หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2555   6 ก.ย. 2555   7 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-523 5 ก.ย. 2555 09.00 -11.30
2 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-527 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521, ศูนย์ทางไกลฯ 5 ก.ย. 2555 09.00-10.30
4 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000379 แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532-533 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000380 แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534-535 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ , อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณฯ , ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณฯ 5-6 ก.ย. 55 ห้อง สนามหน้าเสาธง 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ 5-6 ก.ย. 55 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ5-6 ก.ย. 55 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ5-6 ก.ย. 55 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องประชุมจุฬาภรณ์ 1 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องประชุมจุฬาภรณ์ 3 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
9 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณฯ 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
10 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 5 ก.ย. 2555 08.00-16.30
11 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคารพลศึกษา 5 ก.ย. 2555 08.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องศูนย์สังคม 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคารศาลาดำรงธรรม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000338 การตอบปัญหาสาระประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433 5 ก.ย. 2555 13.00-14.30
4 000339 การตอบปัญหาสาระประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434,435,436 5 ก.ย. 2555 13.00-14.30
5 000340 การตอบปัญหาสาระภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442,443 5 ก.ย. 2555 13.00-14.30
6 000342 การตอบปัญหาสาระภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444,445,446 5 ก.ย. 2555 13.00-14.30
7 000343 การแข่งขันโครงงานสังคม ระดับ ม. ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานโดม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ใต้ถุนอาคาร 4 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ใต้ถุนอาคาร 4 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434-436 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434-436 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122-123 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132-133 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224,225 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000054 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
12 000057 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
13 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
14 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
15 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
16 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
17 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
18 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
19 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
20 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
21 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
22 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
23 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
24 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
25 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
26 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
27 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
28 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
29 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.00
30 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
31 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
32 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
33 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชั้นล่างอาคาร 5 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
34 000360 วงโฟล์คซอง ม.1-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ลานรำวงย้อนยุค 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00 น.
35 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
36 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
37 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
38 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
39 000362 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
40 000363 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
41 000364 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
42 000365 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00
43 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 ห้องดนตรีสากลโยธวาทิต 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
44 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 ห้องดนตรีสากลโยธวาทิต 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
45 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
46 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000397 ทักษะวิชาการบัญชี ประเภทเดี่ยว ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องนาฏศิลป์ 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
2 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-16.30
6 000378 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 1 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
7 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 1 5 ก.ย. 2555 09.00-14.00
8 000404 โครงงานอาชีพ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น (ช่างอุตสาหกรรม) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000405 โครงงานอาชีพ ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย (ช่างอุตสาหกรรม) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์อุตสาหกรรม 1 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
10 000382 การจักสานไม้ไผ่ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 2 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
11 000398 การตอบปัญหาธุรกิจ ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์ 1 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
12 000399 การตอบปัญหาธุรกิจ ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์ 2 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
13 000400 การพิมพ์ดีดภาษาไทย ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องคหกรรม 1 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
14 000401 การพิมพ์ดีดภาษาไทย ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องคหกรรม 2 5 ก.ย. 2555 10.00-12.00
15 000464 การแข่งขันโครงงานเกษตร ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 1 ชั้น 1 ห้อง 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000409 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องอุตสาหกรรม 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000410 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้องอุตสาหกรรม 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
18 000391 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 5 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
19 000392 การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 6 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
20 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 2 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 3 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000393 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 7 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
23 000394 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 8 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
24 000395 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เต็นท์คหกรรม 3 5 ก.ย. 2555 09.30-12.30
25 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ห้อง ห้องคอม 3 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 2 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้อง Sound Lab 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้อง Sound Lab 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 1 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 5 ก.ย. 2555 08.30-11.00
8 000445 การแข่งขันการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 5 ก.ย. 2555 08.30-11.00
9 000446 การทดสอบการฟังภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 5 ก.ย. 2555 08.30-11.00
10 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 5 ก.ย. 2555 11.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 421 422 423 5 ก.ย. 2555 09.00-15.00
2 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 424 425 426 5 ก.ย. 2555 09.00-15.00
3 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศูนย์ ERIC + SEAR 5 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]