรุณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรเพ็ญ ใจแปงโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางบรรเทือง นันท์บัญชาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเลขานุการ
การตอบปัญหาธุรกิจ ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางสยุมพร วิทยาภัคโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นางรมณี สุวรรณปัญญาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธาน
3. นางสุชาดา ควรคิดโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
4. นางมลธิรา กรุณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรเพ็ญ ใจแปงโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางบรรเทือง นันท์บัญชาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเลขานุการ
การพิมพ์ดีดภาษาไทย ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ใจสมโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธาน
2. นางสาวรัชดาวรรณ ตั้งสุธรรมกุลโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธาน
3. นางบรรเทือง นันท์บัญชาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
4. นางถนอมศรี เหมืองทองโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางจรีรัตน์ ธรรมสรางกูรโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเลขานุการ
การพิมพ์ดีดภาษาไทย ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ใจสมโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธาน
2. นางบรรเทือง นันท์บัญชาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
3. นางจรีรัตน์ ธรรมสรางกูรโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเลขานุการ
เดินสายไฟบนแผงไม้ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นายเจฎกาญ เพชราเวช โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประธาน
2. นายสุทธิ ทองคำโรงเรียนนครวิทยาคม รองประธาน
3. นายสมจิตร ธิมาไชย โรงเรียนพญาเม็งราย กรรมการ
4. นายชาลี มะโนวรรณ์ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีนิกร ใจสม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เลขานุการ
เดินสายไฟบนแผงไม้ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายษิณ ธรรมสรางกูร โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ประธาน
2. นายนิกร ชัยชนะพงษ์ โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลภิเษก รองประธาน
3. นายสุขสวัสดิ์ สุภามณี โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
4. นายพลภัทร พรมเมืองโรงเรียนสหศึกษาศาสตร์เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย สมบัติใหม่โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธาน
2. นางสาวบุษยา แหนคำโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายปราการ ชัยชุมภูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษยา แหนคำโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธาน
2. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
3. นายปราการ ชัยชุมภูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานเกษตร ม.4-ม.6
1. นายมานพ เมืองอินทร์โรงเรียนกรรมการ
2. นายโกศล อุดปินโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุรชัย วาตะผาบโรงเรียนกรรมการ
4. นายสังคม ณ น่านโรงเรียนกรรมการ
5. นายอุทัย พรพิกุลโรงเรียนกรรมการ
6. นายอำนวย นันทฤทธิ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสุขสวัสดิ์ สุภามณีโรงเรียนประธาน
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุขสวัสดิ์ สุภามณีโรงเรียนกรรมการ
โครงงานการเกษตร ประเภทโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทวีเดช มณีรัตน์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประธาน
2. นายบัญชา ใจจิตรโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์รองประธาน
3. นายจีราวัฒน์ กันทะยศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทรังสิมันต์ กันธวงค์โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ นันทชัยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นายอุดม ทนทานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
8. นายชัยรัฐ ถาศักดิ์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
9. นางจำรัส นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเลขานุการ
ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สุขทวีโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประธาน
2. นายเจฎกาญ เพชราเวช โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รองประธาน
3. นายนิคม กาวิละ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4. นายวัลลภ คำวัง โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีนิกร ใจสม โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นายเสกสรรค์ หิรัญสถิตย์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายมิ่งขวัญ เทพวงศ์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ประธาน
2. นายกำพล อุปละ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม รองประธาน
3. นายศักดา ยารังษีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสงบ วุฒิพรหม โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ กันแก้ว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
6. นายวิเชียร สัมฤทธิตานนท์ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุทธิ ทองคำโรงเรียนนครวิทยาคม เลขานุการ
โครงงานการเกษตร ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นายคฑาวุฒิ คำดีโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธาน
2. นายวันชัย อนันตรังสรรค์โรงเรียนพานพิทยาคมรองประธาน
3. นายสานิตย์ เจริญพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายปรีชา ศิริวงค์ทองโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพงษ์ กรรัตนศักดิ์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางธัญพร สิทธิยศโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัญ มาละวิชัยโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝันโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นางรุ่งนภา สดสะอาดโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมเลขานุการ
โครงงานเกษตร ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ โรหิตาคนีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธาน
2. ว่าที่ร้อยโททวีป วงค์ชาลีกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธาน
3. นายชัชวาลย์ บุญกองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางมัณฑนา บัวประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชัย อุนมหาวรรณ์โรงเรียนห้อยซ้อวิทยาคมกรรมการ
6. สิบเอกจรัญ สุธาพจน์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางสายชน ต๊ะยายโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสันติชาติ สุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายประธาน
2. นางสาวกาญจนา สวยสมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรองประธาน
3. นายนิมิตร ไตรบุญรักษ์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัชรา ราชคมโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางกานดา ชุมภูวิเศษโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกวรรณ สันธิโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา วงค์ชัยโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
8. นางพรวิมล ไชยสุขโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุกัญญา เมืองมูลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุจิตรา พรมเสนโรงเรียนพานพิทยาคมเลขานุการ
ประดิษฐสวนถาด(แบบสวนชื้น) ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ โรหิตาคนีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธาน
2. นายเสมียน แปงคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยารองประธาน
3. นายวันชัย อนันตรังสรรค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาล บุญกองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายจักพันธ์ ชอบจิตต์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นายมานพ เมืองอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายวรรณศักดิ์ ราชสมศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นายสังคม ณ น่านโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
11. นายอำนวย นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
12. นางรุ่งนภา สดสะอาดโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสุรีย์ ศรีเลาว์โรงเรียนวาวีวิทยาคมเลขานุการ
ประดิษฐ์สวนถาด (แบบสวนชื้น) ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จิตจำลองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธาน
2. นายชัยรัฐ ถาศักดิ์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายสง่า วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายโชคเกื้อ อินทร์จันทร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายสมชาย ชัยมินทร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นายอานนท์ จาดิโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
7. นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นายจตุรงค์ เครื่องคำโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
9. นายไชยรัตน์ พรหมเสนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายพิทยา แสงนิลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
การเชื่อมไฟฟ้า ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นายกำพล อุปละ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ ลังกาแก้วโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รองประธาน
3. นายสุชา มณีวัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ลีเลิศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ ผามั่ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เลขานุการ
การเชื่อมไฟฟ้า ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ บั้งเงิน โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธาน
2. นายสมจิตร สิมาไชยโรงเรียนพญาเม็งราย รองประธาน
3. นายเสกสรร หิรัญสถิตย์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
4. นายประเสริฐ ผาเมืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
5. นายมิ่งขวัญ เทพวงศ์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางลำดวน มะโนชัยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมประธาน
2. นางสมบูรณ์ ธรรมวงษ์โรงเรียนพญาเม็งรายรองประธาน
3. นางกล่อมจิตร์ วงค์สารภีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯกรรมการ
4. นางพรพรหม คำโมนะโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางปุณญาภรณ์ แสงจันทร์โรงเรียนนครวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธาน
2. นางสาวกมลลักษณ์ กาวิลาวรรณโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมรองประธาน
3. นางจำรัส นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งนภา สดสะอาดโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางเรณู ลาภใหญ่โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมเลขานุการ
งานอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนิกร ใจสม โรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธาน
2. นายอาโด อินต๊ะจักรโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา รองประธาน
3. นายธนู บุตรหล่อโรงเรียแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นายปฐม สมศรี โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
5. นายจักรวุธ ราชรองเมือง โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เลขานุการ
งานอิเล็กทรอนิกส์ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายพรชัย สุรทานนท์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธาน
2. นายธนู บุตรหล่อโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมรองประธาน
3. นายษิณ ธรรมสรางกูร โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4. นายจักรวุธ ราชรองเมือง โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กรรมการ
5. นายสินาด มาลารัตน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
การจำแนกพืชกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นายโชคเกื้อ อินทร์จันทร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธาน
2. นายจักรกริช เมืองหอมโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโททวีป วงค์ชาลีกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ บุญกองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายสมชาย ชัยมินทร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
6. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นางพิสมัย คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมเลขานุการ
การจำแนกพืชกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายทวีเดช มณีรัตน์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประธาน
2. นายคฑาวุฒิ คำดีโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมรองประธาน
3. นายสังคม ณ น่านโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสมียน แปงคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นายปรีชา ศิริวงค์ทองโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายสง่า วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางมัณฑนา บัวประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวิไล ชัชวรัตน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธาน
2. นางอริสรา วงศ์ไชยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรองประธาน
3. นางกนิษฐา หมอยาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางมนรัก นวะบุศย์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ เรวรรณ์โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายนาฎสุดา ใจคำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมเลขานุการ
การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางวงเดือน นันทาทองโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประธาน
2. นางสาววรินทร งามเมืองโรงเรียนวาวีวิทยาคมรองประธาน
3. นางวิมลพรรณ จันทาโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางอำพร เชื้อสะอาดโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางมันทนา กอตระกูลสินโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางอารี อัศวโกวิทพงศ์โรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางอารี อัศวโกวิทพงศ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เลขานุการ
การตอบปัญหาเกษตร ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย วาตะผาบโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธาน
2. นายอำนวย นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ไชยมงคลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทรังสิมันต์ กันธวงค์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางรุ่งนภา สดสะอาดโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นายสมพงษ์ กรรัตน์ศักดิ์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางศิริจันทร์ สุทำทานโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายโกศล อุดปินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
9. นายกนกศิลป์ จันทร์ฝั้นโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
10. นายสัมพันธ์ นันทะชัยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
11. นายจีราวัฒน์ กันทะยศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
12. นางจำรัส นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเลขานุการ
การตอบปัญหาเกษตร ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีย์ ศรีเลาว์โรงเรียนวาวีวิทยาคมประธาน
2. นางสายชน ต๊ะยายโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. นายเจษฎา สุวรรณปัญญาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางรติพร สิทธิเป็งโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายปฐพี นิลปะกะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นายอุดม ทนทานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัญ มาละวิชัยโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นางกนกวรรณ มโนสร้อยโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวธมลรรณ ใจคำวังโรงเรียนดอยงามวิทยาคมประธาน
2. นายมนต์ชัย สีปินโรงเรียนพญาเม็งรายรองประธาน
3. นายเดชพงษ์ อุ่นชาติโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัญญู ปัญญาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ สุทะกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางวิไลวรรณ อินทะโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
7. นายนิรุด ไชยเกษมโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางกวีวรรณ เดชปักษ์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจินตนา รัตนชัยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอมล ขอนดอกโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมประธาน
2. นางมรกต ทากันโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวณิชกานต์ จินะพรมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต ธิจันดาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม ชินะกุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี ทะวงศ์อารีโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
8. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ ไชยชมภูโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวสุวิมล ม้าดีโรงเรียนแม้อ้อวิทยาคมกรรมการ
4. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญเชิง นามวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวลัยพรรณ ยะคำป้อโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธาน
2. นางมลธิรา กรุณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. นางดรุณี เตชะตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุภา ชนะกุลโรงเรียนเม็งรายวิทยาคมประธาน
2. นางอุบลวรรณ ชูเวชโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายรองประธาน
3. นางสมบูรณ์ ธรรมวงษ์โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางปุณญาภรณ์ แสงจันทร์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางกันวิภา วังปิงชัยโรงเรียนลูกรักเชียงของเลขานุการ
การประดิษฐ์สวนแก้ว (แบบสวนแห้ง) ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นายคฑาวุฒิ คำดีโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธาน
2. นายบุญช่วย อุดมธนารักษ์โรงเรียนพญาเม็งรายรองประธาน
3. นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายธิราช จันต๊ะคาดโรงเรียนเมืองเชียงรายกรรมการ
5. นายสานิตย์ เจริญพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นายปรีชา ศิริวงศ์ทองโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นายจักรพันธ์ ชอบจิตต์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
8. นายสมพงษ์ ชื่นชมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
9. นางรติพร สิทธิเป็งโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเลขานุการ
การประดิษฐ์สวนแก้ว (แบบสวนแห้ง) ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ ศรีธัญญลักษณ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธาน
2. นายวรวิทย์ คำหลวงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวสุรีย์ ศรีเลาว์โรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสมียน แปงคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นางธัญพร สิทธิยศโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎา สุวรรณปัญญาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายจักรกริช เมืองหอมโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
8. นางกนกวรรณ มโนสร้อยโรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
9. นายชัชวาลย์ บุญกองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ ชัยวุฒิโรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห์ประธาน
2. นางคณธิรา พรหมมาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธาน
3. นางสุวรรณี หมื่นตื้อโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีไพร ชาญชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตรโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา ยอดเชียงคำโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาประธาน
2. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธาน
3. นางสาวอริสรา สุภาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ม่วงทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางแสงเทียน โกศัยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางดรุณี เตชะตาโรงเรียนพานพิทยาคมเลขานุการ
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางวัญชลี ด่านพนังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นางกนกวรรณ มโนสร้อยโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมรองประธาน
3. นางพรรณเพ็ญ คิดอ่านโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรี คงพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอำพร เชื้อสะอาดโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธาน
2. นางสาววรินทร งามเมืองโรงเรียนวาวีวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวสุนิดา แปงคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
4. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางธัญญภัสร์ ทองคำโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางหทัยชนก ถาแหล่งโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมประธาน
2. นายเบญ เครือสารโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธาน
3. นายกิตติพงศ์ มงคลคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ คำปวนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นายพิพัฒน์ สรรพสุขโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธัญญชล ทองสาโรงเรียนพานพิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางหทัยชนก ถาแหล่งโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมประธาน
2. นายเบญ เครือสารโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรองประธาน
3. นายกิตติพงศ์ มงคลคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ คำปวนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นายพิพัฒน์ สรรพสุขโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธัญญชล ทองสาโรงเรียนพานพิทยาคมเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิติกร จันทร์แก้วโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธาน
2. นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมรองประธาน
3. นายอนุภาพ มงคลโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายดุสิต คำยวงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ทาอุปรงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเบญจมาส ต่อนจันทร์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
7. นายศิวกร กานันตาโรงเรียนพานพิทยาคมเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อินต๊ะเขียวโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธาน
2. นางมาลี มนาคมโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้วโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายครรชิต ครูบาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตนา หัตถังโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นายเกรียงไกร อภิธนังโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมประธาน
2. นายอนุชิต โปราหาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธาน
3. นายสาธิต ธรรมขันทาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ ขันทะโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นายวศิน มงคลสารโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐกานต์ ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธาน
2. นางสาวระวิวรรณ วงค์บุญมาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ กุลชัยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรกันย์ กุลประภัสสร์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจันทิมา เตจ๊ะวันดีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธาน
2. นางพนิดา รุจิพรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. MissMelinda Affriolโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. MissJackquline Addco โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรุจิรา ดาราสว่างโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิสม โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสุชัญญา ชัยมงคลโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
8. นางณัฐมล เชยบาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นางยุเรศ พรหมมินทร์โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุมลวรรณ จันทกาญจน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. Mr.William Laurenโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางนิตยา วิภูสันติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธาน
2. นางสาวเขมนิจ วงค์สารภีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. MissDonnie -โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
4. Mr.Kieran O’ Brienโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. Mrs.Maya Higginsโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายปพนธนัย อินต๊ะอ้อมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิสมโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ ทองนาคโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธนพร มณีรัตน์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
10. นายศรัณย์กร มาลาวงศ์อริยะโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกุลธิดา อาษาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
12. นางศศิภา วงศ์ใหญ่โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
13. นางสันทนา จองสกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
14. นางรุ่งนภา ยานะรังสีโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ก๋าคำโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางสายรุ้ง ไชยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. MissTina Cerrilliโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
4. นางบุศรินทร์ มาภิรมย์ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ทิพย์ สิงห์เอ้ย โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นางกมลลักษณ์ ยะมาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอำไพ นิลสวิทย์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
8. นางวัชราภรณ์ มาจากุลต๊ะโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวลินดา ชมภูศรีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นางกาญจนา ด่านวิไลปิติกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
11. นางนวลละออ วาสเอื้อยวงศ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ มณีมูลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางจันทร์ธิดา ปินใจโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. MissTina Cerrilliโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
4. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ
5. นางรุ่งนภา มูลคำดีโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศรัญญา วงษ์พฤกษาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวศศิธันว์ สีลอโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศิริรัตน์ แสนมาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปานจิต ตันบุญต่อโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
10. นางคำแพร ติ๊บโคตร โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี ตั้งประเสริฐโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางเยาวเรศ งานดีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. Mr.Alex Thetfordโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
4. Mrs.Lauren Williams โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
5. Mr.Jonathan Knickerbockerโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรุจิรา คำสุภาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรพรรณ เด่นประภัสร์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพิมพ์ชนก ปิงสุเสนโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุวภัทร กิจพิทักษ์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นายปรีชา คำแสนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมประธาน
2. นางนิลนภา จังหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. Mr.Henry A. Phillipsโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.John Talbotโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. Mrs.Annia -โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวจิรนันท์ ศรีจันทร์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางบงกช ยามีโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
8. นางตรีนุช สมแก้วโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางลำคอง เหลี่ยมวัฒนาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางนิรชา คำวังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. Mr.Heiko Olschewskiโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. MissJennifer Seniorโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
5. MissFarah Ghouriโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นางธัญญาเรศ ก้อนแก้วโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
7. นายภานุมาศ ท้าวไชยมูลโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสินีรัตน์ พันธ์วิไลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปรานอม ปุกตั้งโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
10. นายปุกตั้ง แซ่มัวโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
11. นางโสพิน ไชยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
12. นางเพ็ญโสภา ทาแกงโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
13. นางจารุนันท์ ใจจิตรโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรรณ โคตะนนท์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธาน
2. นางสาวปรารถนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. Mr.Paul E. Lewisโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Fabeora Bacazโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
5. MissSara Peccianti โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ ธรรมสอนโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี วรรณรัตน์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ ฤทธิ์กล้าโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ อิ่นอานาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นายอำนวย ใจมิภักดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
11. นางสาวขวัญเรือน ชูศรีโฉมโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
12. นายชัชวาล ราชคม โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
13. นางชูขวัญ เครือวงค์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
14. นายรติภัทร ชื่นใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Mr.Philippe FABRE เจ้าของภาษากรรมการ
2. Mr.me Flavie Lepoutreเจ้าของภาษากรรมการ
3. Mr.Thomas Dinasquetเจ้าของภาษากรรมการ
4. นางพรรณราย จันทยศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางอังสนา ลายดิลกโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Mr.Philippe FABRE เจ้าของภาษากรรมการ
2. Mrs.Flavie Lepoutreเจ้าของภาษากรรมการ
3. Mr.Thomas Dinasquetเจ้าของภาษากรรมการ
4. นางพรรณราย จันทยศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
5. นางอังสนา ลายดิลกโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
การทดสอบการฟังภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Mr.Philippe FABRE เจ้าของภาษากรรมการ
2. Mrs.Flavie Lepoutreเจ้าของภาษากรรมการ
3. Mr.Thomas Dinasquetเจ้าของภาษากรรมการ
4. นางพรรณราย จันทยศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
5. นางอังคณา ฉายดิลกโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ สุนันตา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. นางหทัยรัตน์ อินทร์จันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
3. นางสาววัลลภา ตัลพัฒน์ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
4. นายวุฒิพันธ์ อิ่นคำ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกัญญา เปรื่องสมบูรณ์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา ไกลถิ่น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
7. นางสาวยุวดี กันทะเขียว โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
8. นางมะลิลา พันธ์ประยูรโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ
9. นางวรรณา สมัครไทย โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวชนัญธิดา กาสิชัย โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นายทัชชกร ทาริยะ โรงเรียนพานพิทยา กรรมการ
12. Mr.Jonathan Cody โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
13. MissKiran Dhaliwalโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
14. Mr.James Williamsonโรงเรียนพานพิทยา กรรมการ
15. นางรติกร ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ สุขวัฒนพันธ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประธาน
2. Mr.Ronan O’ Connellโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Stephen Dempsterโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
4. MissHarvinda Sahola โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ทะละภา โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวอารีย์ กองแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ แก้วมาลา โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
8. นายเกียรติชัย ยานะรังษีโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
9. นายต่อตระกูล บุญปลูก โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ
10. นางณัฐกานต์ ทาเอ้ย โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวเบญจวรรณ หนุนหนัก โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ
12. นางสาวโชตินิช ดีแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
13. นางพันธ์นอม สุวรรณคาม โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
14. นายชัยฤกษ์ ไชยศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธาน
2. นางสาวอาภัสรา ถิรกุลธรรมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาววัชรี อ้ายไชย โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Xu Weijie โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. MissJin Xiaoqingโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
6. นางสาวบัวผัด เสียเหวยโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายณรงค์เดช นามแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมประธาน
2. นางสาวอาภัสรา ถิรกุลธรรมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวชลลดา ยั่งยืนเจริญสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. Mr.Li Xinghuiโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. MissLi Zhengju โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนันท์นภัส บุญธรรมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธาน
2. นางสาวภัทรวรรณ ม้าทองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายไกรสร เตปังโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
4. นางสาวพัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางณิชญารัตน์ ธนเฉลิมโรจน์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Kigami Toshiakiมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
7. MissSana Okamuraมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย กรรมการ
8. Mr.Shinnosuke Okabeโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
9. Mr.Keiichi Setoโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
10. Mr.Kigami Toshiakiโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
11. MissSana Okamuraโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
12. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวนงเยาว์ บุดดีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นางสาวภัทรวรรณ ม้าทองโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
3. นายไกรสร เตปังโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางสาวพัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์โรงเรียนพานพิทยา กรรมการ
5. นางณิชญารัตน์ ธนเฉลิมโรจน์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. Miss Naoko Takatsukaโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. Miss Miwa Hida โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
8. Mr. Shinnosuke Okabe โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
9. Mr. Keiichi Satoโรงเรียนพานพิทยา กรรมการ
10. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวนงเยาว์ บุดดีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโกสน แสงฤทธิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธาน
2. นายสมพร มะเกิ๋น โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิโรจน์ เทพวงศ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชัย ยามี โรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ใหม่วงค์ โรงเรียนพานพิทยาคมเลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสำเริง ธิวรรณ์ โรงเรียนพานพิทยาคมประธาน
2. นายพิพัฒน์พงศ์ รุ้งดี โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
3. นางสุรีย์ วิริยะตระกูลธร โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
4. นายอนันท์ อวรรณา โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นายชิดชอ ชัยครองรักษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม จันทะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายศิลา เฉียบแหลม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสุวดี คำสุทธิ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชา ปินตา โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญรัตน์ พิมขาลี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม จันทะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายศิลา เฉียบแหลม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสุวดี คำสุทธิ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญรัตน์ พิมขาลี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นางกรองนภา ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีวรรณ ชนะใหญ่โรงเรียนเทิงวิทยาคมเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นางกรองนภา ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีวรรณ ชนะใหญ่โรงเรียนเทิงวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวาริณี จิตต์สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ประธาน
2. นางธนาพร วงศ์วาน โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรางคณา หาญจักราพิทักษ์ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กรรมการ
4. นางพรทิพย์ อิสสระภาพ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอุดม ยารวง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธาน
2. นายเดชชาติ แสนประเสริฐ โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภวัจน์ พรมตันโรงเรียนนครวิทยาคม กรรมการ
4. นายเจริญ เขวาลำธารโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวปาณิตา ตาต๊ะคำ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ อิสสระภาพ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธาน
2. นางสาวจุฑามาศ กรงจักร์ โรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
3. นางคนึงนิจ สุรินทร์แก้วโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเกษสุดา จันแดง โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกานต์สินี สาคำ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประธาน
2. นางสาวฐิติชญา ยาละ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางธีรนันท์ ห่อนบุญเหิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
4. นางศศิธร วงค์ประดิษฐโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ
5. นางอรุณี ผ่องใส โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางพรรณทิพย์ เปาวัลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธาน
2. นางจันทนา วีรศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รองประธาน
3. นางพิลาวัลย์ จันทร์กองโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชัย มากอยู่ โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกชพรรณ ศรีทอง โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางกัจติมา ยางนอก โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาววาสนา คำห้วยหาญโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
8. นายวิทยา ลือยศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
10. นางอารีรัตน์ คำไฝ โรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวแพรวนภา คำทาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
12. Mr.Frank Paul Verschuur .โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางผ่องศรี จัตุปาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นางอำนวยพร ทั่งทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รองประธาน
3. นางนงเยาว์ มงคลสารโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา เรือนสังข์โรงเรียนนุชนารถอนุสรณ์กรรมการ
5. นางกรรณิกา เกตุบุญเรืองโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
6. สิบเอก ขจร สิงหนาทโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางศรีสุนีย์ กันทาเดชโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรสวรรค์ มะโนเรืองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นางเมธากานต์ ทำมะเลิศโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
10. นายนคร ชมภูพานโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
11. นายศราวุธ ชาชุมวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
12. Mr.Geoffrey Cockeyโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
13. นายวิชัย มากอยู่โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
14. นายวิทยา ลือยศโรงเรียนยางฮอมวิทยากรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา สวามิวัศดุ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายสิทธิพงษ์ วงศ์ษาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ดิริวงศ์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ สมวรรณ์ โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นายอรรณพ คำมีสว่าง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุมนา พรรษาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางเยาวลักษณ์ ใจแก้วโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
9. นางลัดดาวรรณ์ สมณะช้างเผือกโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุระเวช ใจยาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอุบลรัตน์ สักแกแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
12. นางบุหงา วิชาโรงเรียนห้วยซ้อฯ กรรมการ
13. นางรัชนก เพียรจริง โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
14. นายนิเวศ ทะลังกาโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
15. นางสาวดุษฎี เชตะวันโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวทิพวรรณ เพียรการ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
17. นายกัมปนาท ดอนลาวโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
18. นายมนตรี บัดปันโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
19. นางเครือวัลย์ หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา สวามิวัศดุ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายสิทธิพงษ์ วงศ์ษาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ศิริวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ สมวรรณ์ โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นายอรรณพ คำมีสว่าง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุมนา พรรษาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางเยาวลักษณ์ ใจแก้วโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
9. นางลัดดาวรรณ์ สมณะช้างเผือกโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุระเวช ใจยาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอุบลรัตน์ สักแกแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
12. นางบุหงา วิชาโรงเรียนห้วยซ้อฯ กรรมการ
13. นางรัชนก เพียรจริง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
14. นายนิเวศ ทะลังกาโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
15. นางสาวดุษฎี เชตะวันโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวทิพวรรณ เพียรจริง โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
17. นายกัมปนาท ดอนลาวโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
18. นายมนตรี บัดปันโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
19. นางเครือวัลย์ หาญแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
A Math ทีม ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา สวามิวัศดุ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายสิทธิพงษ์ วงศ์ษาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ดิริวงศ์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ สมวรรณ์ โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นายอรรณพ คำมีสว่าง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุมนา พรรษาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางเยาวลักษณ์ ใจแก้วโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
9. นางลัดดาวรรณ์ สมณะช้างเผือกโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุระเวช ใจยาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอุบลรัตน์ สักแกแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
12. นางบุหงา วิชาโรงเรียนห้วยซ้อฯ กรรมการ
13. นางรัชนก เพียรจริง โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
14. นายนิเวศ ทะลังกาโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
15. นางสาวดุษฎี เชตะวันโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวทิพวรรณ เพียรจริง โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
17. นายกัมปนาท ดอนลาวโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
18. นายมนตรี บัดปันโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
19. นางเครือวัลย์ หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3 เดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา สวามิวัศดุ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธาน
2. นายสิทธิพงษ์ วงศ์ษาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ดิริวงศ์โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ สมวรรณ์ โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นายอรรณพ คำมีสว่าง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุมนา พรรษาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางเยาวลักษณ์ ใจแก้ว โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
9. นางลัดดาวรรณ์ สมณะช้างเผือกโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุระเวช ใจยาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
11. นายอุบลรัตน์ สักแกแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
12. นางบุหงา วิชาโรงเรียนห้วยซ้อฯกรรมการ
13. นางรัชนก เพียรจริง โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
14. นายนิเวศ ทะลังกา โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวดุษฎี เชตะวันโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวทิพวรรณ เพียรการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
17. นายกัมปนาท ดอนลาวโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
18. นายมนตรี บัดปันโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
19. นางเครือวัลย์ หาญแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวกรวรรณ พิฆเนศวรโรงเรียนดอยหลวงวิทยาคมประธาน
2. นางสาวบุศรินทร์ ไชยทนโรงเรียนพานพิทยา กรรมการ
3. นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม กรรมการ
4. นางวลีรัตน์ เพียงใจวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ใจมาโรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ ปันแก้วโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางดาวเรือง นมัสโกโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธาน
2. นางสาวนิภาพร ปัญญาใจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม กรรมการ
3. นายนพพล อินตั๋นโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณิชนันทน์ กันทะลาโรงเรียนวาวีวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยากรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ ปันแก้วโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอรุณ คงสินโรงเรียนดอยหลวงประธาน
2. นายเชวง จิตรประสารโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งสุรีย์ สุทธกุล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมณฑนรรห์ อุ่นกันทาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุริวรรณ ประสมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวตวิษา มูลทาทองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
8. นายภิรายุ วิวัฒนสถิตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
9. นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
10. นางทิพปภา จันทร์ลือโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวมนาภรณ์ อุ่นบ้านโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
12. นางรัตนาภรณ์ ไซสวัสดิ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
13. นางจินตนา แสนงายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
14. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางอรุณ คงสินโรงเรียนดอยหลวงประธาน
2. นายเชวง จิตรประสารโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งสุรีย์ สุทธกุล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมณฑนรรห์ อุ่นกันทาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุริวรรณ ประสมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวตวิษา มูลทาทองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
8. นายภิรายุ วิวัฒนสถิตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
9. นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
10. นางทิพปภา จันทร์ลือโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวมนาภรณ์ อุ่นบ้านโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
12. นางรัตนาภรณ์ ไซสวัสดิ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
13. นางจินตนา แสนงายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
14. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
ซูโดกุ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางอรุณ คงสินโรงเรียนดอยหลวงประธาน
2. นายเชวง จิตรประสารโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งสุรีย์ สุทธกุล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมณฑนรรห์ อุ่นกันทาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุริวรรณ ประสมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวตวิษา มูลทาทองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
8. นายภิรายุ วิวัฒนสถิตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
9. นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
10. นางทิพปภา จันทร์ลือโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวมนาภรณ์ อุ่นบ้านโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
12. นางรัตนาภรณ์ ไซสวัสดิ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นางจินตนา แสนงายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
14. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ
ซูโดกุ ทีม ม.4-ม.6
1. นางอรุณ คงสินโรงเรียนดอยหลวงประธาน
2. นายเชวง จิตรประสารโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งสุรีย์ สุทธกุล โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมณฑนรรห์ อุ่นกันทาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุริวรรณ ประสมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวตวิษา มูลทาทองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
8. นายภิรายุ วิวัฒนสถิตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
9. นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
10. นางทิพปภา จันทร์ลือโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวมนาภรณ์ อุ่นบ้านโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
12. นางรัตนาภรณ์ ไซสวัสดิ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
13. นางจินตนา แสนงายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
14. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]