หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2555   6 ก.ย. 2555   7 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442,443 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444,445,446 7 ก.ย. 2555 09.00-10.30
3 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343,344,345 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433,434 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
6 000413 โต้วาที ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 1 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
7 000415 ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องหมอภาษา 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
8 000421 เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341,342 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานโดม 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องศูนย์สังคม 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สวนตุง 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคารศาลาดำรงธรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000349 การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433 7 ก.ย. 2555 13.00-14.30
6 000350 การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434,435,436 7 ก.ย. 2555 13.00-14.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000441 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000442 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000443 ออกแบบปกหนังสือ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000444 ออกแบบปกหนังสือ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000356 พหุรงค์ลายไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000357 พหุรงค์ลายไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000358 วาดภาพลายเส้นประเภทลายไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000359 วาดภาพลายเส้นประเภทลายไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134,136 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000361 วงสตริง/สตริงคอมโบ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานรำวงย้อนยุค 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00 น.
11 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
12 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234-236 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
13 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
14 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 7 ก.ย. 2555 09-00-16.00
15 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
18 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000402 เขียนแบบเทคนิค ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องอุตสาหกรรม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000403 เขียนแบบเทคนิค ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องอุตสาหกรรม 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
3 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 2 7 ก.ย. 2555 09.00-14.00
4 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชั้น 1 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000417 งานอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000422 งานอิเล็กทรอนิกส์ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
7 000371 การจำแนกพืชกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 1 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000372 การจำแนกพืชกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000374 การตอบปัญหาเกษตร ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องจุฬาภรณฯ 3 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000375 การตอบปัญหาเกษตร ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการคณิตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
12 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
13 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 1 7 ก.ย. 2555 09.00-14.00
14 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 2 7 ก.ย. 2555 09.00-14.00
15 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สนามฟุตบอล 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ห้องโสตทัศนศึกษาอาคาร1 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ห้องโสตทัศนศึกษาอาคาร1 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ห้องแนะแนวอาคาร 2 ห้อง ห้อง 225 - 226 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ห้องแนะแนวอาคาร 2 ห้อง ห้อง 225 - 226 7 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524-525 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
8 000431 A Math ม.1-ม.3 เดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-523 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
9 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524-525 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
10 000432 A Math ทีม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 3-4 ห้อง 536,537,546,547 7 ก.ย. 2555 9.00-11.00
11 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333.336 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
12 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526-527 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
13 000433 ซูโดกุ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
14 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
15 000434 ซูโดกุ ทีม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526-527 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]