หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2555   6 ก.ย. 2555   7 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442,443 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444,445,446 6 ก.ย. 2555 09.00-10.30
3 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343,344,345 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433,434 6 ก.ย. 2555 09.00-10.00
6 000414 ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องหมอภาษา 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
7 000418 คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435,436 6 ก.ย. 2555 09.00-10.00
8 000419 เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435,436 6 ก.ย. 2555 13.00-14.00
9 000420 เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341,342 6 ก.ย. 2555 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-523 6 ก.ย. 2555 09.00-11.30
2 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-527 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521, ศูนย์ทางไกลฯ 6 ก.ย. 2555 09.00-10.30
4 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 538 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000381 คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ , อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ , ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 6 ก.ย. 2555 08.00-16.30
3 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 6 ก.ย. 2555 08.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องศูนย์สังคม 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
2 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานโดม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สวนตุง 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221,222 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223,224 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคารศาลาดำรงธรรม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000348 การแข่งขันโครงงานสังคม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานโดม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000344 การตอบปัญหาสาระหน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433 6 ก.ย. 2555 13.00-14.30
9 000345 การตอบปัญหาสาระหน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434,435,436 6 ก.ย. 2555 13.00-14.30
10 000346 การตอบปัญหาสาระเศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442,443 6 ก.ย. 2555 13.00-14.30
11 000347 การตอบปัญหาสาระเศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444,445,446 6 ก.ย. 2555 13.00-14.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000423 ทดสอบสมรรถภาพทางกายชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000424 ทดสอบสมรรถภาพทางกายหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000425 ทดสอบสมรรถภาพทางกายชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000426 ทดสอบสมรรถภาพทางกายหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000366 โครงงานศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เต้นท์ 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000373 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000427 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000428 ประติมากรรมนูนสูง สากล ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000435 ประติมากรรมนูนสูง สากล ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000436 ประติมากรรมนูนต่ำ สากล ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000437 ประติมากรรมนูนต่ำ สากล ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000430 ประติมากรรมลอยตัว ไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000058 ประติมากรรมนูนสูงลายไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000438 ประติมากรรมนูนสูงลายไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000440 ประติมากรรมนูนต่ำลายไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000439 ประติมากรรมนูนต่ำลายไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000354 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวปี่ซอ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00
15 000457 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทขลุ่ยพื้นเมืองหรือขลุ่ยหลีบ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00
16 000458 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวสะล้อ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00
17 000459 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวซึง ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00
18 000460 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวพิณเพี๊ยะ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.00
19 000355 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองประเภทวง ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
20 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เวที 1 เวทีรำวงย้อนยุค 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
21 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เวที 1 เวทีรำวงย้อนยุค 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
22 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
23 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234-236 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
24 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
25 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
26 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
27 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
28 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
29 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000454 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว 4 ขา ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 1 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
4 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 2 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
5 000406 เดินสายไฟบนแผงไม้ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000407 เดินสายไฟบนแผงไม้ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
7 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 1 6 ก.ย. 2555 09.00-14.00
8 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 1 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000367 โครงงานการเกษตร ประเภทโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 1 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000368 โครงงานการเกษตร ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 2 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000369 โครงงานเกษตร ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 2 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
12 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 2 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000370 ประดิษฐ์สวนถาด (แบบสวนชื้น) ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 4 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000084 ประดิษฐสวนถาด(แบบสวนชื้น) ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 4 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
15 000411 การเชื่อมไฟฟ้า ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 2 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000416 การเชื่อมไฟฟ้า ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 2 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
17 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 5 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
18 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 6 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
19 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 3 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
20 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 7 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
21 000376 การประดิษฐ์สวนแก้ว (แบบสวนแห้ง) ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 3 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000377 การประดิษฐ์สวนแก้ว (แบบสวนแห้ง) ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์เกษตร 3 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
23 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 8 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30
24 000396 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 4 6 ก.ย. 2555 09.30-12.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม Sound Lab 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
2 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม Sound Lab 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 2 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 2 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 1 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 1 6 ก.ย. 2555 08.00-12.00
7 000447 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000455 การประกวดยุวบรรณารักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000456 การประกวดยุวบรรณารักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศูนย์ ERIC + SEAR 6 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333,336 6 ก.ย. 2555 09.00-11.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]